Biologia ja maantiede

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaailman rakenteen ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä. Lukion biologian tulee myös luoda perusta ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Opetus kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää opiskelijan luonnon monimuotoisuutta säilyttävää ja ympäristövastuullista käyttäytymistä.

Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen. Tavoitteena on, että opiskelija oppii maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

StarT tukee ilmiöpohjaista projektioppimista – Lähde mukaan oppimaan!

StarTStarT kutsuu mukaan yhteiseen oppimisen iloon kaikki maailman koulut, päiväkodit, harrastusryhmät ja perheet sekä muut kiinnostuneet tahot, myös median. Hankkeen omistaja ja päätoteuttaja on LUMA-keskus Suomi. StarT toteutetaan yhteistyössä verkostoon kuuluvien LUMA-keskusten, mukaan lähtevien yhteistyökumppanien ja rahoittajien kesken.

Yhtenä StarTin kummina toimii Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen:

Suomi100-juhlavuoden teema on ”yhdessä”! StarT antaa toimintamallin, materiaaleja ja työkalut projektimaiselle oppimiselle – yhdessä. Tiimit tähtäävät yhteiseen tavoitteeseen, ja oppimisen ilo ja motivaatio on nostettu keskiöön. Näin tehdään tulevaisuutta!

Lasten ja nuorten luovuus näkyviin

StarTin ensisijaisena päämääränä on vahvistaa monitieteistä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. StarT tukee uusien kansallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita mm. projektioppimisesta, oppivasta yhteisöstä, tutkimuksellisesta opiskelusta, eheytyvästä opetuksesta, ilmiöpohjaisesta opiskelusta, maasto-opetuksesta sekä modernin teknologian ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. Lisäksi StarT tukee LUMA-aineiden harrastuneisuutta erilaisissa harrastusryhmissä, kuten kerhoissa ja perheissä.

StarT kouluttaa StarT-lähettiläitä toimintamuotojen tueksi. Lähettiläinä voivat toimia kaikki kiinnostuneet StarT-ajokortin suorittaneet henkilöt (esim. opiskelijat, tulevat opettajat, eläkeläiset, työttömät jne.). Ajokortti suoritetaan pääsääntöisesti verkkokoulutuksena. Oppilaitoksissa ajokortti voi kuitenkin olla myös osa koulutusta (esim. opintopisteitä tai osana jotain kurssia tai harjoittelua).

LUMA-keskus Suomen eri yliopistoilla toimivia tiede- ja teknologialuokkia hyödynnetään materiaalien tuottamisessa ja koulutusten järjestämisessä mahdollisuuksien mukaan. Ajokortin suorittaneet esitellään StarT-verkkoalustalla alueittain. Näin oppimisyhteisöt voivat löytää oman alueensa lähettiläät.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Outi Haatainen, LUMA-keskus Suomi, HY, puh. +358504489508
Johtaja, prof. Maija Aksela, LUMA-keskus Suomi, HY, puh. +358505141450

StarTLUMA-keskus Suomi yhteistyötahoineen käynnisti Suomen juhlavuoden 2017 kunniaksi uuden StarT-toimintamallin, joka tukee ilmiöpohjaista projektioppimista uusien opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti.