Biologia ja maantiede

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaailman rakenteen ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä. Lukion biologian tulee myös luoda perusta ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Opetus kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää opiskelijan luonnon monimuotoisuutta säilyttävää ja ympäristövastuullista käyttäytymistä.

Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen. Tavoitteena on, että opiskelija oppii maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Luonnonsuojeluliitto julkaisi koulumetsäoppaan

LUONNONSUOJELULIITTO JULKAISI KOULUMETSÄOPPAANSuomen luonnonsuojeluliitto julkaisi opettajille, kasvattajille ja kuntien viranomaisille Koulumetsäoppaan. Koulumetsä on koulua tai päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten ja nuorten opetukseen, kasvatukseen ja virkistykseen.

”Tavoitteenamme on saada lapset ja nuoret yhä useammin ulos lähiluontoon leikkimään, liikkumaan ja oppimaan. Haluamme myös turvata koulujen ja päiväkotien lähimetsiä tätä tarkoitusta varten kautta maan”, kertoo oppaan laatinut MMM VIRPI SAHI Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Käsikirjamaisen oppaan laatimiseksi Luonnonsuojeluliitto jalkautui kouluihin ja päiväkoteihin ympäri Suomea sekä teki yhteistyötä kolmen kaupungin kanssa. Näiden parhaiden kokemusten pohjalta Koulumetsäoppaaseen koottiin esimerkkejä ja tehtäviä.

Koulumetsäopas antaa neuvoja myös yhteistyöhön maanomistajan kanssa sekä ulkona opettamiseen. Opas perehdyttää helppotajuisesti kaavoitukseen, metsäluonnon monimuotoisuuteen ja turvalliseen metsäretkeilyyn. Kuntien viranomaisille tarjotaan suosituksia koulumetsäalueiden turvaamiseen ja hoitoon. Opasta edeltänyt selvitys paljasti, että koulun tai päiväkodin lähimetsän omistaa Suomessa tavallisimmin kunta tai kaupunki.

”Koulu- ja päiväkotimetsiä tarvitaan, sillä luonnosta erkaantuminen kaventaa lasten ja nuorten maailmaa. Koulujen ja päiväkotien rooli luontosuhteen luomisessa on tärkeä.
Koulumetsien säilymiseen on kiinnitettävä huomiota varsinkin tiivistyvissä taajamissa. Rakennettu puisto tai harvennettu puistometsä ei korvaa alkuperäistä metsäluontoa”, Virpi Sahi muistuttaa.

Sähköisenä julkaistava Koulumetsäopas on maksuttomasti ladattavissa Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta, jossa on myös mahdollisuus antaa siitä palautetta.

Koulumetsäopas pohjautuu vuosina 2012-13 toteutettuun "Koulumetsät arvoonsa - yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta"-hankkeeseen. Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoiman hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Kuntaliitto, Luonto-Liitto, Suomen Latu ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seura. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (METSO) kuuluvaa hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Koulumetsäoppaan toteutusta tuki myös Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö.

Lisätietoja

Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen (sll.fi)

Virpi Sahi, MMM, koulumetsäkoordinaattori, puh. 050 308 24 57,

LUONNONSUOJELULIITTO JULKAISI KOULUMETSÄOPPAANSuomen luonnonsuojeluliitto julkaisi opettajille, kasvattajille ja kuntien viranomaisille Koulumetsäoppaan. Sähköisenä julkaistava Koulumetsäopas on maksuttomasti ladattavissa Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta, jossa on myös mahdollisuus antaa siitä palautetta.