Ajatuksia ja näkemyksiä tapakasvatuksesta

Tähän osioon ovat eri ikäiset ja eri alojen asiantuntijat kirjoittaneet tapakasvatuksen merkityksestä, tarpeellisuudesta ja läsnäolosta omassa elämässä. Kirjoittajat lähestyvät tapakasvatusasiaa erilaisista näkökulmista, jokainen omalla tavallaan omilla tavoillaan. Tapakasvatus koskettaa meitä kaikkia jokaisena päivänä kaikkialla.

Ensivaikutelma ihmisten kohtaamisessa syntyy kolmessa sekunnissa ja perustuu havaintoon ulkokuoresta. Sen jälkeen ihmistä arvioidaan hänen käyttäytymisensä perusteella. Hyvät tavat eivät vain kaunista, vaan ovat käyntikorttimme kaikkialla. Tapakasvatus on lapsen oikeus ja hyvät tavat ovat osa hyvinvoivan lapsen arjen taitoja. Hyvät ja yhtenäiset käytöstavat ovat perusedellytys toimivalle vuorovaikutukselle, jossa luodaan turvallisuutta ja sivistyneen kanssakäymisen perusta.Myönteinen ajattelu ja muiden kunnioittaminen, hyvien tapojen ottaminen osaksi jokaista hetkeä, pienet sanat kuten kiitos, ole hyvä, anteeksi – kaikki ne lisäävät hyvinvointia, viihtymistä ja välittämistä kouluissa.

Hyvät tavat osana elämäntaitoja ja tulevaisuutta

Ammatillisen koulutuksen tärkeä tehtävä, ammatillisen opin lisäksi, on opettaa elämäntaitoja. Elämäntaitojen oppiminen tulisikin näkyä kaikissa opetettavissa oppisisällöissä koko ammatillisen koulutuksen ajan niin oppilaitoksissa kuin myös työelämäjaksoilla. Elämäntaidoilla tarkoitan muun muassa itseluottamusta, omien vahvuuksien tunnistamista, ihmissuhde- ja tunnetaitoja sekä kykyä tehdä päätöksiä. Näitä taitoja tarvitaan, kun rakennetaan hyvää ja tasapainoista elämää.

Elämäntaitojen osaamisella on suuri vaikutus opiskelumotivaatioon, viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyden rakentumiseen. Hyvät käytöstavat, jotka ovat olennainen osa elämäntaitoja, ovat tärkeä perusedellytys hyville ihmissuhteille niin opiskelussa, työssä kuin vapaa-aikanakin. Käyttäytymissäännöt ja normit on tarkoitettu helpottamaan elämää. Hyvien käytöstapojen pelisääntöjä on opittu kotona ja peruskoulussa. Ammattiin opiskelun alkuvaiheessa on hyvä tähdentää, että hyvä käytös on myös osa ammattitaitoa. Hyviä käytöstapoja voidaan oppia. Parhaisiin tuloksiin päästään, jos käyttäytymistä säätelevät sisäiset motiivit eikä pakotettu ulkoisten normien toteuttaminen.

Opiskelijaryhmä voi päättää harjoitella näitä taitoja yhteisesti tutussa, turvallisessa ympäristössä. Ystävällisyyden ja huomaavaisuuden voi aloittaa vaikkapa tervehtimisestä. Hyviin tapoihinhan kuuluu, että tuttuja ja vähän tuntemattomampienkin tervehditään. Hyvien käytöstapojen oppiminen ja opiskelu lähtee tietysti ensisijaisesti luokkayhteisöstä, josta se sitten levittäytyy koko kouluun.

Hyvään käyttäytymiseen kuuluu myös toisen mielipiteen kuuntelu. Myös oman mielipiteen ilmaiseminen rakentavalla tavalla on tärkeä taito, aina ei siis tarvitse olla asioista samaa mieltä tullakseen hyväksytyksi. Luokan vastuuopettajalla onkin suuri rooli miten nämä taidot lähtevät kehittymään ammatillisen koulutuksen alussa. Oppilaitosjohdon ja jokaisen työyhteisön jäsenen on tuettava koko työyhteisön ponnistuksia hyvien käytöstapojen vaalimisessa.

