Lukiodiplomit

Sivua ei enää päivitetä. Uudet lukiodiplomit löydät uudesta verkkopalvelustamme.

Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit 1990-luvulla ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmän mietinnön (Komiteanmietintö 1993:25) pohjalta taito- ja taideaineisiin yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Lukiodiplomit ovat lukion yleissivistävän koulutustehtävän mukaista toimintaa. Lukiodiplomi tarjoaa lukion opiskelijalle mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan eri aineissa ja aineryhmissä. Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio-opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Lukiodiplomien järjestäminen on lukioille vapaaehtoista, samoin niiden suorittaminen opiskelijoille.

Elokuun 2016 alusta lukien lukiodiplomit ovat sisältyneet Lukion opetussuunnitelman perusteisiin 2015 valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisesti. Lukion soveltaviin kursseihin voivat kuulua eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit. Opetushallitus on laatinut näihin kursseihin valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, joiden mukaan lukiodiplomikurssit kuvataan lukion opetussuunnitelmassa. Opetushallitus antaa näiden lukiodiplomien suorittamisen ohjeet, arviointikriteerit ja todistuksen sisällön.

Opetushallitus on antanut 2.5.2017 toistaiseksi voimassa olevat lukiodiplomien ohjeet niille opiskelijoille, joiden lukio-opinnot järjestetään 1.8.2016 alkaen käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan. Päivitettyjä lukiodiplomien ohjeita voidaan käyttää lukuvuodesta 2017–2018 lähtien.

Opetushallituksen vuonna 2016 antamat lukiodiplomien ohjeet ovat toistaiseksi voimassa niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet lukio-opintonsa ennen 1.8.2016.

Osassa lukiodiplomeista tehtävät vaihtuvat vuosittain, ja ne julkaistaan näillä sivuilla loppukeväästä.

Mikäli lukiodiplomeja on koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaan mahdollista suorittaa lukiossa, niitä suoritetaan Opetushallituksen antamien ohjeiden mukaan. Koulutuksen järjestäjä päättää lukion opetussuunnitelman ja kyseisen lukiodiplomin ohjeiden pohjalta valtakunnallisen soveltavan kurssin käytännön järjestämisestä. Lukiodiplomitodistuksen suoritetusta lukiodiplomista antaa lukio. Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite. Näin opiskelija voi saada todistuksen suoritetusta lukiodiplomista suoritettuaan lukion koko oppimäärän.

Lukiodiplomitodistus

Lukiodiplomeissa käytetään yhtenäistä todistuslomaketta. Opetushallituksen tuottama lukiodiplomitodistus on sähköisesti täytettävä ja tulostettava pdf-lomake. Lukiodiplomitodistus on lukioiden käytettävissä Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelun yhteydessä.

Lukiokoulutusta järjestävien oppilaitosten rehtorit saavat Opetushallitukselta tunnukset järjestelmään. Yksittäiset opettajat järjestelmän käyttäjiksi rekisteröi kunkin oppilaitoksen rehtori. Oppilaitosten tiedot päivittyvät koepankkiin Opintopolku.fi-portaalin kautta. Sähköinen lukiodiplomitodistus on lukioille maksuton. Koepankki sisältää lukiodiplomitodistukset kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomeille.

Uudet lukiodiplomitodistus-lomakkeet 31.7.2016 jälkeen lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille julkaistaan maaliskuussa 2018. Maksuttomat lukiodiplomitodistus-lomakkeet (pdf) tulevat ladattaviksi Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankkiin.

Jos lukiodiplomin suorittanut opiskelija on aloittanut lukio-opintonsa ennen 1.8.2016, käytetään aiemmin tuotettua kyseisen lukiodiplomin todistuslomaketta (pdf).

Tiedote lukiodiplomin sähköisen todistuspohjan käyttöönottamisesta

Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelu

Lukiodiplomien tukimateriaali

Opetushallitus tuottaa lisäksi tukimateriaalia lukiodiplomien suorittamisen ja ohjaamisen tueksi näille verkkosivuille. Mahdollinen tukimateriaali on löydettävissä kunkin lukiodiplomin omalta sivulta. Valmistelussa vielä oleva tukimateriaali julkaistaan vuoden loppuun 2017 mennessä.

Lukiodiplomien raportointityökalu

Lukioilla on mahdollisuus raportoida suoritetut lukiodiplomit lukuvuosittaisesti Suullisen kielitaidon arvioinnin koepankki ja lukiodiplomipalvelussa. Raportointityökalulla kerätään valtakunnallista seurantatietoa lukiodiplomien suorittamisesta.

Raportoitavat tiedot ovat määrällisiä, joten lukiodiplomisuoritusten ollessa tiedossa niiden antaminen ei vie paljon aikaa. Lukioita pyydetään raportoimaan lukiodiplomikohtaisesti suoritettujen, hylättyjen ja keskeytyneiden lukiodiplomien lukumäärät, lukiodiplomeista annettujen eri arvosanojen lukumäärät sekä opiskelijan sukupuolen mukaiset suoritusmäärät. Palvelussa voi antaa Opetushallitukselle myös palautetta.

