Verkkomateriaalia yhteiskuntaopin opetukseen

Yhteiskuntaopin verkkomateriaalit on jaoteltu seuraaviin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin kokonaisuuksiin:

Suomalainen yhteiskunta
Euroopan unioni
Kansainvälinen yhteisö
Vaikuttaminen ja päätöksenteko
Kansalaisen turvallisuus
Taloustieto
Työelämä ja yrittäjyys

Etälukion yhteiskuntaopin verkkomateriaali kattaa kurssit 1, 3 ja 4
Verkkomateriaali tehtävineen ja testeineen tukee yhteiskuntaopin kurssien itsenäistä opiskelua. Materiaalia voi käyttää apuna myös luokkaopetuksessa.

Lähde esiin
Oppilaat käyttävät mielellään nettiä tiedonhakuun, mutta voiko saatuun aineistoon luottaa? Tarvitaan tervettä epäilyä sekä kykyä arvioida ja käyttää tietoa oikein. Lähde esiin on valmis opetuspaketti lähdekritiikistä, etiikasta ja tekijänoikeuksista tietoverkoissa. Opetuspaketti sopii parhaiten lukioon ja ammatilliseen peruskoulutukseen, mutta sitä voidaan hyödyntää myös peruskoulun ylemmillä luokilla.
Julkaisija: Opetushallitus

Suomalainen yhteiskunta

Kansallisbiografia
Lyhyt kuvaus keskeisimmistä suomalaisista henkilöistä. Tuotanto: Suomen historiallinen seura

J. V. Snellman 200 vuotta
Vuonna 2006 vietettiin J.V. Snelmanin juhlavuotta. Snellman oli suomalaisen sivistyksen esitaistelija ja modernin kansalaisyhteiskunnan rakenteiden kehittäjä. Hän seurasi kriittisesti eurooppalaista elämäntapaa korostaen kuitenkin suomalaisuuttaan. Snellmanin elämä ja aikakausi avaavat portin 1800-luvun henkiseen sivistykseen, jolta maaperältä suomalainen kansakunta on kehittynyt. Juhlavuoden yhteydessä kootut materiaalit ovat edelleen hyödynnettävissä oppitunneilla.

Jälleenrakennuskausi
Verkkonäyttely tehtävineen on suunniteltu koululaisten historian opetukseen. Sivuilla seurataan aikakauden kehitystä ja elämää erityisesti Keski-Uudenmaan näkökulmasta, mutta monet aikakauden piirteet olivat yhteisiä kaikkialla Suomessa. Sivustolla käsitellään mm. aikakauden symbolia rintamamiestaloa, tarkastellaan 1950–1960-luvuilla arkkitehtuurissa ja rakennustekniikassa tapahtuneita muutoksia sekä esitellään aikakauden elämää kodeissa ja kouluissa. Käsikirjoituksen ja materiaalin on koonnut viiden keskisen Uudenmaan kunnan ja kaupungin museoiden yhteistyöryhmä. Multimediatoteutuksen on tehnyt Melon Arbus Productions.

Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Materiaalin avulla voi tutustua mm. saamelaiskulttuurille merkittäviin alueisiin ja paikkoihin, kieleen ja nimistöön, muisnaisuskoon, mytologiaan ja folkloreen, historiaan, elinkeinoihin, taiteisiin, tapakulttuuriin jne.
Julkaisija: Helsingin yliopisto

Tasa-arvotietopankki
Naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista Suomessa kunnittain ja alueittain voi seurata tasa-arvotietopankissa. Åbo Akademin tutkijan Sari Pikkalan laatimassa tietopankissa on tietoa väestö- ja perherakenteesta, koulutuksesta, työelämästä, kuntien henkilöstöstä, tuloista, kunnallisesta päätöksenteosta, perhevapaista ja lastenhoidosta, terveydestä sekä ikäihmisistä.

Tilastokoulu
Verkkokoulussa voi opiskella tilastollisen ajattelun perusteita, tilastojen luku- ja käyttötaitoa, tilastografiikkaa sekä tilastotiedon esittämistä kartalla. Lisäksi voi opiskella väestötiedettä, kansantalouden tilinpitoa ja tutustua työmarkkinatilastoihin sekä indekseihin. Verkkokoulussa saa myös ohjeita ja vinkkejä tilastotiedon hakuun.
Julkaisija: Tilastokeskus

Yhteiskuntatietoa maahanmuuttajille
Tuotanto: Pohjois-Karjalan ammatillinen koulutuskeskus

