Opettajan oppaita, oppikirjojen tehtävien ratkaisuja ja lisätehtäviä

Nämä Opetushallituksen julkaisemiin oppikirjoihin tuotetut opettajan oppaat, tehtävien ratkaisut ja lisätehtävät julkaistaan ainoastaan digitaalisessa muodossa.

Vieraat kielet
Elämänkatsomustieto
Uskonto
Kasvatus ja erityiskasvatus
Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

VIERAAT KIELET
Ruotsi

Hej! 7–10

Hej! on peruskoulun 7. luokalla alkavan B1-ruotsin oppikirjasarja erilaisille oppijoille, oppimisvaikeuksista kärsiville opiskelijoille sekä maahanmuuttaja- ja HOJKS-oppilaille.

Opettajan oppaat sisältävät teksti- ja harjoituskirjojen äänitekäsikirjoitukset, harjoituskirjojen kuuntelu- ja kuullunymmärtämistehtävät, ääntämisharjoitukset sekä harjoituskirjojen tehtävien ratkaisut.

Hej! – opettajan materiaali

Varför inte! - lukion pitkän ruotsin oppikirjasara
Materiaali sisältää esimerkkivastauksia oppikirjan ja äänitteen tehtäviin sekä käsittelyvihjeitä harjoitusten tekoon. Kaikkiin tehtäviin ei tietenkään ole olemassa vain yhtä ainoaa oikeaa vastausta, joten oppilaat saavat käyttää omaa luovuuttaan tehtävien ratkaisussa.

Kurssit 7 ja 8 on uudistettu.

Varför inte! – opettajan materiaali

Latina

Clavis Latina – lukion B3-latinan oppikirjasarja

Opettajan materiaali sisältää Textus & Cultura -oppikirjojen tehtävien vastaukset.

Clavis Latina – opettajan materiaali

Ranska

Alex ja Zoé -oppimateriaalisarja on tarkoitettu peruskoulun alaluokilla alkavan pitkän ranskan lukijoille. Suomenkieliset harjoituskirjat täydentävät ranskankielisiä teoksia Alex et Zoé et compagnie.

Alex ja Zoé ja kumppanit -harjoituskirjojen tehtävien ratkaisut

Allez, allez viens! -oppimateriaalisarja sopii lukion pitkän ranskan opiskelijoille

Opettajan verkkomateriaali sisältää esimerkkivastaukset seuraaviin tehtävätyyppeihin: monivalintatehtävät (qcm), aukkotehtävät, etsi vastine -tyyppiset tehtävät, ohjatut kommunikatiiviset tehtävät, käännökset, joihin on annettu vain yksi malli tietäen, että saman asian voi sanoa usealla eri tavalla, dictéet, ristikko sekä rakennetehtävät, jotka on myös äänitetty, joten niitä voidaan käyttää suulliseen harjoitteluun. Osissa 7 ja 8 useisiin kappaleisiin liittyy taustatietoa tai käsittelyehdotuksia.

Allez, allez viens! – opettajan materiaali (Päivitetty 9/2010).

Systématique – ranskan kieliopin harjoituskirja.
Lukion A-ranskan kursseille 1-6

Kirja soveltuu lukion A-ranskan lukijoiden lisäksi myös muille kielen alkeet jo hallitseville opiskelijoille, jotka haluavat kehittää kielitaitoaan. Kirjan tavoitteena on opiskelijan kommunikaatiotaitojen ja -valmiuksien kehittyminen. Lyhyitä teoriaosuuksia seuraa runsaasti eritasoisia harjoituksia: kielitaitoa automatisoivista harjoituksista siirrytään asteittain haastavampiin, myös omaa tuottamista vaativiin tehtäviin. Mukana on myös yhtenäisiin vuorovaikutustilanteisiin pohjaavia parikeskusteluja. Kirjaan sisältyy irrotettava Clé-vastausvihkonen. Kunkin harjoituskimaran päättävät kirjallisiksi kotitehtäviksi tarkoitetut À emporter -tehtävät, joiden vastaukset ovat liitteenä.

