Klasserna 3–4

Hålla bollen i rörelse

I klasserna 3–4 tränar eleverna att passa och kontrollera bollen. De fem lektionsmodellerna har planerats så att varje lektion, förutom uppvärmningslek och målträning, också innehåller teknikträning eller egentligt spel. Lektionsmodeller för klasserna 3–4: 

Lektionsmodell 1: Passa bollen med fotens insida.
Lektionsmodell 2: Passa bollen i farten
Lektionsmodell 3: Passa och dämpa bollen med foten/fotsulan
Lektionsmodell 4: Dribbla och stanna bollen
Lektionsmodell 5: Passa bollen

Lektionsmodell 1

Passa bollen med fotens insida 

Uppvärmningslek: SOLEN OCH ISMANNEN/-KVINNAN 10 min.

Redskap: 2–3 blåa västar och en röd eller gul väst, koner, bollar

Genomförande: Avgränsa ett tillräckligt stort och tryggt område för leken. Till en början kan eleverna leka utan bollar eller med bollarna i händerna, men efter hand kan de också börja dribbla dem med fötterna. En elev får en röd eller gul väst och är ”sol” och

två eller tre elever får en blå väst som tecken på att de är ”ismän” eller ”iskvinnor” . Ismännen och -kvinnorna försöker ta de andra som om de tas ”fryser till is” i olika ställningar. De tagna befrias först när solen rör dem och smälter isen.

Tips: Kom i håg att byta roller. Uppmuntra eleverna att vara kreativa och hitta på nya och ovanliga ställningar. 

Teknikträning: PASSA MED FOTENS INSIDA PARVIS 10 min.

Redskap: Koner, bollar (1 boll per par)

Genomförande: Konerna placeras ut i två rader och eleverna ställer sig mellan konerna mittemot varandra. Lämpligt avstånd mellan motliggande koner är cirka 10 m och bredvidliggande koner cirka 2–3 m. Eleverna passar bollen med sitt par och försöker få den att gå exakt mellan parets koner. Den ena eleven kan stanna bollen med t.ex. fotsulan eller händerna och sedan passa bollen tillbaka till den andra med fotens insida.

Tips: Övningen kan göras intressantare genom att eleverna t.ex. får räkna hur många passningar de lyckas få in mellan konerna!
Övningen kan också utföras så att eleverna parvis passar bollen under en viss tid (t.ex. 15 sekunder), varefter läraren blåser i visselpipan som tecken på att eleverna ska byta par. Bytet sker så att den yttersta eleven i det ENA ledet springer och ställer sig i andra ändan av ledet och de övriga flyttar sig ett steg åt sidan och börjar passa med sitt nya par. OBS! Till en början kan 1–2 elever vänta vid sidan om och komma med i övningen först vid det första parbytet. 

Målträning: PASSA OCH SKJUTA MÅL 10 min.

Redskap: Mål, koner, bollar

Genomförande: Använd två mål samtidigt för att förhindra onödigt köande. Eleverna ställer sig i ett led på ungefär 20–25 meters avstånd från målet med ansiktena vända mot målet. Den första i ledet har ingen boll, den andra ska däremot alltid ha boll. Den första i ledet ställer sig bredbent framför ledet med ansiktet mot målet. Den andra i ledet passar bollen med fotens insida mellan benen på den som står framför med sådan hastighet att den som står bredbent hinner springa fram till bollen, för att därefter omedelbart försöka skjuta bollen i mål. Den som passat ställer sig bredbent och övningen upprepas på samma sätt. Den som skjutit mot mål ställer sig med bollen längst bak i ledet.

Tips: Kom i håg att byta målvakt. Se till att målen inte skjuts på för nära avstånd, så att inte målvakten blir skadad. 

Spel: SMÅLAGSSPEL (4 mot 4/5 mot 5/6 mot 6) 10 min.

Redskap: Mål, koner, bollar, västar

Genomförande: Dela in gruppen i lämpliga lag på fyra, fem eller sex spelare och markera målen med t.ex. koner. Sätt i gång spelet och se till att alla får vara med! Man kan till exempel ha som regel att varje spelare ska ha rört bollen innan laget får försöka göra mål.

Tips: Läs om fördelarna med smålagsspel.

Lektionsmodell 2

Passa bollen i farten 

Uppvärmningslek: X-kull 15 min.

Redskap: Koner, bollar, västar

Genomförande: Inom ett område som avgränsats med koner försöker1–3 jägare ta de andra genom att röra vid dem. Då de lyckas, ställer sig den tagna bredbent med armarna uppåtsträckta, som ett X. De övriga försöker befria de tagna, antingen genom att rulla eller passa bollen mellan deras ben. De som befrias får fortsätta leken.

Tips: Eleverna kan till en början hålla bollen i händerna och rulla den mellan benen på den som ska befrias. Efter hand kan de börja dribbla bollen med fötterna och passa bollen mellan benen på den som ska befrias. Kom i håg att byta jägare! 

