Klasserna 7–9  – Bollen i spel 

I de övre klasserna inom den grundläggande utbildningen är speltempot snabbt. De fem lektionsmodellerna har planerats så att varje lektion förutom uppvärmningslek och målträning också innehåller teknikträning eller egentligt spel. Lektionsmodeller för klasserna 7–9: 

Lektionsmodell 1: Spel 1 mot 1
Lektionsmodell 2: Passa bollen
Lektionsmodell 3: Nicka bollen
Lektionsmodell 4: Spel 1 mot 1
Lektionsmodell 5: Spel


Lektionsmodell 1

Spel 1 mot 1

Uppvärmning: STJÄLA BOLLEN 10–15 min.

Redskap: Koner, bollar

Genomförande: Eleverna rör sig på ett stort område, en tredjedel av eleverna utan och de övriga med bollar. Läraren ger tecken för när en period börjar och slutar. Den som är utan boll ska försöka ”stjäla” en boll av någon annan och hålla den ända till periodens slut. När en period är slut kan de som har boll få en poäng som belöning. 

Tips: Se till att det inte går för våldsamt till när eleverna stjäl bollarna.

Teknikträning: Spel 1 mot 1, 10-15 min. 

Redskap: Koner, bollar 

Genomförande: Eleverna delas in i grupper på 6–8 stycken och ett cirka 15–20 m (längd) x 10 m (bredd) område avgränsas med koner/linjer. Hälften av eleverna i varje grupp tar en boll och ställer sig i ena ändan av planen. De är försvarare i övningen. På motsvarande sätt ställer sig den andra hälften av eleverna i varje grupp på den motsatta sidan utanför planen och deras uppgift är att anfalla. En från vardera sidan utför övningen samtidigt.
Den första eleven med boll passar sin boll till planens motsatta sida och springer till mitten av planen. Den elev som väntat utan boll tar emot bollen (t.ex. med fotsulan) och börjar dribbla bollen mot den elev som har passat bollen och försöker på valfritt sätt finta sig förbi honom. Målet är att dribbla bollen till motsatta sidan utan att försvararen lyckas erövra bollen. Om försvararen får bollen är omgången för respektive elever över. Eleverna kan byta roller efter varje omgång eller med t.ex. 5 minuters mellanrum. 

Tips: Påminn försvararna om att de ska hålla blicken på bollen och alltid sträva efter att träffa bollen då de försöker ta den av motståndaren! Uppmuntra anfallarna att våga finta och att springa snabbt för att lyckas ta sig förbi motståndaren!

Målträning: Spel 1 mot 1, 10-15 min.

Redskap: Koner, mål, bollar 

Genomförande: Idén är den samma som i den föregående övningen. Försvararna startar nu nära målet. De passar till anfallaren och börjar springa. Anfallaren försöker passera försvararen och skjuta bollen i mål. Ett lämpligt avstånd mellan anfallarna och målet torde vara ungefär 30 meter. Byt roller på samma sätt som i teknikträningen.

Spel: SMÅLAGSSPEL 10–15 min.

Redskap: Koner, bollar, västar 

Genomförande: Planen indelas i många små planer, där eleverna spelar matcher med högst 5-mannalag. Det blir mål om bollen dribblas igenom målet, så målen ska vara tillräckligt stora (ca 4–5 m). Om eleven rör bollen minst två gånger innan han dribblar den igenom målet räknas det som en dribbling, d.v.s. mål. 

Tips: Läs om fördelarna med smålagsspel.


Lektionsmodell 2

Passa bollen

Uppvärmning: STJÄLA BOLLEN 10–15 min.

Redskap: Koner, bollar, västar

Genomförande: Dela med hjälp av koner in planen i stora fyrkanter (10x10 m), innanför vilka eleverna spelar 4 mot 2, 5 mot 2 eller 6 mot 2. Två elever står i mitten med västar i händerna och försöker stjäla bollen av dem som står i utkanten av fyrkanten (innanför den). Eleverna som har bollar får till en början röra bollen ett obegränsat antal gånger, med efter hand kan man införa ett maximalt antal beröringar, t.ex. 2–3. Om en elev rör bollen flera gånger än det, måste han ställa sig i mitten och försöka stjäla bollen av de andra. Samma sak sker om bollen går utanför områdets gränser eller om någon av dem som står i mitten lyckas stjäla bollen eller skjuta ut den från området. Den som förlorat sin boll hamnar alltid i mitten och den som stått där längst får i stället flytta sig till utkanten av området.

