Klasserna 5–6

Skjuta mål

När eleverna behärskar de grundläggande färdigheterna kan de börja träna lite mer krävande färdigheter och målskott. De fem lektionsmodellerna har planerats så att varje lektion förutom uppvärmningslek och målträning också innehåller teknikträning eller egentligt spel. Lektionsmodeller för klasserna 5–6:

Lektionsmodell 1: Dribbla och skjuta bollen
Lektionsmodell 2: Kasta inkast och skjuta stillastående boll
Lektionsmodell 3: Finta och skjuta mål
Lektionsmodell 4: Sparka bollen i luften eller efter studs
Lektionsmodell 5: Spel 1 mot 1


Lektionsmodell 1

Dribbla och skjuta bollen

Uppvärmningslek: SPEGEL med boll 10 min.

Redskap: Bollar 

Genomförande: Den traditionella spegelleken, men med bollar. En av eleverna är ”spegeln" som de andra eleverna försöker röra vid. De ska ändå för att röra spegeln klara av att ta sig med bollen hela sträckan på cirka 30–40 meter utan att spegeln ser att de rör sig. Spegeln står alltså med ryggen vänd mot de andra och vänder sig med jämna mellanrum för att se efter vad som händer bakom hans rygg. När han ser att någon rör på sig säger han den elevens namn, varvid den eleven antingen går tillbaka till startplatsen eller backar en viss sträcka. Efter det får eleven igen fortsätta leken. Den som först hinner röra vid spegeln, blir spegel i följande omgång. 

Tips: Också bollen ska vara orörlig när spegeln vänder sig om. Man kan också komma överens om att spegeln ropar en elevs namn endast då han ser hans boll röra sig.

Målträning: DRIBBLA OCH SKJUTA BOLLEN 15 min.

Redskap: Koner, mål, bollar 

Genomförande: En tvådelad övning, där eleverna först tränar och sedan tävlar. Använd två eller flera mål. Eleverna bildar ett led ungefär 40 meter från mål. En kon placeras ut mellan ledet och målet. Den första i ledet börjar dribbla bollen mot konen, rundar konen en gång (=ett helt varv) och forsätter dribbla mot målet. Ungefär 15 meter från målet finns ett markerat område (t.ex. en linje), varifrån eleven skjuter bollen mot målet. Följande elev startar i det ögonblick då föregående helt och hållet har rundat konen i mitten. Avslutningsvis utför eleverna samma sak som en tävling, vilket innebär att då läraren ger tecken startar de första i alla led samtidigt, rundar konen och försöker skjuta mål. Det lag som först skjuter mål i en omgång får en poäng. 

Tips: För att minska på köandet kan man också bygga en bana av koner eller västar som eleverna ska dribbla mellan när de är på väg tillbaka till kön.

Spel: SMÅLAGSSPEL(4 mot 4, 5 mot 5) 20 min.

Redskap: Koner, mål, bollar, västar 

Genomförande: Kom överens om att det är förbjudet att passa. Var och en ska alltså försöka dribbla bollen själv när han fått den. Spela sedan på normalt sätt så att eleverna också får möjlighet att passa bollen. Meningen är att eleverna ska märka att fotboll är ett lagspel, där man i vissa situationer kan dribbla bollen men där den huvudsakligen ändå ska ges vidare genom passning. 

Tips: Läs om fördelarna med smålagsspel.


Lektionsmodell 2

Kasta inkast och skjuta stillastående boll

Uppvärmningslek + Teknikträning: INKAST 20 min.

Redskap: Koner, bollar 

Genomförande: Innan övningen börjar kan eleverna springa parvis några varv runt planen och samtidigt dribbla bollen till varandra. Först övar eleverna inkast parvis. Eleverna kastar bollen till varandra på ett avstånd som är lämpligt med tanke på deras färdighetsnivå. De kan ta emot bollen också med låret, fotens insida eller fotsulan (mot marken).
I det andra skedet kastar eleverna ”längd”. Den ena av eleverna utför tre inkast och försöker slå personligt rekord medan den andra mäter kasten. Rekorden kan markeras med exempelvis streck på planen.
Eleverna delar sedan upp sig i två lag och avslutar med en liten tävling. De två lagen ställer sig cirka 20–30 meter från varandra bakom en markerad linje. Lagen har till en början lika många bollar. När läraren ger tecken börjar eleverna kasta inkast på det andra lagets område och försöker bli av med så många bollar som möjligt under en omgång. När läraren ger tecken på nytt, räknas bollarna och det lag som har färre bollar får en bonuspoäng. 

