Kuvataiteen lukiodiplomin ohjeet

Sivua ei enää päivitetä. Uudet lukiodiplomit löydät uudesta verkkopalvelustamme.

Ohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille

Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Kuvataiteen lukiodiplomi ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille (pdf)

Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät lukuvuodelle 2018–2019 (pdf)

Opetushallitus on julkaissut kaikille lukiodiplomeille yhteisen tehtävän, joka on kuvataiteen lukiodiplomin tehtävä numero 6, ”Yhdessä hyvää”. Opiskelijat voivat halutessaan käyttää tehtävävaihtoehtoa suorittaessaan eri aineiden lukiodiplomeja lukuvuonna 2017-2018. Yhteinen tehtävä on laadittu ensisijaisesti niitä lukiodiplomeja varten, joissa on erilliset lukuvuosittaisesti annetut tehtävät, mutta yhteisen tehtävän teemaa voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös muiden lukiodiplomien suorituksissa.

Aikaisempien vuosien kuvataiteen lukiodiplomien arkisto

Ohjeet lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille

Kuvataiteen lukiodiplomin ohjeet lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille (pdf)
Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät lukuvuodelle 2018–2019 (pdf)

Opetushallitus on julkaissut kaikille lukiodiplomeille yhteisen tehtävän, joka on kuvataiteen lukiodiplomin tehtävä numero 6, ”Yhdessä hyvää”. Opiskelijat voivat halutessaan käyttää tehtävävaihtoehtoa suorittaessaan eri aineiden lukiodiplomeja lukuvuonna 2017-2018. Yhteinen tehtävä on laadittu ensisijaisesti niitä lukiodiplomeja varten, joissa on erilliset lukuvuosittaisesti annetut tehtävät, mutta yhteisen tehtävän teemaa voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös muiden lukiodiplomien suorituksissa.

Aikaisempien vuosien kuvataiteen lukiodiplomien arkisto

Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali

Opiskelijan muistilista (pdf)
Kuvataiteen lukiodiplomin työsuunnitelma (pdf)
Kuvataiteen lukiodiplomin ajankäyttösuunnitelma (pdf)
Opettajan muistilista (pdf)
Arviointilomake (pdf)

Lukiodiplomitodistus

Lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuslomaketta. Opetushallituksen tuottama lukiodiplomitodistus on sähköisesti täytettävä ja tulostettava pdf-lomake. Lukiodiplomitodistus on lukioiden käytettävissä Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelun yhteydessä.

Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit saavat Opetushallitukselta tunnukset järjestelmään. Yksittäiset opettajat järjestelmän käyttäjiksi rekisteröi kunkin oppilaitoksen rehtori. Oppilaitosten tiedot päivittyvät koepankkiin Opintopolku.fi-portaalin kautta. Sähköinen lukiodiplomitodistus on lukioille maksuton. Koepankki sisältää lukiodiplomitodistukset kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomeille.

Uudet lukiodiplomitodistus-lomakkeet 31.7.2016 jälkeen lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille julkaistaan maaliskuussa 2018. Maksuttomat lukiodiplomitodistus-lomakkeet (pdf) tulevat ladattaviksi Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankkiin.

Jos lukiodiplomin suorittanut opiskelija on aloittanut lukio-opintonsa ennen 1.8.2016, käytetään aiemmin tuotettua kyseisen lukiodiplomin todistuslomaketta (pdf).

Tiedote lukiodiplomin sähköisen todistuspohjan käyttöönottamisesta
Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelu

Lisätietoja

opetusneuvos Mikko Hartikainen, 029 533 1058,

Kuvataiteen lukiodiplomin ohjeiden päivitys 2017

Opetushallitus on päivittänyt 2.5.2017 kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisen ohjeet Opetushallituksen 27.10.2015 päättämien lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaisesti. Näitä päivitettyjä ohjeita noudatetaan silloin, kun opiskelijan lukio-opinnot järjestetään 1.8.2016 alkaen käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan. Päivitettyjä lukiodiplomien ohjeita voidaan käyttää lukuvuodesta 2017–2018 lähtien.

Muutoksia kuvataiteen lukiodiplomin suorittamisen ohjeissa

 • Lukiodiplomin yleiset suoritusohjeet sisältyvät kuvataiteen lukiodiplomin ohjeisiin
 • Lukiodiplomien suorittamisen ohjeiden rakenne/dispositio on yhdenmukaistettu
 • Kuvataiteen lukiodiplomin ohjeet ovat annettu toistaiseksi voimassa olevina
 • Ohjeisiin sisältyy valtakunnallisena soveltavana kurssina suoritettavan kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteet lukion opetussuunnitelman perusteista 2015
 • Kuvataiteen portfolion kuvausta on päivitetty / täsmennetty kirjallisen osuuden osalta
 • Opiskelijan lukiodiplomi voi olla myös osa laajempaa ryhmätyönä toteutettavaa produktiota
 • Lukiodiplomisuorituksen arvioinnissa ja erillisessä lukion päättötodistuksen liitteenä annettavassa lukiodiplomitodistuksessa käytetään asteikkoa 4–10
 • Päivitettävissä lukiodiplomien ohjeissa arvioinnin kohteet ja kriteerit annetaan arvosanoille 6, 8 ja 10
 • Kuvataiteen lukiodiplomin ohjeisiin ei sisälly erillisiä liitteitä
 • Vanhoissa ohjeissa olleet liitteet ovat päivitetty ja julkaistu tukimateriaalina.

Muutoksia kuvataiteen lukiodiplomin tehtävissä

 • Kuvataiteen tehtävissä on siirrytty tiiviimpiin tehtävänantoihin, joissa on pääsääntöisesti vähemmän taustoittavaa teeman tai ilmiön kuvausta. Muutoin kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät säilyvät luonteeltaan entisenlaisina
 • Tehtäväkohtaiset arvioinnin kohteet ovat jätetty pois jo aiemmin tehtävänannoista
 • Muutoksen tavoitteena on selkiyttää kuvataiteen lukiodiplomin arvioinnin kokonaisuutta
 • Arviointiohjeissa määritellään lukiodiplomin osien arvioinnin kohteet. Lisäksi opiskelija määrittelee lukiodiplomille tavoitteet ja päämäärän sekä sen, mitä tutkii ja mitä ilmaisukeinoja käyttää
 • Opetushallitus julkaisee lukuvuosittain lukiodiplomeille yhteisen tehtävävaihtoehdon, jota opiskelijat voivat halutessaan käyttää suorittaessaan eri aineiden lukiodiplomeja. Yhteinen tehtävä on laadittu ensisijaisesti niitä lukiodiplomeja varten, joissa on erilliset lukuvuosittaisesti annetut tehtävät, mutta yhteisen tehtävän teemaa voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös muiden lukiodiplomien suorituksissa.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta (OPH.fi)

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali

Opetushallitus on tuottanut taito- ja taideaineiden lukio-opiskeluun monikäyttöisiä e-oppimateriaaleja: Kotitalouden Minun kotini, käsityön Tekstiilikulttuurit ja minä, median Medianmaailma, tanssin Tanssinmaailma ja teatterin Nykyteatterinrihmastoja.

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali
Taito- ja taideaineiden e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi -esite (pdf)

Lisää aiheesta EDU.fissä

Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus