Move!-mätningen

Move-systemets målsättning är att i första hand hjälpa eleven och dennes familj att förstå den fysiska funktionsförmågans koppling till elevens hälsa och ork, det dagliga välbefinnandet och skolgången.

För att mäta elevernas fysiska funktionsförmåga har till Move-systemet utarbetats ett mätinstrument med åtta delområden, med vars hjälp man samlar information om den fysiska funktionsförmågans tillstånd. Resultaten av Move-mätningarna används inte som grund för elevbedömning. Mätinstrumentet har utvecklats och dess tillförlitlighet har säkerställts genom ett flertal olika försök och förundersökningar. Delområdena mäter elevernas uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska grundfärdigheter. Genom uppföljningssystemet får eleven, vårdnadshavaren, skolhälsovården samt lärarna information om elevens fysiska funktionsförmåga, dess koppling till elevens välbefinnande samt hur den fysiska funktionsförmågan kan befrämjas.

Materialet som finns på mätningssidan är speciellt ämnat för lärare som utför Move-mätningen. När man förbereder sig för Move-mätningen rekommenderar vi att man bekantar sig med bland annat Lärarhandledningen och annat stödmaterial som finns på denna sida.

1. Förberedelser inför mätningarna

Lärarhandledningen

Mätinstrument för elevers fysiska funktionsförmåga – Lärarhandledning (pdf) uppdaterats 22.10.2018
Mätinstrument för elevers fysiska funktionsförmåga – Lärarhandledning (doc) uppdaterats 22.10.2018

Mätinstrument för elevers fysiska funktionsförmåga – Instruktioner för lärare (pdf) uppdaterats 22.10.2018
Mätinstrument för elevers fysiska funktionsförmåga – Instruktioner för lärare (ppt) 
uppdaterats 22.10.2018

Modellvideor och -bilder

20 meters skyttellöpning (uthållighet, rörelsefärdighet)
Tid / linjer -tabell som stöd för lärarens arbete (xls)

5-steg utan ansats (styrka i underkroppen, snabbhet, dynamiska balansförmåga och rörelsefärdighet)

Höjning av överkroppen (bålstyrka)

Armpress (styrka i överkroppen)
Flickor
Pojkar

Kroppens rörlighet
Huksittande (rörlighet i höftområdet och i benen)
Sträckning av nedre ryggen i sittande ställning (rörlighet i nedre ryggen och i höftområdets leder)

Höger och vänster axels rörlighet (rörlighet i överkroppen och axelpartiet)

Kast med lyra (koordinativa färdigheter, perceptionsmotoriska färdigheter och styrka i överkroppen)

Ljudsignaler

Läraren kan välja vilken ljudsignal som används vid skyttellöpningen och höjning av överkroppen (ladda ner ljudsignalen till er dator).

Ljudsignal 1 för skyttellöpning (mp3)

Ljudsignal 2 för skyttellöpning (wav)

Ljudsignal 1 för höjning av överkroppen (wav)
Ljudsignal 2 för höjning av överkroppen (mp3)

Obs! Närmare information om ljudsignalerna hittar ni under punkten Move! – frågor och svar

2. Resultatredovisning

Personlig resultatblankett för elever i årskurs 5

Resultatblankett åk 5 (pdf, resultatblankett uppdaterad 27.2.2017)

Personlig resultatblankett för elever i årskurs 8

Resultatblankett åk 8 (pdf, resultatblankett uppdaterad 27.2.2017)

Personligt resultatkort för anpassat genomförda mätningar

Anpassad resultatblankett (pdf, resultatblankett uppdaterad 27.2.2017)

Gruppens resultatblankett för läraren (för lärarens och skolans användning)

Resultatblankett för undervisningsgrupp (pdf, resultatblankett uppdaterad 27.2.2017)

a) utbildningsanordnaren för in skolans resultat i det nationella systemet
b) elevens resultatblankett skickas hem för påseende/ifyllande → returneras till läraren
c) överföring av tillåtna elevresultat till skolhälsovårdens användning / Omfattande hälsoundersökningar

3. Användning av responsen hemma och i skolan

Responsmaterialet för elever, vårdnadshavare, lärare och hälsovård, som finns på responssidan, kan användas på olika sätt för att befrämja elevens hälsa och välbefinnande.


Move!-respons

© Utbildningsstyrelsen | fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
23.10.2018