Webbresurser

Trygg lärmiljö

Skyddsnätet är Utbildningsstyrelsens materiaal som innehåller information om elevvård och säkerhetsfrågor. Webbplatsen är främst avsedd att utnyttjas av lärare och elever i 1-9-skolan som i gymnasiet och i yrkesutbildningen. Webbsidorna innehåller expertartiklar och allmän information om olika aspekter av säkerhet och trygghet. Här finns dessutom förteckningar med länkar till webbsidor som innehåller ytterligare information om säkerhetsfrågor.
Skyddsnätet

Att göra upp en trivselprofil för skolan är ett sätt att få information om välmåendet i hela skolan (elever och personal) och den kan därför utgöra en grund för skolans utvecklingsarbete och för undervisningsplanen för hälsokunskap. Resultaten från trivselprofilen kan således användas för att utveckla skolan samt inom elevvårdsarbetet, men det kan också visa på vad som är aktuellt på det lokala planet när det gäller det nya läroämnet hälsokunskap. Trivselprofilen kan fungera som ett hjälpmedel då grundskolorna och andra stadiets läroanstalter vill göra en egen utvärdering.
Trivselprofilen

Materialet Våga vara vän

Vi mobbar int' vill stödja lärarna, föräldrarna och eleverna i deras strävan att motverka otrygghet och utanförskap.Gå in på antimobbningsprojektets nya webbsidor. Vi mobbar int' är ett finlandssvenskt antimobbningsprojekt med målet att samla alla goda krafter som arbetar mot mobbing och kränkande behandling
Vi mobbar int´ (Folkhälsan)

Ansvarstrappan är en metod som utvecklar barns och ungas ansvarskänsla när man ingriper i de orätta handlingar de begår i skolorna. (Ben Furman, Tapani Ahola, Harri Hirvihuhta och Utbildningsstyrelsen)
Ansvarstrappan

Vanorna i skolan kan begrundas med hjälp av en metod kallat Återblick på framtiden. Med hjälp av denna metod får varje medlem i skolsamfundet möjlighet att fundera över sina egna uppfattningar, höra andras åsikter om en god skolmiljö och hur en sådan kan fås till stånd.
Återblick på framtiden (Pdf; Skolfreden 2003-2004, Utbildningsstyrelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund och Polisen).

Skolfreden
utlyses varje år av Utbildningsstyrelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund och Polisen. Då informeras om årets teman, verksamhet och nytt material. Skolorna uppmuntras att hela läsåret arbeta för en trygg skola.
Skolfreden

Broschyren En trygg skoldag är avsedd att informera om hur tryggheten i skolan kan förbättras, att stöda samarbetet mellan hem och skola samt att uppmuntra föräldrar att bekanta sig med och delta i arbetet för en trygg skoldag.
En trygg skoldag - vår gemensamma sak (pdf)

Utarbetande av verksamhetsmodell mot mobbning. I Christina Salmivallis artikel granskas utarbetandet och verkställandet av en verksamhetsmodell mot mobbning, samt hur man borde följa upp verksällandet av verksamhetsmodellen. Utbildningsstyrelsens material.

Mental hälsa

Mental hälsa. Föreningen för Mental Hälsa i Finland främjar den mentala hälsan genom att samla och förmedla information om mental hälsa. I sektionen mieli.info på föreningens webbplats finns ett stort antal artiklar om mental hälsa, bland annat om hur man känner igen en krissituation och vad man ska göra om man hamnat i en kris.
Föreningen för mental hälsa i Finland

Webbsajt om depression (Institutet för välfärd och hälsa)

Information om depression till ungdomar och deras familjer (på finska; pdf).

Information om depression till vuxna som arbetar med unga (på finska; pdf).

Att känna igen och värdera ungas självdestruktiva beteende (på finska; pdf).

Tobak och rusmedel

Stumppi.fi. Information och stöd till dem som vill sluta röka. Innehåller också en omfattande länksamling till andra webbplatser med information om tobaksrökning och hälsa.
Stumppi.fi (finska)

Tobaksfakta. En svensk webbplats med en omfattande mängd information om rökning. Ett samarbete mellan Cancerfonden, Statens folkhälsoinstitut, Hjärt-Lungfonden och Läkare mot tobak.
Tobaksfakta

Rusmedel. Institutet för hälsa och välfärds webbsidor om alkohol, droger och andra rusmedel.
Alkohol, droger och andra rusmedel

Övriga

Sponsring och marknadsföring ur skolans synvinkel. En minneslista till hjälp för rektorer och lärare, då man gör beslut angående skolans inställning till sponsrings- och marknadsföringserbjudanden från företag och organisationer.
Samarbete mellan skolor och företag, marknadsföring och sponsring (pdf; Utbildningsstyrelsen, Konsumentverket.)

Rådet för brottsförebyggande är ett rådgivande organ som planerar åtgärder som förebygger brott. Målsättningen är att främja trygghet och minska de skador brott ger upphov till.