10 x suomalaisuus
Verkkonäyttely suomalaisuuteen liittyvistä teemoista. Tuotanto: Finnica

Euroopan unioni

Lasten ja nuorten sivut: EU-pelit ja –tietovisat
10-14 -vuotiaille suunnattu verkkomateriaali, jolla Euroopan historiaa ja nykypäivää voi opiskella hauskalla tavalla. Peleissä testaan mm. Euroopan maantieteen ja historian tuntemusta, yleistä Eurooppa-tietoutta sekä euro-tietoutta. Julkaisija: Euroopan unioni

EuropaGO
EU:n lasten ja nuorten sivut eri kielillä

Opettajien aineistosalkku
Monenlaista oppimateriaalia EU:sta ikäkausittain jaoteltuina

Europa
Euroopan unionin portaali

Kansainvälinen yhteisö

Aasia – kohti vuotta 2015
Verkkomateriaali pohtii kehityksen ja Kiina-ilmiön taustoja. Siinä tarkastellaan kuuden maan esimerkkien kautta, mitä kehitys tarkoittaa, mitä on Aasian nopean nousun taustalla ja saavutetaanko YK:n vuosituhattavoitteet. Materiaali sopii erityisesti lukiolaisille. Tuotanto: Opetushallitus, UNDP ja ulkoasiainministeriö

Globaali-ikkuna
Globalisaatiota tarkastellaan materiaalissa kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden ja politiikan kautta. Jokaisessa osiossa on kolme näkökulmaa ja niihin liittyviä tehtäviä. Perustehtävien lisäksi asioita kannustetaan pohdiskelemaan erityisesti ihmisoikeuksien ja mediakasvatuksen kannalta. Minä ja globalisaatio -osuudessa eri aloilla työskentelevät ihmiset kertovat videolla omasta suhteestaan globalisaatioon ja sen vaikutuksista elämäänsä. Globaali-ikkuna sopii erityisesti lukiolaisille.

Global.finland on Ulkoasiainministeriön Kehitysyhteistyöosaston tuottama kehityskysymysten ja globaalikasvatuksen verkkojulkaisu.
Globaalikasvatus-osiossa on materiaalia erityisesti kouluille ja opettajille.

Maailman taustat
Aiheina mm. tietoyhteiskunta, geenimuuntelu sekä kulttuuri ja kehitys. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko, ideoita opetustilanteeseen sekä lähdeluettelo. Maailman taustat tehdään Maailma haasteena -hankkeen, ulkoministeriön global.finland.fi-verkkopalvelun ja maailma.net-portaalin yhteistyönä.

Ihmisoikeudet.net
Ihmisoikeudet.net on virtuaalinen oppikirja ihmisoikeuksista. Ihmisoikeusjärjestöjen yhteistyössä kokoama verkkosivusto tarjoaa kattavan ja helppokäyttöisen tietopaketin ihmisoikeuksista Suomessa ja maailmalla.

Globaalikasvatus.fi
Globaalikasvatus pitää sisällään laajan kirjon erityyppisiä kasvatus- ja opetusmenetelmiä, joita voidaan toteuttaa esimerkiksi kouluissa, työpaikoilla ja erilaisissa tapahtumissa.

Maailma.net keskittyy kehitysyhteistyöhön ja ihmisoikeuksiin. Portaalin tiedontuottajia ovat suomalaiset kehitysyhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestöt, viranomaiset ja järjestöt.

Unicefin globaalikasvatusmateriaalit
Maksuttomien materiaalien, kuten oppiainekohtaisten tuntiohjeiden avulla voit käsitellä lapsen oikeuksia eri oppiaineissa. Oikeuspohjaiset opetusmateriaalit liittyvät mm. ympäristöön, veteen, terveyteen, suvaitsevaisuuteen ja koulutukseen.

Maailmankansalaisen kypsyyskoe
Suomen YK-liiton verkkosivuilta löytyvä kysyyskoe on kaikenikäisille kansainvälisyysasioista kiinnostuneille suunnattu itsenäisen opiskelun muoto.

Suomen YK-liiton verkkosivut

Teknologia ja yhteiskunta
Verkkomateriaali tutustuttaa lukiolaiset aihekokonaisuuden aihepiiriin. Teemoina ovat teknologia, sen eri osa-alueet, tekijät, historia ja nykypäivä. Materiaali sisältää asiantuntijoiden artikkeleita, tehtäviä eri oppiaineisiin ja linkkejä mielenkiintoisiin aineistoihin.

