Klasserna 1–2

Ta kontroll över bollen

I de lägre klasserna bekantar sig eleverna med bollen och tränar att dribbla den samt att kontrollera sin kropp. De fem lektionsmodellerna har planerats så att varje lektion förutom uppvärmningslek och målträning också innehåller teknikträning eller egentligt spel. Lektionsmodeller för klasserna 1–2: 

Lektionsmodell 1: Dribbla och stanna bollen
Lektionsmodell 2: Dribbla och stanna bollen
Lektionsmodell 3: Dribbla och kontrollera bollen
Lektionsmodell 4: Dribbla och svänga
Lektionsmodell 5: Dribbla och kontrollera sin kropp 

Lektionsmodell 1 

Dribbla och stanna bollen 

Uppvärmningslek: FÄRGLEKEN 15 min. 

Redskap: Koner och bollar i olika färger (i stället för koner kan man också använda västar och lagband eller stenar, kottar, tennisbollar, ärtpåsar etc.) 

Genomförande: Konerna placeras så att koner av samma färg inte är precis bredvid varandra och så att det finns gott om plats att dribbla en boll och röra sig mellan konerna. Eleverna dribblar fritt bollen inom det avgränsade området på olika sätt (t.ex. endast med fotens in- eller utsida, med fotsulan, med bara ena foten eller genom att rulla bollen med händerna) eller rör sig med eller utan boll på det sätt som läraren säger (t.ex. med bollen mellan knäna, genom att studsa bollen med händerna, hoppande på ett ben med bollen bakom ryggen o.s.v.). Läraren blåser i visselpipan och berättar vilken färg eller kon eleverna ska försöka nå så snabbt som möjligt. Dessutom kan läraren ropa en siffra, varvid det antal elever siffran anger ska ta sig till den angivna färgen eller konen (t.ex. ”röd tre” = tre elever ska ta sig till en röd kon). Kom i håg att variera dribblingssätten och rörelserna. 

Tips: Om det inte finns tillräckligt med bollar, kan en del elever röra sig utan boll. Eleverna kan till exempel parvis byta boll varje gång läraren ger nya order. 

Teknikträning: DRIBBLA och STANNA BOLLEN 10 min. 

Redskap: Bollar till alla eller parvis 

Genomförande: Eleverna ställer sig i en rad över hela planen. Alla börjar samtidigt dribbla bollen framåt. När läraren blåser i visselpipan eller ger något annat tecken stannar alla sin boll och sätter sig på den. Läraren ger på nytt tecken och eleverna fortsätter dribbla. Till en början kan eleverna stanna bollen med händerna, sedan med fötterna, var och en på sitt eget sätt. I stället för att sätta sig kan eleverna också placera fotsulan på bollen. 

Tips: Om övningen görs parvis, dribblar och stannar eleverna alltid bollen turvis enligt lärarens tecken, för att ingen ska behöva vänta för länge på sin tur. Eleverna kan också dribbla bollen fritt över planen. 

Målträning: DRIBBLA-PASSERA-SKJUTA MÅL 15 min. 

Redskap: Bollar, mål, koner (i stället för koner kan man också använda västar och lagband eller stenar, kottar, tennisbollar, ärtpåsar etc.) 

Genomförande
: Dela in eleverna i t.ex. två grupper, så att det inte blir för mycket köande. Målen kan markeras med koner. Eleverna ställer sig med bollarna i ett led med ansiktena vända mot målet, på ungefär 20–25 meters avstånd från målet. En av eleverna går och ställer sig cirka 10 meter framför ledet och fungerar som ”trafikpolis”. Den elev som står först i ledet börjar dribbla bollen mot ”trafikpolisen”, som lyfter antingen sin högra eller vänstra arm för att visa på vilken sida eleven ska passera honom med bollen. Då eleven passerat ”trafikpolisen” skjuter han ett skott mot mål, hämtar bollen och går sedan och ställer sig sist i ledet. Låt en elev vara trafikpolis några hela omgångar innan byte. 

Tips: Efter hand kan övningen ändras så att trafikpolisens tecken betyder motsatt sida, varvid en lyft vänster arm innebär att han ska passeras till höger och tvärtom.

Lektionsmodell 2

Dribbla och stanna bollen 

Uppvärmningslek: ”SERPENTINEN” (DRIBBLINGSSTAFETT) 10 min. 

Redskap: Bollar, koner 

Genomförande: Placera ut koner i fyra eller fem rader och dela in eleverna i lag på ungefär 4–5 elever per lag som står i led framför raderna med koner. Det bör vara flera meter mellan konerna, så att eleverna ryms att dribbla mellan dem. Då läraren ger tecken börjar de första eleverna i varje led dribbla bollen på ett visst sätt, t.ex. 