Vastaukset tehtäviin (pdf)
Lisätehtävät 1 (pdf-tiedosto. Päivitetty 9/2010)
Lisätehtävät 2 (pdf-tiedosto. Julkaistu 3/2012)

C´est si bon - Hotelli- ja ravintola-alan ranskaa

Alkeisoppikirja hotelli- ja ravintola-alan ammatillisiin opintoihin.

Kirjan tehtävien vastaukset (pdf)


Venäjä

Horošo-sarja on tarkoitettu peruskoulun A-venäjän lukijoille. Kolme eri oppimateriaalikokonaisuutta (oppikirjat 1-2, 3-4 ja 8-9) sisältää oppikirjan, 1 tai 2 työkirjaa äänitteineen sekä opettajan materiaalin.

Horošo – opettajan materiaali

Ekstrim – Lukion A-venäjän oppikirjasarja

Ekstrim-opettajanoppaat sisältävät mm. kappalekohtaisia lisätehtäviä, kielioppitehtäviä, kuullunymmärtämis- ja tekstinymmärtämistehtäviä, kokeita sekä harjoitustehtävien vastauksia.

Ekstrim– opettajan materiaalit


Espanja

Cometa

Cometa 1–2 on perusopetuksen alaluokkien pitkän espanjan (A1 ja A2) oppikirjasarja.


Sarjaan kuuluva opettajan verkkomateriaali sisältää vinkkejä opetukseen, runsaasti lisätehtäviä, äänitteeseen liittyvät kuunteluharjoitusten tekstit sekä tehtäväkirjan vastaukset.

Cometa - opettajan materiaali

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Miina ja Ville -oppikirjasarja

Opetushallituksen tuottama oppikirjasarja on tarkoitettu elämänkatsomustiedon opetukseen perusopetuksen 1.-5. luokille. Lisätietoa kirjoista on muun muassa Opetushallituksen verkkokaupassa ja kirjoihin liittyvissä, laajoissa opettajan oppaissa.

Miina, Ville ja vintiöt

Tukimateriaali koostuu kahdesta osiosta: toisessa kokonaisuudessa selvitetään elämänkatsomustietoa oppiaineena ja toisessa osiossa on kirjan kappaleisiin liittyvää tukimateriaalia.
Miina, Ville ja vintiöt - opettajan opas

Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus

Opettajan opas sisältää tietoa elämänkatsomustiedosta oppiaineena, työtavoista ja työskentelystä sekä lisätietoa ja käsittelyvinkkejä kirjan kappaleiden aiheista.
Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus - opettajan opas

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä

Oppikirjan kuvien, kysymysten ja kertomusten tarkoituksena on virittää pohtimaan ja keskustelemaan. Keskeisenä tavoitteena on saavuttaa hyvät ajattelun taidot. Kirjan sisältö on ryhmitelty opetussuunnitelman neljän aihepiirin mukaisesti niin, että jokaisesta on esillä yksi teema: Hyvä elämä, Elämänkatsomus, Eettinen ongelma ja Käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta.
Miina ja Ville etiikkaa etsimässä -opettajan opas

USKONTO
Ortodoksinen uskonto

Ortodoksinen uskontokirja – Sofian elämää
(1-2 -luokkien oppikirja)

Sofian elämää -oppikirja on tarkoitettu erityisesti perusopetuksen vuosiluokille 1-2, mutta sitä voi käyttää myös seurakunnan kerhoissa ja kotona. Opettajan opas sisältää oppikirjan aiheisiin liittyviä teologisia ja kulttuurihistoriallisia taustatietoja sekä keskeisiä käsitteitä. Opas sisältää myös lisätehtäviä ja ideoita opetukseen.

Sofian elämää -opettajan materiaali (pdf)

Ortodoksinen uskontokirja – Ajan pyhittäminen
(3-6 -luokkien oppikirja)

Ajan pyhittäminen -oppikirja on tarkoitettu erityisesti perusopetuksen vuosiluokille 3-6, mutta sitä voidaan käyttää myös ylemmillä vuosiluokilla, seurakunnan kerhoissa ja kotona. Opettajan materiaalissa annetaan opettajalle vinkkejä oppikirjan käytöstä. Se sisältää runsaasti taustatietoja kaikista ortodoksisista juhlista, historiasta, ikoneista ja veisuista. Lisäksi siinä on kirjan tehtävien vastaukset.