Målträning: PARVIS PASSNING + målskott 10 min.

Redskap: Mål, koner, bollar

Större bild (pdf) 

Genomförande: Använd ett eller två mål beroende på gruppens storlek. Placera 6–8 koner med cirka 2–3 meters mellanrum i en rad som går i riktning mot målet. Avståndet mellan den kon som är längst borta och målet ska vara ungefär 25–30 meter. Eleverna ställer sig i två led på båda sidorna om konerna. Endast det ena ledets elever har bollar. Eleverna passar bollen parvis mellan konerna till varandra med fotens insida och i slutet av banan skjuter den ena eleven bollen i mål. Under följande omgång är det den andra elevens tur att skjuta mål.

Tips: Det är bäst att eleverna till en början dämpar bollen innan de passar den tillbaka till sitt par. Övningen löper också bättre i början om eleverna går och passar. 

Spel: SMÅLAGSSPEL (2 mot 2) 15 min.

Redskap: Mål, koner, bollar, västar

Genomförande: Dela in planen i så många små planer som möjligt, cirka 10–15 m x 10 m. Dela in eleverna i lag på fyra spelare. Två av lagets spelare spelar åt gången och de två andra är målvakter. Då läraren ger tecken byts rollerna.

Tips: Alternativt kan man spela 3 mot 3, om antalet elever inte går jämnt ut för spel 2 mot 2. Läs om fördelarna med smålagsspel. 

Lektionsmodell 3

Passa och dämpa bollen med foten/fotsulan

Uppvärmningslek: BRÄNNBOLL 10 min.

Redskap: Koner, bollar 

Genomförande: Eleverna ställer sig i en eller två stora cirklar. I början står två elever utanför cirkeln och ”bränner” de andra. Eleverna kan först rulla bollen för hand och senare börja passa den med fotens insida. Den som bollen träffar i benet blir bränd och får själv börja bränna andra. Samma sker om en elev avsiktligt rör bollen med händerna. 

Tips: Eleverna ska stanna bollen utanför cirkeln (obligatoriskt) endast med hjälp av fötterna, till exempel med fotens insida eller fotsulan! Poängtera också att det inte är meningen att skjuta höga eller hårda bollar utan låga och precisa bollar. 

Teknikträning: PASSA-DÄMPA-PASSA 10 min.

Redskap: Koner, bollar

Genomförande: Eleverna delas in i ett jämnt antal grupper med cirka 3–4 i varje. Grupperna ställer sig två och två i led mittemot varandra med cirka 10 meters avstånd. Övningen utförs med en boll per två grupper. Den första eleven i det ena ledet passar bollen till den första i det motsatta ledet och rör sig sedan (på olika sätt) bakom bollen och ställer sig sist i det motsatta ledet. Eleven som tar emot bollen dämpar den med t.ex. fotsulan eller fotens insida och passar på samma sätt bollen tillbaka till det motsatta ledet, rör sig bakom bollen och byter led. Övningen fortsätter tills alla har fått passa tillräckligt många gånger.

Tips: Övningen kan göras intressantare exempelvis genom att eleverna räknar hur många passningar grupperna lyckas göra på t.ex. två minuter.

Spel: MINITURNERING 20 min.

Redskap: Koner, västar, bollar, mål
Genomförande: Eleverna delas in i sex lag som spelar på tre planer. Planerna får hellre vara lite för små än för stora, så att alla elever har möjlighet att aktivt delta i spelet. Alla elever spelar samtidigt. Varje lag spelar tre matcher och en match räcker 5 minuter. Läraren ger tecken när matcherna börjar och slutar. 

Matchschemat ser ut så här: 

 

 PLAN 1PLAN 2 PLAN 3
Omgång 1lag 1 mot lag 4 lag 2 mot lag 5lag 3 mot lag 6
Omgång 2lag 1 mot lag 5lag 2 mot lag 6lag 3 mot lag 4
Omgång 3 lag 1 mot lag 6 lag 2 mot lag 4 lag 3 mot lag 5

Tips: Dela ut spelvästar till lagen 1, 2 och 3 så behöver eleverna inte byta västar mellan matcherna. Endast lagen 4,5 och 6 måste byta planer, vilket gör att det går snabbt att få i gång matcherna. Låt eleverna själva döma matcherna och ingrip bara om eleverna har svårt att lösa en situation på egen hand.


Lektionsmodell 4

Dribbla och stanna bollen

Uppvärmningslek: BUTIK-SKOLA-PLAN 10 min.

Redskap: Koner, bollar

Genomförande: Dra upp tre raka, cirka 20 meter långa linjer på planen på ungefär 10 meters avstånd från varandra och markera dem med olika färger (koner, västar etc.) så att eleverna lättare urskiljer dem. Det är bra om alla elever har egen boll. På det viset får alla elever hela tiden dribbla en boll. Man kan också spela parvis, varvid den ena eleven springer bakom sitt par som dribblar bollen och så byter de emellanåt. Eleverna står med bollen i led på den mittersta linjen i linjens riktning. Den här linjen är butik. De övriga två linjerna är skola och plan. Då läraren ropar ”plan” ska eleverna springa och dribbla bollen till linjen som är plan och stanna den där med foten. Läraren kan också ropa ”butik” eller ”skola”, varvid eleverna rör sig med bollen till den angivna platsen.

