Gymnastik

Målet för gymnastikundervisningen är att ge eleverna sådana kunskaper, färdigheter och egenskaper som gör det möjligt för dem att skaffa sig en motions- och hälsoinriktad livsstil. Gymnastikundervisningen skall påverka elevernas fysiska, psykiska och sociala prestationsförmåga och välbefinnande på ett positivt sätt samt lära eleverna att förstå gymnastikens hälsofrämjande betydelse. 

Gymnastikundervisningen ger eleven sådana kunskaper, färdigheter och upplevelser som gör det möjligt att tillägna sig en motionsinriktad livsstil. Gymnastik är ett praktiskt läroämne där eleven via lek och inlärning av färdigheter skapar sig ett intresse. Detta förutsätter att de individuella utvecklingsmöjligheterna beaktas. Gymnastiken och inlärningsupplevelserna stärker elevens självkännedom och leder till tolerans. 

I gymnastikundervisningen skall gemenskap, ansvar, rent spel och trygghet betonas. I samband med undervisningen i gymnastik skall ett tryggt trafi kbeteende betonas. Gymnastikundervisningen grundar sig på en nationell gymnastiktradition. 

I undervisningen och bedömningen skall beaktas förhållanden i naturen och årstider, lokala förhållanden, de möjligheter som närmiljön och skolan erbjuder samt elevens särskilda behov och hälsotillstånd.

Läroplansgrunder (oph.fi)

Lpg: grundläggande utbildning

- uppföljningssystemet för fysisk funktionsförmåga