Biologia ja maantiede

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaailman rakenteen ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä. Lukion biologian tulee myös luoda perusta ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Opetus kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää opiskelijan luonnon monimuotoisuutta säilyttävää ja ympäristövastuullista käyttäytymistä.

Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen. Tavoitteena on, että opiskelija oppii maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ajankohtaista

Suomi 100 -logo

Meksiko ja Suomi yhdessä ympäristön puolesta -videokilpailu

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan sekä Meksikon ja Suomen diplomaattisuhteiden 80-vuotisjuhlan kunniaksi Meksikon Suomen suurlähetystö järjestää yläkoululaisille videokilpailun, jonka aiheena on ympäristönsuojelu. Kilpailu on osa Suomi 100 vuotta -ohjelmaa.

Kuvituskuva

StarT tukee ilmiöpohjaista projektioppimista – Lähde mukaan oppimaan!

LUMA-keskus Suomi yhteistyötahoineen käynnistää Suomen juhlavuoden 2017 kunniaksi uuden StarT-toimintamallin, joka tukee ilmiöpohjaista projektioppimista uusien opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti. Ilmoittaudu mukaan 31.10. mennessä!

Lääkekasvatussivusto tarjoaa tietoa ja tehtäviä

Lääkekasvatus.fi-sivusto on peruskoulun opettajille suunnattu materiaalipaketti lääkkeiden oikeanlaisen käytön opettamisen tueksi. Aineistoa voidaan hyödyntää myös lukiokoulutuksessa.

MAPPA-hakupalvelu tarjoaa materiaaleja ympäristökasvatukseen

MAPPA-hakupalvelun avulla löydät verkosta helposti eri ympäristökasvatustahojen tuottamaa materiaalia. Palvelu toimii työkaluna ja tukena kouluille, päiväkodeille, luonto- ja ympäristökoulujen opettajille, järjestöille sekä muille ympäristökasvattajille.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus "Suomi, jonka haluamme 2015" haastaa myös oppilaitokset mukaan sitoutumaan yhteisiin talkoisiin tavoitteiden toteuttamiseksi.

LUONNONSUOJELULIITTO JULKAISI KOULUMETSÄOPPAAN

Luonnonsuojeluliitto julkaisi koulumetsäoppaan

Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi opettajille, kasvattajille ja kuntien viranomaisille Koulumetsäoppaan. Sähköisenä julkaistava Koulumetsäopas on maksuttomasti ladattavissa Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta, jossa on myös mahdollisuus antaa siitä palautetta.

Openmetsä

Openmetsä osallistavana oppimisympäristönä ja metsäoppimisen resurssina

Openmetsä-portaaliin voi tuottaa ja sieltä voi löytää metsäntutkimukseen, oppimiseen, kulttuuriin ja luontoon luokiteltuja sisältöjä.

Kunnosta järvesi

Pelaa järvesi kuntoon!

Oppilaille suunnattu Kunnosta järvesi! -verkkopeli innostaa hankkimaan lisätietoa vesien kunnostuksesta.

LYKE-lehti

Ympäristökasvatuksen LYKE-verkosto julkaisi elokuussa lehden, jossa esitellään LYKE-verkostoa yleisesti ja kerrotaan verkoston ajankohtaisia kuulumisia. Verkostoon kuuluvat suomen ympäristö- ja luontokoulut sekä joukko muita ympäristökasvatuksen parissa työskenteleviä toimijoita.

Sään ääri-ilmiöt ja luonnonuhat – opetusmateriaali verkossa pohjoismaisille kouluille

Onko koulunne ympäristössä satanut vettä tai lunta erityisen paljon? Pohjoismaiden yhteinen internetsivusto ”Sään ääri-ilmiöt ja luonnonuhat” antaa kouluille mahdollisuuden käsitellä sään ääri-ilmiöitä ja ilmastonmuutosta todellisin keinoin.

Koulumetsät arvoonsa - yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta -hanke on käynnistynyt

Suomen Luonnonsuojeluliiton kaksivuotinen hanke, jossa tunnistetaan koulutuksen ja kasvatuksen kannalta arvokkaita metsiä ja edistetään niiden säilymistä lasten ja nuorten liikunta-, leikki-, ja oppimispaikkoina. Lähimetsät ovat merkittäviä paikkoja lasten ja nuorten tasapainoisen kehityksen ja luontosuhteen rakentumisen kannalta.

Luonnonkirjo-uutiskirjeestä tietoa luonnon monimuotoisuudesta

Luonnonkirjo-uutiskirjeen artikkelit käsittelevät luonnon monimuotoisuutta eri näkökulmista: yksittäisistä lajeista ekosysteemeihin, luonnon taloudellisista arvoista aineettomiin hyötyihin, Suomesta muihin maanosiin. Artikkelien tarkoitus on herättää lukijan kiinnostus ja kertoa luonnon monimuotoisuudesta sekä sen suojelusta.

Tietobreikit - Tutkijat tapaavat koulujen oppilaita ja opiskelijoita

Suomen Akatemia järjestää Tietobreikki-tilaisuuksia kouluilla eri puolilla Suomea. Tilaisuudet tarjoavat nuorille mahdollisuuden tavata tutkijoita ja keskustella avoimesti tiedekysymyksistä.