Paneelikeskustelu nosti hyvät käytöstavat esille

Turun ammatti-instituutin Lemminkäisen koulutalossa on jo perinteisesti valtakunnallisella tapakasvatusviikolla järjestetty koko koulun yhteistilaisuus, jossa pyritään kiinnittämään huomio käytöstapojen merkitykseen osana ammattitaitoa. Lemminkäisenkadun koulutalossa koulutetaan hotelli-, ravintola- ja cateringalan sekä matkailualaan ammattilaisia, joille hyvät käytöstavat ovat perusedellytys menestymiseen työelämässä. Syksyn 2013 tilaisuuden suunnittelusta vastasi hovimestari, palvelun ammatillisten aineiden lehtori Vuokko Lindström, jonka tavoitteena oli saada koko koulu yhtä aikaa kuulemaan alan työelämässä toimivien tahojen näkemyksiä hyvistä käytöstavoista paneelikeskustelun muodossa.

Paneelin tavoitteena oli muistuttaa opiskelijoita hyvien tapojen ja vastuullisuuden merkityksestä niin opiskelussa, työssä kuin elämässä yleensäkin. Paneeliin oli koottu edustava joukko hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisia sekä sivistystoimen edustajia, opiskelijaedustusta unohtamatta. Mukana oli yhteensä 8 panelistia ja asiasta innostunut ja teemaan sitoutunut paneelin vetäjä. Tilaisuuden aluksi jokainen panelisti piti ensin pienen alustuksen itsestään ja omasta työhistoriastaan sekä siitä, mitä mieltä hän itse oli hyvien tapojen merkityksestä osana ammattitaitoa.

Tilaisuuden kaikki panelistit olivat samaa mieltä siitä, että hyvät tavat muodostuvat pienistä teoista – tervehtimisestä, silmiin katsomisesta puhuessa, kiittämisestä ja anteeksi pyytämisestä. Keskustelussa nousi esille myös nykyajan vitsaus ja siunaus: älypuhelimet. Sosiaalinen media on erittäin hyvä asia, mutta sen käytössä pitäisi muistaa käytöstavat ja hyödyntää livekontakti aina kun se on mahdollista. Ole siellä missä olet myös henkisesti.

Ammatti-instituutin opiskelijayleisö ei päästänyt panelisteja helpolla. Vastauksia penättiin esimerkiksi siihen, kenellä oikeastaan on vastuu koko tapakasvatuksesta. Joku opiskelijoista tahtoi kuulla aikuisten mielipiteitä alhaalla roikkuvista housuistakin, josta kehkeytyi pitkä keskustelu soveliaasta tavasta pukeutua töihin ja kouluun. Maailmaa ei voi tietenkään kokonaan omalla käytöksellä muuttaa, mutta kyllä jokaisella on velvollisuus pohtia omaa käytöstään. Näin summasi paneelin vetäjä lopuksi.

Paneeli koettiin onnistuneeksi ja vastaava tilaisuus tullaan järjestämään samantyylisellä konseptilla tänäkin syksynä. Tänä vuonna erityistä painoa antaa hyvien käytöstapojen tiimoilta Turussa järjestettävä Taitaja2015-tapahtuma 5.–7.5.2015. Koko tapahtuman teemana on "Tehkää hyvin!". Ammatillisen koulutuksen opiskelijat pääsevät tapahtumassa osoittamaan miten hyvät käytöstavat ovat osa heidän ammattitaitoaan.

Jarmo LinkosaariJarmo Linkosaari
Taitaja2015
kilpailujohtaja

Jarmo Linkosaari"Hyvät käytöstavat, jotka ovat olennainen osa elämäntaitoja, ovat tärkeä perusedellytys hyville ihmissuhteille niin opiskelussa, työssä kuin vapaa-aikanakin. Käyttäytymissäännöt ja normit on tarkoitettu helpottamaan elämää. Hyvien käytöstapojen pelisääntöjä on opittu kotona ja peruskoulussa", Taitaja2015-kilpailujohtaja Jarmo Linkosaari kirjoittaa.

Jaa hyvä käytäntö!

Hyvät käytännöt -verkkopalvelu
Tutustu palvelussa muiden käyttäjien kehittämiin hyviin käytäntöihin tai ehdota itse uutta.

Tapakasvatus mediassa

Tapakasvatus (Scoop.it)
Tapakasvatuksen Scoop.it-sivulle on kerätty mediassa julkaistuja uutisia ja artikkeleita tapakasvatuksesta.