Vaikuttaminen ja päätöksenteko

Eduskunta - nuorteneduskunta.fi
Nuorten eduskunta -sivustolta löytyy ajankohtaista asiaa muun muassa eduskunnasta, valtakunnallisesta vaikuttamisesta, vaaleista ja äänestämisestä sekä politiikasta hyödynnettäväksesi oppilaittesi ja opiskelijoittesi kanssa.
Julkaisija: Eduskunta

Euroopan nuorisoportaali
Nuorisoportaali kertoo nuorille, kuinka he voivat osallistua ja muuttaa asioita, ja auttaa heitä saamaan yhteyden toisiinsa, vaihtamaan tietoja ja ideoita.
Julkaisija: Euroopan unioni

Media Smart
Media Smart on mainonnan lukutaito-ohjelma perusopetuksen 1-6-vuosiluokille. Sisältää filmin, opettajan oppaan, tehtäviä ja todistuksen.
- Mainonnan neuvottelukunta

Otakantaa.fi
Otakantaa.fi tarjoaa kansalaisille suoran osallistumis- ja tietokanavan valtionhallinnon hanketyöhön. Foorumin keskustelujen teemoina ovat valtionhallinnon ajankohtaiset hankkeet eri ministeriöissä. Keskustelujen anti pyritään hyödyntämään konkreettisesti kussakin hankkeessa, ja keskusteluista tehtävät yhteenvedot liitetään hankkeiden julkisiin asiakirjoihin.
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Pääministeripeli
Onko poliittisten päätösten tekeminen todella niin vaikeaa kuin miltä joskus näyttää? Rohkea Suomi -kampanjan pääministeripeli tarkastelee politiikan talousvaikutuksia.

Rohkea Suomi -kampanja
Rohkea Suomi -kampanja kertoo tarinoita yritteliäästä yhteiskunnastamme ja sen merkityksestä hyvinvoinnillemme. Miten hyvinvointimme rakentuu ja mikä on yritysten rooli sen luomisessa?

Saisinko puheenvuoron?
Kokoustaidon verkko-oppimateriaali on tarkoitettu lukioon ja ammatilliseen peruskoulutukseen. Materiaali soveltuu hyvin myös itseopiskeluun.
Tuotanto: Opetushallitus 2005

Sata vuotta suomalaista kansanvaltaa
Suomen eduskunta vietti satavuotisjuhlia keväästä 2006 kesään 2007.

Suomen eduskunnan historia
Eduskunnan lyhyt historia - autonomian ajalta EU-Suomen parlamentiksi
Julkaisija: Eduskunta

Suomen poliittinen järjestelmä - verkkokirja
Perustiedot Suomen poliittisen järjestelmän historiasta, rakenteesta, instituutioista, ideologioista ja toiminnasta sekä Suomesta osana Euroopan unionia. Materiaalissa löytyy asinatuntija-artikkeleita, hyödyllisiä linkkejä ja aiheeseen liittyviä kirjallisuusvinkkejä. Mukana on myös aihepiiriin liittyviä tehtäviä. Tuotanto: Helsingin yliopisto / Yleisen valtio-opin laitos

Suominen – Lasten Suomi-aapinen verkossa
Suominen kertoo lapsille suomalaisesta yhteiskunnasta ja päättäjistä hauskasti ja ymmärrettävästi. Suomisen tärkein tavoite on saada lapset kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista. Suominen sopii alakouluikäisille aina toisesta luokasta alkaen. Julkaisija: Opetushallitus

Vaalit
Tietoa yleisistä vaaleista, kansanäänestyksistä, puolueista sekä kansalaisten osallistumisesta yleensä. Sivuilla julkaistaan myös vaalien tulostiedot ja muuta vaaleihin liittyvää tilastotietoa. Julkaisija: Oikeusministeriö

Valtikka.fi
Valtikka.fi:n tavoitteena on tukea koulujen demokratia- ja kansalaiskasvatustyötä kytkemällä yhteiskunnallinen tieto ja vaikuttaminen osaksi oppimista ja kouluyhteisön toimintaa. Sivusto sisältää monipuolisia tietofoorumeita ja areenoita mielipiteen ilmaisuun. Tuotanto: Allianssi ja Opetusministeriö

Verkkovetoomukset
Amnesty internationalin Suomen osaston sivuilla voi esimerkiksi osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun mm. allekirjoittamalla verkkovetoomuksia.
Tuotanto: Amnesty International, Suomen osasto

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus Suomessa sata vuotta
Aura Korppi-Tommolan artikkelissa seurataan naisten osallistumisen ja vaikuttamisen kehitystä äänioikeuden saavuttamisen jälkeen.

Kansalaisen turvallisuus

Materiaaleja nuorten rikosten ehkäisyyn (rikoksentorjunta.fi)
Kouluissa helposti käytettäviä aineistoja ja työkaluja ajankohtaisiin kysymyksiin:

 • Perhe- ja lähisuhdeväkivalta
 • Seksuaalinen väkivalta ja itsemääräämisoikeus
 • Seurusteluväkivalta
 • Kiusaaminen
 • Vihapuhe ja radikalisoituminen
 • Mediataidot
 • Päihteet
 • Raha- ja digipelaaminen
 • Liikenne
 • Tunnetaidot
 • Rikokset ja rikosprosessi

Turvallisuuspolitiikan tietopankki
Tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta, kokonaismaanpuolustuksesta ja erityisesti sen puitteissa toimivasta sotilaallisesta maanpuolustuksesta, kuten myös kansainvälisistä organisaatioista ja Suomen kannalta merkittävistä valtioista.
Tuotanto: Kadettikunta

Turvanetti
Turvanetti avaa opettajille, oppilaille ja opiskelijoille helpon tien tietoon turvallisuudesta. Sen lähtökohtana ovat turvallisuuskasvatus eri oppiaineissa sekä opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuus: perusopetuksessa Turvallisuus ja liikenne, lukiossa Hyvinvointi ja turvallisuus. Turvanetti on tehty yhteistyössä Opetushallituksen ja muiden turvallisuutta edistävien tahojen kanssa. Turvanetistä löytyy tietoa ja keskeisiä linkkejä esimerkiksi

 • Yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudesta
 • Oikeusturvasta
 • Turvallisuuspolitiikasta
 • Sisäisestä turvallisuudesta
 • Kokonaismaanpuolustuksesta
 • Valitse oikein -opas laillisuuskasvatuksen tueksi

Taloustieto

Miten talous toimii systeeminä? How the Economic Machine Works by Ray Dalio (youtube.com)

Money Flow Challenge -peli
Money Flow Challenge on 15–20-vuotiaille nuorille suunniteltu peli, joka tarjoaa uudenlaisen ja hauskan tavan oppia tekemisen ja kokeilemisen kautta omaan henkilökohtaiseen taloudenhoitoon liittyviä asioita.

Zaldo - oppimateriaalia taloustiedon tunneille
Zaldo.fi on netissä sijaitseva nuorille suunnattu avoin oppimisympäristö oman talouden hallinnasta. Interaktiivinen sisältö muodostaa kattavan ja innostavan kokonaisuuden oman talouden hallinnan opiskeluun osana taloustiedon opetusta erityisesti yhdeksänsillä luokilla.

Eurokampus
Suomen Pankin verkkopalvelu opettajille ja oppilaille.

Euroopan Keskuspankin sivut opettajille
Oppimateriaalissa selitetään yhteyttä korkotason, inflaation ja eurojärjestelmän päätehtävän eli hintavakauden ylläpitämisen välillä.

Finanssialan Keskusliitto: Opiskelijoille ja kouluille
Aineistoja, joiden tavoitteena on tukea ja lisätä taloudenhallintaa koskevaa tietämystä.

Galactor the Codebreakers
Peli valmentaa kuluttajakansalaisen todelliseen elämään. Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet eivät ole internetissä täysin samanlaisia kuin reaalimaailmassa. Eroja on esimerkiksi sopimusten tekemisessä ja maksamisessa. On line-kulttuurissa toimiakseen kuluttaja tarvitsee myös media- ja teknologialukutaitoja.
Galactor the Codebreakers on yhteispohjoismaisena yhteistyönä toteutettu verkkopeli kuluttajataitojen oppimisesta. Galactor on psykologinen trilleri, joka tarjoaa internetistä ja pelimaailmasta kiinnostuneille luontevan tavan tutustua kuluttajuuteen. Pelissä käsitellään mm. sitä, millaisia sitoumuksia sopimuksista seuraa, miten riskejä voi arvioida, miten valitus tehdään ja miten tunnistaa harhaanjohtavaa mainontaa. Peli ei anna valmiita vastauksia, vaan tavoitteena on herätellä pelaajissa tervettä kriittisyyttä ja vahvistaa heidän medialukutaitojaan. Peliä voi pelata perusopetuksen ylimmillä vuosiluokilla, ja parhaiten peli soveltuu yli 16-vuotiaiden opetukseen.