Tips: Om det blir kamp om bollen mellan två elever, får båda ställa sig i mitten! Större bild (pdf)

Målträning: PASSA OCH SKJUTA MÅL 10–15 min.

Redskap: Koner, mål, bollar

Genomförande: Eleverna passar bollen vid fem olika ställen/koner på planen. De passar från en kon till nästa och springer själva förbi bollen. De tar emot bollen vid konen, vänder sig mot följande kon och passar. Så här fortsätter de, ända tills den femte konen, där de i stället för att passa skjuter bollen i mål.

Tips: Eleverna kan också byta riktning på passningarna.

Avslutande spel: SPEL I FEM MÅL 15–20 min.

Redskap: Koner, bollar, västar 

Genomförande: Fem mål markeras runt om på planen med hjälp av koner. Ett par mål kan vara mitt på planen, de övriga i kanterna av spelområdet. Målen får gärna stå åt olika håll i förhållande till varandra (också snett). Idén är att eleverna ska göra mål genom att passa bollen via målet till en spelare i det egna laget, så att han hinner röra bollen före motståndarna. Spelet avbryts inte då det blir mål, utan det lag som fått mål kan fortsätta skjuta i de andra målen. 

Tips: Endast ett mål i rad får göras i samma mål! Om motståndarna lyckas erövra bollen, försöker de i sin tur göra mål. Spelet avbryts alltså inte i något skede utan fortsätter tills läraren ger tecken. Inga målvakter! Spelarna får skjuta mål från vilkendera sidan av målet som helst.


Lektionsmodell 3

Nicka bollen

Uppvärmning: HUVUDSPEL 10–15 min.

Redskap: Koner, mål, västar, bollar 

Genomförande: Eleverna spelar i två lag med större (riktiga) fotbollsmål. Eleverna får bara använda händerna och huvudet. De får inte röra sig med bollen utan ska passa den för att hålla den i rörelse. Målet är att lyckas kasta bollen så att en spelare ur det egna laget kan nicka den DIREKT PÅ PASSNINGEN i motståndarens mål. Man får inte nicka på eget kast. Man får försöka hindra eller bryta en nickning, men inte med fötterna! 

Tips: Om man inte har tillgång till fotbollsmål (eller om avståndet mellan dem är för stort) kan man avgränsa ett målområde i vardera ändan av planen, dit eleverna direkt på en passning ska nicka bollen och där den också ska tas emot av en spelare ur det egna laget! Övningen kan göras lättare genom att eleverna får nicka bollen på eget kast. 

Tips: Kontrollera nickteknik under rubriken Råd till läraren 

Målträning: NICKA BOLLEN I MÅL 10–15 min. 

Redskap: Koner, mål, bollar 

Genomförande: Eleverna ställer sig i två led, ett på vardera sidan om målet. Den första eleven i det ena ledet springer och rundar en kon som står på cirka 10 meters avstånd från ledet och styr sedan mot målet. Den första i det andra ledet kastar en boll underifrån och försöker få den cirka 5–6 meter framför målet, så att eleven har chans att nicka den direkt i mål. Eleven som kastat springer genast efter kastet mot konen som står framför det egna ledet och gör på samma sätt som den föregående eleven. Eleverna byter led varje gång efter sin tur. 

Tips: Uppmana eleverna att hålla ögonen öppna och se på bollen! Munnen lönar sig igen att hålla stängd när man nickar. Bollen ska träffas med pannan.

Spel: SMÅLAGSSPEL(3 mot 3, 4 mot 4, 5 mot 5) 10–15 min.

Redskap: Koner, västar, bollar 

Genomförande: Många smålagsspel. Spelarna spelar med t.ex. max 3–4 beröringar, varefter de ska passa bollen till en annan spelare. Inga målvakter! Ett alternativ är att ha som regel att mål får göras endast direkt på en passning, d.v.s. efter endast en beröring! 

Tips: Läs om fördelarna med smålagsspel. Efter spelen kan man ännu ha en liten lagtävling, där eleverna får tävla om vilket lag som snabbast nickar bollen 10 gånger i målribban. Eleverna nickar på eget kast bakom en markerad linje. Lagen får själva avgöra hur bollen ska returneras från målet.


Lektionsmodell 4

Spel 1 mot 1

Uppvärmning: BOLLKULL LAGVIS 10 min.