Tips: Kontrollera inkastteknik under rubriken Råd till läraren. 

Målträning: INKAST OCH MÅLSKOTT 10 min.

Redskap: Koner, mål, bollar 

Genomförande
: Använd flera mål, gärna också målvakter. Eleverna ställer sig i led cirka 25–30 meter från målet med ansiktena vända mot målet. En av eleverna ställer sig mellan ledet och målet, på ungefär 10–15 meters avstånd från ledet. De andra kastar turvis inkast till eleven i mitten och tar sig sedan fram till honom längs en bana av koner på det sätt som läraren säger, till exempel hoppande på ett ben över konerna fram-, bak- och sidlänges, med galoppsprång, springande, gående med lyfta knän etc. 
Eleven som tar emot bollen ställer ned den på marken och eleven som kastat bollen försöker skjuta den i mål. 

Tips: Variera rörelserna! Konerna kan också utelämnas om eleverna har svårt med dem och om du upplever att din tid går åt till att rätta till banan i stället för att undervisa och uppmuntra eleverna.

Spel: SMÅLAGSSPEL 10 min.

Redskap: Koner, mål, bollar, västar 

Genomförande
: Ett avslutande spel som passar situationen. 

Tips
: Läs om fördelarna med smålagsspel.

 

Lektionsmodell 3

Finta och skjuta mål

Uppvärmningslek: VEM ÄR RÄDD FÖR VARGEN med bollar 10 min.

Redskap: Koner, bollar 

Genomförande: Eleverna leker ”Vem är rädd för vargen” inom ett avgränsat område, men dribblar samtidigt en boll. De som blir tagna tar sin boll i händerna och försöker kasta och träffa de bollar som de andra eleverna försöker dribbla till andra sidan. Den, vars boll träffas blir tagen och får själv försöka träffa andras bollar. Eleverna får alltså skydda sin boll på alla andra sätt än med händerna. Om man avsiktligt tar i bollen med händerna räknas det som att man blir tagen. 

Teknikträning FINTNING 10 min.

Redskap: Koner, bollar 

Genomförande: Eleverna indelas i grupper på fyra. Två av eleverna i gruppen står vid en kon och två vid en annan, som ligger på cirka 20 meters avstånd. Mitt emellan de två konerna placeras en tredje kon ut som markering för det ställe där fintningen ska göras. I stället för en kon kan också eleverna turvis stå i mitten. Eleverna dribblar turvis bollen från det ena konen till den andra och ska på vägen göra en s.k. fint. Till exempel böja sig åt sidan, lyfta foten åt sidan över bollen och sedan lyfta den tillbaka för att sedan skjuta (= skottfint) eller någon helt egen påhittad fint. Det är ändå viktigt att komma i håg att dribbla bollen åt sidan framför ”motståndaren”, det vill säga konen, så att det går att komma förbi. Man ska också i allmänhet öka farten när man passerar motståndaren.

Målträning: FINTA OCH SKJUTA MÅL 10 min.

Redskap: Koner, mål, bollar 

Genomförande: Använd flera mål samtidigt. Eleverna ställer sig i led på ungefär 30 meters avstånd från målet och mellan målet och ledet står en kon eller en (passiv) elev, som eleverna ska finta och passera. Eleverna dribblar alltså bollen mot ”motståndaren”, gör en fint cirka 5 meter framför honom, för bollen snett framåt, ökar farten och passerar motståndaren. Efter detta skjuter de bollen i mål.

Spel: SMÅLAGSSPEL(4 mot 4, 5 mot 5) 10 min.

Redskap: Koner, mål, bollar, västar 

Genomförande: Fotbollsmatch med följande regel: en anfallsspelare får göra mål först när alla spelare i hans lag har passerat en markerad linje på mitten av planen och befinner sig på motståndarens planhalva. Om så inte är fallet, godkänns inte målet. 

Tips: Inga målvakter!

Lektionsmodell 4

Sparka bollen i luften eller efter studs

Uppvärmningslek: POÄNGLEKEN 10 min.

