Mitä demokratia on?

Demokratiaa käsiteltäessä pääpainon tulisi olla demokraattisten menetelmien omaksumisessa ja aktiivisen osallistumisen harjoittelussa. Voidaan sivuta myös demokratian historiaa ja teoriaa, joita opetetaan muissa oppiaineissa. Oppilaat käsittävät demokratian usein jatkuvaksi äänestämiseksi ja edustajien valitsemiseksi tavalla, jossa enemmistö voittaa ja vähemmistö häviää. On syytä painottaa yhteisen keskustelun ja kompromissien sekä päätösten avoimuuden ja läpinäkyvyyden merkitystä.

Oikeusministeriön ylläpitämältä kansanvalta.fi - sivustolta löytyy runsaasti tietoa demokratiasta yleisesti ja erityisesti Suomessa.

Demokratia on kansanvaltaa. Suomessa kansanvalta on suurelta osin järjestetty edustukselliseksi demokratiaksi: kansalaiset valitsevat keskuudestaan johtajat päättämään asioista. Kansalaisvaikuttaminen on tärkeä osa toimivaa demokratiaa.

Demokratia tarkoittaa sananmukaisesti kansan valtaa (kreik. demos = kansa, kratos = valta). Demokratiassa kansalla on oikeus poliittisen vallan käyttöön ja oikeus vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Demokratian käsite on monisyinen. Sanaa demokratia käytetään usein niin huolimattomasti, että koko sanan merkitys on vaarassa vesittyä. Demokratialla voidaan tarkoittaa ainakin

 • arvoa
 • kansan tai enemmistön tahdon toteutumista
 • yhteiskuntamallia
 • menettelytapaa päättäjien valitsemiseksi.

Demokratiasta pitää huolehtia. Demokratia rapautuu, jos ihmiset eivät halua tai osaa toimia demokratian pelisääntöjen mukaan. Demokratiaakin pitää jatkuvasti "huoltaa" ja kehittää, sillä maailma muuttuu.

Toimivaa kansanvaltaa uhkaavat ainakin

 • passiivisuus, irtaantuminen ja syrjäytyminen
 • tietojen ja taitojen vajavaisuus
 • keskustelun puute
 • ääriliikkeet.

Lisäksi kansanvallan toimivuus vaarantuu, jos

 • poliittinen eliitti erkanee kansasta
 • byrokratia lannistaa demokratian
 • politiikka pakenee demokraattista päätöksentekoa.

Lisätietoa demokratiasta

Satu Honkala ja Ritva Tuominen

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
30.12.2016