Tips: Läraren kan också bluffa och ropa t.ex. sko-affär, bu-ske, pla-kat o.s.v., eller i stället för att ropa använda andra tecken, till exempel visa upp olika färger. 

Målträning: DRIBBLA-STANNA-VÄNDA-SKJUTA MÅL 10 min.

Redskap: Koner, mål, bollarStörre bild (pdf)

Genomförande: Använd två mål. Bygg en sicksackbana så att konerna bildar bokstaven W på ungefär 20–25 meters avstånd från målet. Se till att avståndet mellan konerna är tillräckligt stort, så att eleverna inte kolliderar med varandra då de vänder och byter riktning. Eleverna står i led med ansiktena mot målet vid den första konen på någondera sidan av W:t och den första i ledet börjar dribbla bollen mot den andra konen. Lite framför den andra konen stannar eleven bollen med fotsulan eller fotens insida, vänder och börjar dribbla mot den tredje konen. I det här skedet börjar den andra i ledet dribbla sin boll framåt. Eleverna fortsätter så här ända till den sista konen, dribblar sedan bollen lite närmare mål och försöker skjuta den i mål.

Teknikträning: TEST I ATT DRIBBLA OCH VÄNDA 5–10 min.

Redskap: Koner, bollar

Genomförande: Elevernas förmåga att dribbla och vända ”testas” på en enkel bana. Eleverna jobbar parvis så att den ena utför övningen och den andra räknar. I övningen ska eleven försöka dribbla bollen runt två koner så många gånger eller varv som möjligt under två minuters tid. Ett varv är fullt då eleven passerar startplatsen.

Tips: Vid behov kan samma övning utföras åt andra hållet eller också kan läraren efter en minut blåsa i sin visselpipa som tecken för att eleverna ska byta riktning! 

Spel: SPEL MED FYRA MÅL (5 mot 5/6 mot 6) 10–15 min.

Redskap: Koner, bollar, västar

Genomförande: På spelplanen markeras fyra mål, så att två mål står bredvid varandra med ungefär 10–15 meters avstånd. Två lag spelar och vartdera laget har två mål att försvara. Spelarna får skjuta i vilketdera målet som helst. 


Lektionsmodell 5

Passa bollen

Uppvärmningslek: KALLE ANKA 10 min.

Redskap: Koner, bollar, västar 

Genomförande: Eleverna leker kull på ett avgränsat område så att man är ”i säkerhet” då man hinner sätta sig ned på huk och säga namnet på en Disneyfigur. Det enda namn man inte får säga är Kalle Anka. Om en elev inte hinner sätta sig på huk och säga ett namn innan jägaren rör vid honom, blir han jägare i stället. Samma sak sker om man säger ett annat namn än namnet på en Disneyfigur eller säger Kalle Anka. Jägarna håller västar i händerna och ger dem vidare till dem som tas och blir jägare. Först kan eleverna leka utan bollar, sedan kan de börja dribbla en boll samtidigt. De ska helst använda fötterna för att stanna bollen.

Tips: Det går också att leka kull med andra teman, t.ex. ”julgubben” (man får säga alla andra ord som hör till julen utom julgubben), ”Litti” (man får nämna alla andra fotbollsspelare/idrottare utom Jari ”Litti” Litmanen) och ”Finland” (alla andra länder i Europa får nämnas utom Finland) o.s.v. 

Teknikträning: FOTBOLLSGOLF 15 min.

Redskap: Koner, bollar

Genomförande: Markera med hjälp av koner eller motsvarande en golfbana med 9–18 ”hål” utomhus i närheten av skolan. Eleverna försöker genom att skjuta eller passa bollen träffa den markering som fungerar som hål och får sedan lov att gå vidare till nästa hål. De får sparka bollen först då den står helt stilla. Man kan räkna antalet skott men det är inte nödvändigt. Om övningen utförs parvis kan eleverna sparka bollen turvis och slutresultatet är då gemensamt för båda två.

Tips: Om banan är kort, kan eleverna avverka den också åt andra hållet. 

Spel: BOLLEN I MÅL 15 min.

Redskap: Koner, västar, bollar

Genomförande: Det går bra att spela både med mindre och större lag. Om lagen är stora, måste spelområdet vara tillräckligt stort. Det blir mål om bollen passas genom målet till en spelare i det egna laget eller om bollen träffar ett visst mål. Bägge lagen har flera mål (2–4 st.) eller också är alla mål gemensamma. Som mål kan man använda exempelvis andra bollar, höga koner, stolpar i staketet som omgärdar planen etc. Träff = mål.

Tips: Poängtera att bollen ska passas med t.ex. fotens insida!