Redskap: Koner, västar, bollar

Genomförande: Två lag spelar mot varandra inom ett avgränsat område. Bägge lagen har turvis 4 minuter tid på sig att ”bränna” spelarna i det andra laget genom att träffa dem med bollen. Träffar i nedre delen av kroppen och på händerna räknas och man får kasta på samma spelare så många gånger man hinner. Eleverna får inte röra sig med bollen, utan ska hålla den i rörelse genom att kasta den till det egna lagets spelare. Efter de första fyra minuterna byter lagen roller och det andra laget försöker i sin tur ”bränna” spelarna i motståndarlaget och få flera brända och därmed flera poäng än det första laget. OBS! Påminn eleverna om att också det lag som ”bränner” ska röra sig aktivt för att komma nära dem som ska brännas.

Målträning: Spel 1 mot 1, 15 min.

Redskap: Koner, bollar 

Genomförande:
a) Bollkamp Eleverna bildar två led på cirka 25 meters avstånd från målet. Läraren eller en av eleverna står mellan leden med bollar. Den som står mellan leden kastar en boll mot målet och de första eleverna i båda leden springer mot bollen och försöker skjuta den i mål. Båda eleverna är alltså både anfallare och försvarare. 

Tips: Variera elevernas startpositioner (sittande, på mage, på rygg etc.).
b) Finta-dribbla-skjuta mål Samma startläge som i a) förutom att en av eleverna är anfallare och den andra försvarare. Anfallaren har först bollen. När anfallaren rör bollen första gången är det ett tecken för försvararen att försöka erövra bollen. Om anfallaren däremot lyckas lura försvararen så att han rör på sig för tidigt, måste försvaren först gå tillbaka till sin startplats och anfallaren får på det viset ett fint försprång för att skjuta mål. Efter det här byter eleverna roller.

Spel: MARKERINGSSPEL + NORMALT SPEL 20 min.

Redskap: Koner, mål, västar, bollar 

Genomförande:
a) Först spelar eleverna s.k. markeringsspel, där varje elev får en spelare ur motståndarlaget som han ska markera, eller hålla, när motståndaren har bollen. Om en spelare lyckas skjuta mål (eller målpassning), får den som har haft som uppgift att hålla honom en minuspoäng (eller någon särskild uppgift, t.ex. armhävningar eller magövningar). Den som är anfallare ska försöka bli kvitt den spelare som håller honom.
b) Eleverna spelar s.k. normalt spel utan särskilda regler.


Lektionsmodell 5

Spel

Uppvärmning: UPPVÄRMANDE LÖPNING 5–10 min.

Redskap: Koner 

Genomförande: Under lärarens eller elevernas ledning löper eleverna mellan två koner. Eleverna kan också dribbla en boll samtidigt på olika sätt (insidan-utsidan, 2 x vänster-2 x höger, snurra runt med fem lätta beröringar, med fotsulan hoppande fram- och baklänges etc.) eller exempelvis genom att dribbla mellan koner.

Spel 1: SPEL I FYRA MÅL 10 min.

Redskap: Koner, västar, bollar 

Genomförande: Spelplanen är en stor fyrkant med ett mål av koner vid varje sida. Båda lagen får skjuta i alla mål men endast ett mål i rad får göras i samma mål. Målen får skjutas endast från planens riktning och efter ett mål får alltid motståndarlaget börja från respektive mål. Inga målvakter! Om spelarna är för många, kan en spelare ställa sig bakom varje mål för att ta emot bollen och då räknas det som mål först då han har rört bollen.

Spel 2: LIGATURNERING 25 min.

Redskap: Koner, mål, västar, bollar 

Genomförande: Eleverna delas in i lag på 3–4 spelare och planen delas in i så många mindre planer som det behövs. Planerna får namn efter ”nivå”, t.ex. Mästarligan (högsta nivån), Elitligan (2), Tippningsligan (3), Kvartersligan (4). o.s.v. Först lottas planerna där lagen ska börja. Matcherna börjar och slutar samtidigt på lärarens tecken. Speltiden är t.ex. 1 x 4 min. Vinnarna flyttar alltid till en nivå högre och förlorarna på motsvarande sätt till en nivå lägre. Det lag som vunnit på den allra högsta nivån byter inte plan, inte heller det lag som förlorat på den lägsta nivån. Lagen spelar 4–5 omgångar. Om en match blir oavgjord, vinner det lag som gjort det sista målet. Om resultatet blir 0–0 avgörs matchen med leken sten-papper-sax.