Koepankki-palvelu lähettää kaikille lukiodiplomitodistuksia ladanneille käyttäjille automaattisesti sähköpostin, joka sisältää linkin raportointityökaluun. Raportointipyyntö on lähetetty ensimmäisen kerran 31.8.2015. Raportointi on mahdollista ainoastaan sähköpostissa lähetetyn yksilöidyn linkin kautta.

Raportointipyyntö lähetetään palvelun käyttäjille vuosittain toukokuun alussa, jolloin pyydetään raportoimaan päättyvän lukuvuoden lukiodiplomisuoritukset. Opetushallitus toivoo, että lukiot raportoisivat suoritetut lukiodiplomit lukuvuosittaisesti kevätlukukauden loppuun mennessä.

Myös palvelun käyttäjät voivat tutustua suoritustietoihin erilaisin hakurajauksin. Palvelu ei kuitenkaan mahdollista yksittäisten lukioiden antamien tietojen tarkastelua. Karttuva seurantatieto palvelee Opetushallitusta lukiodiplomien kehittämisessä.

Lisätietoja raportoinnista lukiokoulutuksen järjestäjille ja lukioille lähetetystä tiedotteesta:
Suoritettujen lukiodiplomien raportointi suullisen kielitaidon arvioinnin koepankissa, Opetushallituksen tiedote 31.8.2015
(pdf)

Ajankohtaista

Kuvituskuva

Lukiodiplomien ohjeiden päivittäminen

Opetushallitus päivittää lukiodiplomien suorittamisen ohjeet ja niitä voidaan käyttää lukuvuonna 2017–2018. Päivitettyjä lukiodiplomin ohjeita noudatetaan silloin, kun opiskelijan lukio-opinnot järjestetään 1.8.2016 alkaen käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan.

Lukiodiplomien ohjeet lukuvuodelle 2016–2017 julkaistu

Opetushallitus on julkaissut 28.4.2016 taito- ja taideaineiden lukiodiplomien ohjeet lukuvuodelle 2016–2017. Kotitalouden, kuvataiteen, käsityön, liikunnan, median, musiikin, tanssin ja teatterin lukiodiplomien ohjeet löytyvät Edu.fin Lukiodiplomit-osiosta.

Lukiodiplomi ja jatko-opinnot -palvelu

Opetushallituksen Lukiodiplomi ja jatko-opinnot -palvelu tarjoaa yliopistoille, korkeakouluille ja muille oppilaitoksille tiedotuskanavan, jossa ne voivat ilmoittaa lukiodiplomisuoritusten huomioimisesta oppilaitosten opiskelijavalinnoissa. Näin lukiodiplomin suorittanut opiskelija tai esimerkiksi lukion opinto-ohjaaja voi saada ajantasaista tietoa lukiodiplomin hyödyntämisestä jatko-opintoihin hakeutuessaan.

Uusi muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen aineisto on julkaistu

Kaipaatko ideoita, näkökulmia ja tietoa muotoilusta ja rakennetusta ympäristöstä? Opetushallituksen uudesta Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatus -aineistosta voit saada kaikkea sitä oman opetuksesi tueksi.

Lukiodiplomitodistus uudistui

Opetushallitus on uudistanut lukiodiplomitodistuksen. Lukiot voivat käyttää 27.4.2012 lähtien sähköisesti täytettävää ja tulostettavaa lukiodiplomitodistuslomaketta. Todistus on lukioiden käytettävissä lukion vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen suullisen kielitaidon arvioinnin koepankin yhteydessä.

Näytä kaikki

Lukiodiplomien yhteinen tehtävä lukuvuodelle 2018–2019

Opetushallitus on julkaissut lukiodiplomeille yhteisen tehtävän, jota opiskelijat voivat halutessaan käyttää suorittaessaan eri aineiden lukiodiplomeja. Yhteinen tehtävä on laadittu ensisijaisesti niitä lukiodiplomeja varten, joissa on erilliset lukuvuosittaisesti annetut tehtävät, mutta yhteisen tehtävän teemaa voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös muiden lukiodiplomien suorituksissa.

Lukiodiplomien yhteinen tehtävä lukuvuodelle 2018–2019 (pdf)

Arkisto

Taito- ja taideaineissa suoritettava lukiodiplomi

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010.

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta (OPH.fi)

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali

Opetushallitus on tuottanut taito- ja taideaineiden lukio-opiskeluun monikäyttöisiä e-oppimateriaaleja: Kotitalouden Minun kotini, käsityön Tekstiilikulttuurit ja minä, median Medianmaailma, tanssin Tanssinmaailma ja teatterin Nykyteatterinrihmastoja.

Lukiodiplomiaineiden e-oppimateriaali
Taito- ja taideaineiden e-oppimateriaali lukiodiplomin tueksi -esite (pdf)