Redskap: Koner, bollar 

Genomförande: Alla elever står inom ett avgränsat område med egen boll. De börjar dribbla sin boll och försöker samtidigt sparka ut andras bollar från området. Den egna bollen måste ändå alltid befinna sig inom områdets gränser, annars får eleven inte sparka andras bollar. Om en boll går utanför området, får eleven hämta den och fortsätta leken om han hinner, eftersom läraren alltid avbryter omgången med jämna mellanrum. De som står innanför området när en omgång är slut (både elev och boll) får en poäng. 

Tips: För de sista omgångarna kan eleverna få dubbla eller tredubbla poäng! Om bollarna inte räcker till alla, kan leken varieras så att den som inte har boll försöker ”stjäla” en boll av någon annan, varefter den som blir utan boll i sin tur försöker stjäla en ny.

Teknikträning: SPARKA BOLLEN EFTER STUDS ELLER I LUFTEN 10 min. 

Redskap: Bollar 

Genomförande: Eleverna tränar parvis att lugnt sparka bollen till varandra. Den som tar emot bollen är ”målvakt” och försöker ta lyra. Den som sparkar bollen släpper ned den så att den studsar en gång och försöker sedan med sträckt vrist träffa bollen med mellanfoten (skosnörena) en aning under och bakom bollen. Målet är att få bollen att gå fram till det egna paret. Avståndet mellan paren är cirka 10–20 meter beroende på hur duktiga de är. Eleverna kan också pröva att träffa bollen direkt i luften. I det fallet ska bollen träffas ungefär i knähöjd. Sparken lyckas bäst om vristen är sträckt och foten träffar bakom bollen. 

Tips: Man kan också testa hur många vristsparkar i luften + lyror paren lyckas få under t.ex. 3 minuter.

Målträning: SPARKA BOLLEN I LUFTEN OCH EFTER STUDS I MÅL 10 min.

Redskap: Koner, mål, bollar 

Genomförande: Eleverna bildar led ungefär 25 meter från målet. Den första i ledet kastar eller sparkar bollen till sig själv ungefär 10 meter framåt så att den ännu studsar. Eleven springer sedan snabbt fram och försöker skjuta den studsande bollen i mål. 

Tips: Eleverna kan då de startar försöka skjuta bollen mot målet med en lätt spark direkt i luften. Om det inte lyckas, kan eleverna också kasta bollen.

Spel: SMÅLAGSSPEL 10 min.

Redskap: Koner, mål, bollar, västar

Genomförande: Läs om fördelarna med smålagsspel. Sätt i gång spelen och låt eleverna ha roligt!


Lektionsmodell 5

Spel 1 mot 1

Uppvärmning: BOLLKULL 10 min.

Redskap: Koner, bollar

Genomförande: Inom ett avgränsat område är 2–4 elever jägare och försöker ta så många som möjligt genom att röra dem med en boll. OBS! Jägarna ska hålla i sina bollar med båda händerna och bollarna får aldrig kastas! De som blir tagna sätter sig på huk och kan befrias om någon lägger handen på deras axel. Omgångarna ska vara korta och jägarna bytas för att eleverna ska tycka att det är roligt. 

Teknikträning: Spel 1 mot 1, 15 min.

Redskap: Koner, bollar, västar 

Genomförande: Två alternativ beroende på bl.a. elevernas antal:
a) Bilda lag på två elever, där den ena eleven är målvakt och den andra spelare. Eleverna byter roller mellan matcherna.
b) Bilda lag med endast en elev i varje, varvid lagen inte har skilda målvakter utan eleverna är både spelare och målvakt enligt vad situationen kräver. 

Planen indelas i tillräckligt många små planer så att alla får spela samtidigt. Målen som markeras med koner placeras på cirka 15 meters avstånd från varandra och sidlinjerna utgör gränserna mellan planerna. Eleverna spelar matcher som tar cirka 2 minuter och 5–6 byten görs så att endast den ena ”sidans” lag byter plan, det vill säga får en ny motståndare.

Spel: SPEL PÅ STOR PLAN 15 min. 

Redskap: Mål, boll, västar 

Genomförande: Två lag spelar på en större plan. Om eleverna är riktigt många och planen tillräckligt stor, kan man använda två bollar samtidigt. 

Tips: Spelet kan varieras så att två elever alltid rör sig tillsammans hand i hand eller genom att båda hålla tag i en väst.