Biologia ja maantiede

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaailman rakenteen ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä. Lukion biologian tulee myös luoda perusta ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Opetus kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää opiskelijan luonnon monimuotoisuutta säilyttävää ja ympäristövastuullista käyttäytymistä.

Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen. Tavoitteena on, että opiskelija oppii maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Suomi, jonka haluamme 2015

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus "Suomi, jonka haluamme 2015" haastaa myös oppilaitokset mukaan sitoutumaan yhteisiin talkoisiin tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen logoKestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Yhteisymmärrys muutoksen välttämättömyydestä on sitoumuksen perusta. Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville. Sitoumukseen kirjatut tavoitteet konkretisoituvat teoilla, joihin yhteiskunnan eri toimijat sitoutuvat kestävän kehityksen edistämiseksi.

Sitoudu mukaan verkkosivuilta (ym.fi)

Eväsretki-peli


Ympäristöministeriö on tuottanut Eväsretki-pelin, joka tutustuttaa pelaajan yhteiskuntasitoumuksen kahdeksan tavoitteen sisältöön. Peli soveltuu erinomaisesti esimerkiksi koulujen ja oppilaitoksien kestävän kehityksen opintokokonaisuuksien yhteyteen. Jokaisen sitoumuksen tehneen oppilaitoksen oppilaat voidaan haastaa tekemään peli ja levittämään sitä omissa verkostoissaan.

Lähde eväsretkelle (sitoumus2050.fi)

Lisätietoa verkkosivuilta (ym.fi)
Kouluille ja oppilaitoksille materiaalia ja esimerkkejä kestävän kehityksen sitoumuksesta (ym.fi)