• dribblar bollen mellan konerna i båda riktningarna, eller mellan konerna i ena riktningen och förbi konerna i andra riktningen
• dribblar bollen på högra sidan om konerna i ena riktningen och på vänstra sidan i andra (d.v.s. inte alls mellan konerna)
• dribblar bollen till den sista konen, stannar bollen där och springer utan boll tillbaka till ledet, varvid följande elev i sin tur springer och hämtar bollen och dribblar den till nästa i tur
• dribblar bollen på högra sidan om konerna till den sista konen, stannar bollen där, sätter sig snabbt på bollen och dribblar sedan bollen tillbaka till nästa i tur 

Tips: Till en början kan eleverna bara springa och hålla bollen i händerna eller famnen. 

Målträning: DRIBBLA, STANNA och SKJUTA MÅL 15 min. 

Redskap: Bollar, mål, koner 

Genomförande: Två mål placeras bredvid varandra. Eleverna står med bollar i t.ex. två led ungefär 20–25 meter från målen. Ungefär 10 meter framför leden, cirka två meter från varandra, placeras två koner som markerar var man ska stanna (kan ersättas med streck i sanden). Till en början dribblar de som står först i leden bollen till markeringen, stannar bollen ett ögonblick med foten, fortsätter dribbla mot målet och försöker skjuta bollen i mål. Efter skottet går de och ställer sig sist i kön.
Efter en stund kan övningen varieras så att den som står först i ledet är utan boll och den följande har boll. Den som har boll rullar bollen mot markeringen. Den första i ledet försöker snabbt hinna fatt bollen och stanna den med foten. Efter det dribblar eleven en kort sträcka och försöker skjuta mål. 

Tips: Byt målvakter och se till att eleverna inte skjuter mål på för nära avstånd, så att inte målvakten blir skadad. 

Spel: SMÅLAGSSPEL (t.ex. 5 mot 5/6 mot 6/7 mot 7) 15 min. 

Redskap: Bollar, västar, koner/mål 

Genomförande: Dela gruppen i fyra lag och planen i två spelplaner. Det går snabbast att markera målen med koner och det är inte nödvändigt att rita upp planens linjer. Låt eleverna välja namn på sina lag (t.ex. Vargarna, Björnarna etc.) och sätt i gång spelet.
Tips: Planerna får inte vara för stora, vid 5-manna spel t.ex. är 40 x 30 m en lämplig planstorlek. Läs om fördelarna med smålagsspel.

Lektionsmodell 3

Dribbla och kontrollera bollen 

Uppvärmningslek: TROLLJAKTEN 15 min. 

Redskap: Bollar, koner, västar 

Genomförande: Avgränsa med hjälp av koner ett tillräckligt stort och tryggt område för leken. Kom i håg att eleverna ska kunna dribbla en boll samtidigt som de rör sig! Dela ut västar till 2–4 elever. De är jägare i leken. De övriga är troll, som jägarna försöker fånga. Alla jägare har en egen vrå inom lekområdet, dit de för de troll de själva fångar. Trollen blir alltså ”fångar” och kan inte befrias under lekens gång.
Eleverna kan till en början ha bollarna i famnen. När eleverna lärt sig leken, kan de börja dribbla bollen med fötterna. Om jägarna inte klarar av att fånga trollen, kan de få lov att hålla bollen i händerna. Leken är slut när alla troll har fångats. 

Teknikträning: BOLLTRICKS (BOLLKONTROLL) 10 min. 

Redskap: Bollar 

Genomförande: Varje elev eller par har en boll. Eleverna gör olika bolltricks enligt lärarens modell eller som de själva hittat på. Sådana tricks kan till exempelvara att 
studsa bollen i marken med ena eller båda händerna 
kasta upp bollen och ta emot den i luften med ena eller båda händerna 
studsa bollen i marken, sätta sig på den och ta lyra efter en eller flera studsar 
stå bredbent och rulla bollen längs marken (mellan fötterna, i en åtta) 
släppa bollen uppifrån med händerna och studsa den uppåt med fotbladet eller knäet
släppa bollen uppifrån med händerna och dämpa den med fotsulan mot marken 
i sittande ställning ha bollen mellan anklarna, lyfta/kasta den och ta lyra 
i sittande ställning kasta bollen i luften och ta lyra, antingen direkt eller efter en studs

Målträning: SICKSACKSÖM (DRIBBLING MELLAN KONER OCH MÅLSKOTT) 15 min. 

Större bild (pdf) 

Redskap: Bollar, mål, koner 

Genomförande
: Dela in eleverna i två grupper. Båda grupperna behöver egna mål. Bygg av fem koner en sicksackbana till varje grupp ( /\/\/ ). Eleverna (”symaskinerna”) ställer sig i led med sina bollar på cirka 25–30 meters avstånd från målen. Till en början dribblar eleverna turvis bollen genom banan och försöker skjuta bollen i mål efter den sista konen. Kom överens om i vilket skede följande elev får börja dribbla, så att det inte uppstår köer eller trängsel i onödan.
Efter en stund kan övningen ändras så att eleverna avverkar banan på olika sätt med bollen i händerna, t.ex. springande fram- och baklänges, på ett ben, jämfota, på huk o.s.v. Efter den sista konen släpper de ned bollen på marken, dämpar den t.ex. med fotsulan och försöker skjuta den i mål. 