Ajan pyhittäminen -opettajan materiaali

Ortodoksinen uskontokirja – Raamattu ja uskontojen maailma
(8. luokan oppikirja)

Oppaassa annetaan opettajalle vinkkejä oppikirjan Raamattu ja uskontojen maailma käyttöön.

Opas sisältää oppikirjan aiheisiin liittyviä ydinasioita, taustatietoja eri aiheista, keskusteluvinkkejä, lisätehtäviä oppilaille sekä kirjallisuusvihjeitä opettajalle ja oppilaalle. Ratkaisuja myös kirjan tehtäviin.

Raamattu ja uskontojen maailma - opettajan opas


Islamin uskonto

Salam – islamin polku 1–2, 3–4 ja 5–6

Salam – islamin polku on islamin uskonnon oppikirjasarjasta peruskouluun.

Kirjoihin liittyy laajat opettajan oppaat. Salam 5–6 oppikirjaan liittyvä opettajan opas ilmestyy kevään 2015 kuluessa.

Opettajan oppaat

KASVATUS JA ERITYISKASVATUS

Tunteesta tunteeseen – Ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin

Tunnetaitojen oppimateriaali kasvatukseen ja erityiskasvatukseen.

Tunteesta tunteeseen - opettajan materiaali

Matikkaa, ole hyvä! - Matematiikkaa eriyttävään ammatilliseen opetukseen catering-alalle

Tehtävien vastaukset (pdf)

KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS

Kielikarhu 2 ja 3

Kielikarhu on uudenlainen oppikirjasarja alakoulun suomi toisena kielenä -opetukseen. Materiaali pohjautuu suomi toisena kielenä -opetussuunnitelmaan ja sitä voi käyttää sekä pienryhmässä että yksilöllisesti.

Sarjaan liittyy laajat opettajan oppaat, joissa on myös paljon lisätehtäviä.

Kielikarhu – opettajan oppaat

Eka suomi

Eka suomi on suomi toisena kielenä -oppikirja perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Tavoitteena on oppia arkielämän perussanastoa ja kielitiedon perusrakenteita niin, että oppilas selviytyy jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa.

Eka suomi – opettajan materiaali

Lukumatka jatkuu

Kirja on tarkoitettu mekaanisen lukutaidon omaksuneelle aikuiselle maahanmuuttajalle, joka on käynyt luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen. Se sopii myös semilukutaitoiselle aikuiselle, joka opiskelee hitaasti etenevässä kotoutumiskoulutusryhmässä.

Opettajan opas sisältää vinkkejä kirjan käyttöön sekä kirjan tekstit äänitteinä.

Lukumatka jatkuu - opettajan opas

Moi!

Moi! on luku- ja kirjoitustaidon oppikirja maahanmuuttajanuorille. Se soveltuu käytettäväksi alakoulun viimeisillä luokilla, yläkoulussa ja aikuisopetuksessa. Kirja alkaa äänteiden ja kirjainmerkkien opettelusta ja etenee tavu- ja sanatason kautta lyhyisiin teksteihin.

Opettajan oppaasta löytyy vinkkejä ja lisätehtäviä.

Moi! - Opettajan opas

Kulttuurit tutuksi -oppikirja on tarkoitettu nuorelle ja aikuiselle maahanmuuttajalle, joka on kiinnostunut suomalaisuudesta ja suomalaisesta kulttuurista. Kirja sisältää paljon tekstin ymmärtämiseen ja puhumisen harjoittamiseen liittyviä tehtäviä, joten se soveltuu myös suomen kielen opetuksen tukimateriaaliksi.

Oppikirjaan liittyvässä verkkomateriaalissa on tutustumis- ja lämmittelyleikkejä, mielikuvaharjoituksia sekä toiminnallisia harjoituksia tehtävineen.

Kulttuurit tutuksi – opettajan materiaali

Opetushallituksen verkkokauppa

Opettajan materiaaleihin liittyviin oppikirjoihin voi tutustua ja niitä voi tilata