Biologia ja maantiede

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaailman rakenteen ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä. Lukion biologian tulee myös luoda perusta ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Opetus kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää opiskelijan luonnon monimuotoisuutta säilyttävää ja ympäristövastuullista käyttäytymistä.

Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen. Tavoitteena on, että opiskelija oppii maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Openmetsä osallistavana oppimisympäristönä ja metsäoppimisen resurssina

openmetsaItä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen Metsä oppimisympäristönä -hanke on kehittänyt uudenlaisen avoimen metsäoppimisen resurssin, Openmetsä -portaalin. Openmetsä-portaali on internetin kautta toimiva avoin oppimisympäristö, joka kokoaa ja jakaa oppimisresursseja. Openmetsä-portaaliin voi tuottaa ja sieltä voi löytää metsäntutkimukseen, oppimiseen, kulttuuriin ja luontoon luokiteltuja sisältöjä.

Openmetsä-portaalin tukeman osallistavan oppimisen tavoitteena on ratkaista avoimia monitieteisiä (ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia), aidosta elämästä nousevia ongelmia ja haasteita yhteistyössä hyödyntäen jaettua asiantuntijuutta ja teknologiaa niin, että saadaan aikaan jokin ratkaisu, suunnitelma tai tuotos.

Openmetsä-portaali

Lisätietoja

Openmetsä osallistavana oppimisympäristönä ja metsäoppimisen resurssina (Kaikkialla.fi)

OpenmetsäOpenmetsä-portaaliin voi tuottaa ja sieltä voi löytää metsäntutkimukseen, oppimiseen, kulttuuriin ja luontoon luokiteltuja sisältöjä.