Tips: Kom i håg att variera rörelserna och byt också målvakter! 

Lektionsmodell 4 

Dribbla och svänga

Uppvärmningslek: BLÄCKFISKEN 15 min.

Redskap: (Bollar), koner 

Genomförande
: På samma sätt som ”Vem är rädd för vargen”, förutom att endast den första som blir tagen får vara medhjälpare och ta andra. De övriga blir alltid kvar på det ställe där de blivit tagna och försöker där (som bläckfiskens tentakler) ta dem som springer förbi. De båda kortsidorna av området som avgränsats med koner är ”skyddat område”, dit eleverna ska försöka komma utan att bli tagna.
Till en början kan eleverna leka utan boll men efter en stund kan de också försöka dribbla en boll samtidigt. Då ska eleverna ta sig i säkerhet tillsammans med sin boll. Den som jägaren rör vid blir tagen.

Målträning: REGNBÅGEN (DRIBBLA OCH SVÄNGA) 10 min.Större bild (pdf) 

Redskap: Bollar, mål, koner 

Genomförande: Använd eventuellt två mål samtidigt, beroende på gruppens storlek. Bygg en halvcirkel (=regnbåge) av konerna → ( ] ← så att den går i riktning mot målet. Den som står först i ledet dribblar bollen längs regnbågens yttre kant och svänger samtidigt mot målet. Efter den sista konen dribblar eleven bollen rakt mot målet och försöker skjuta den i mål. Gör samma sak åt båda hållen.

Spel: SMÅLAGSSPEL (3 mot 3, 4 mot 4) 15 min.

Redskap: Bollar, mål, koner, västar

Genomförande: Dela in gruppen i så många små lag på 3 eller 4 spelare som möjligt. Markera små mål med koner och sätt i gång spelet. Spelet spelas utan målvakter. Om du hinner, kan du markera spelområdets yttre linjer med koner. 

Tips: Man kan t.ex. använda olika bollar som mål, så att det blir mål om spelbollen rör vid målbollen. Läs om fördelarna med smålagsspel. 

Lektionsmodell 5

Dribbla och kontrollera sin kropp

Uppvärmningslek: STJÄLA BOLLEN 10 min.

Redskap: Bollar, koner 

Genomförande: Placera ut konerna i en tillräckligt stor fyrkant. Dela in eleverna i fyra lag som får lika många bollar. Lagen och bollarna placeras i de fyra hörnen innanför fyrkanten. Eleverna i de fyra lagen utför sina etapper turvis så att det alltid är en elev ur varje lag som samtidigt springer. Eleverna ska springa runt fyrkanten och på vägen försöka stjäla ett annat lags boll och dribbla den till sitt eget lag. Eleverna får inte hindra den som stjäl bollen. Lagen får stjäla en boll av vilket lag som helst, men endast en boll per varv. Det lönar sig att dela leken i t.ex. två fyra minuters perioder och byta riktning mellan perioderna.

Målträning: PASSA och SKJUTA MÅL 15 min.

Redskap: Bollar, koner, mål

Genomförande: Dela in eleverna i mindre grupper (ungefär 5–8 elever per grupp) och markera t.ex. med koner ett litet mål för varje grupp. Varje lag kan ha en elev som målvakt. Eleverna bildar ett led ungefär 25 meter från målet. En av eleverna ställer sig på cirka 10 meters avstånd från ledet med ansiktet vänt mot de övriga eleverna och ryggen mot målet. Den som står först i ledet rullar eller passar bollen till eleven i mitten som stannar den. Den elev som rullat eller passat bollen rör sig sedan på det sätt som läraren säger (på ett ben, hoppande, baklänges etc.) de 10 metrarna fram till bollen, dribblar bollen en kort sträcka och försöker skjuta den i mål. Följande elev i ledet upprepar samma sak.

Tips: Eleven som stannar bollen kan bytas ut efter exempelvis två hela omgångar. Samma gäller sättet på vilket eleverna rör sig fram till bollen.

Spel: SMÅLAGSSPEL (4 mot 4, 5 mot 5) 15 min.

Redskap: Bollar, västar, mål, koner

Genomförande: Dela in gruppen i lämpliga lag på 4–5 elever och använd koner för att markera mål. Påminn eleverna om fair play och sätt i gång spelet.

Tips: Läs om fördelarna med smålagsspel.

Målen kan som omväxling ställas med öppningen utåt, alltså med baksidorna mot varandra, varvid målen också kan stå ganska nära varandra.