Kalliit kulissit
Verkkomateriaali antaa nuorille eväitä järkevään rahankäyttöön. Opetuspaketti on suunnattu erityisesti peruskoulun 9-luokkalaisille. Materiaali sisältää myös opettajalle tausta-aineiston aiheesta. Tuotanto: Taloudenhallinnan neuvottelukunta.

Keep It Rolling!
Finanssialan opinto- ja uraportaali nuorille.

Kuluttajataitojen opetus vuosiluokittain
Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Napposen rahat
Napposen rahat -peli tutustuttaa taloussanastoon, auttaa hahmottamaan ostoksien hintoja ja herättelee miettimään, miten voi toimia erilaisissa valintatilanteissa. Peli on suunnattu 12–16-vuotiaille. Tuotanto: Suomen Kuluttajaliitto ry.

Pankkiturvallisuus.fi
Finanssialan Keskusliiton sivustossa ohjeita turvalliseen pankkiasiointiin, maksamiseen ja maksuvälineiden käyttöön sekä neuvoja tunnusluvun suojaamisesta ja ilmoituksen tekemisestä korttien sulkupalveluun.

Raha-asiat ja niiden hoito
Tietoa velkaantumisesta ja talouden hoidosta sekä Testaa taloutesi -verkkotesti.

Rahapelihaitat
THL:n sivustoon on koottu materiaalia rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon tueksi. Sivusto on suunnattu työssään pelihaittoja kohtaaville, mutta myös päättäjät, toimittajat, kouluttajat, opiskelijat ja muut asiasta kiinnostuneet löytävät täältä tietoa rahapelaamisesta.

Suomen Pankin tilastosivut
Erilaisia talouteen liittyviä tilastoja.

Uuden asunnon kauppa – ostajan opas (pdf)
Oppaasta ostajat ja asuntotuotannosta kiinnostuneet saavat tärkeimmät tiedot uuden asunnon ostamisesta, kaupan tekemisestä ja asumisen alkuvaiheista. Opas on toinen, asuntokauppalakiin vuonna 2006 voimaan tulleiden muutosten johdosta uudistettu painos. Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry

Vahingontorjuntaa turvallisuusajattelun edistämiseksi
Finanssialan Keskusliiton teemasivusto, jolla tietoa mm. palovahinkojen, rikosten, vesivahinkojen ja tapaturmien torjunnasta sekä kaikki vakuutusalalla hyväksytyt suojelu- ja turvallisuusohjeet sekä liike- ja laitehyväksynnät

Valtti – tietosuora nuoren talouteen
Valtti -sivuille on koottu käytännönläheistä tietoa omasta taloudesta nuorille. Sivulla pohditaan mm. miten muuttaminen yhteen poikakaverin kanssa voi vaikuttaa talouteesi, mitä tehdä kun kännykkälasku meni perintään ja vaikuttaako työssäkäynti opintotuen saamiseen? Julkaisija: Kuluttajaliitto

Velkajärjestelyn kehityssuuntia 1993–2006 (pdf)
Tilastokatsauksessa esitellään velkajärjestelymenettelyn päävaiheet, kuvataan velkajärjestelyhakemusten määrää ja siihen vaikuttaneita tekijöitä, tarkastellaan hakijoiden hylkäämistä velkajärjestelystä sekä esitetään tietoja maksuohjelmien määrästä, sisällöstä ja onnistumisesta.
Julkaisija: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Verotietoa nuorille
Veronmaksajain Keskusliiton tuottamassa aineistossa kerrotaan veroista, verokortin käytöstä ja veroilmoituksen tarkistamisesta.

Työelämä ja yrittäjyys

Animaatio raamisopimuksesta
Suomen palkansaajat ja työnantajat solmivat syksyllä 2011 työmarkkinoille raamisopimuksen. Raamisopimuksen kesto on 25 kuukautta. STTK:n animaatio raamisopimuksesta kertoo miksi raamisopimus solmittiin ja mitä etuja se tuo suomalaiselle palkansaajalle ja Suomelle.
Tuotanto Funny Films/STTK

Palkka.fi – oppimisympäristö palkanlaskentaan
Opi.palkka.fi -palvelussa kuka tahansa voi harjoitella palkanlaskentaa. Palvelun käyttö on ilmaista eikä vaadi erillistä käyttölupaa. Palvelua voidaan käyttää esimerkiksi oppilaitoksissa palkkahallinnon opetuksen tukena.
Tuotanto: Verohallinto

YES
YES on yrittäjyyskasvatuksen palvelu opettajille. Se tarjoaa koulutusta, työkaluja yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen koulussa ja tukea koulu-yritys -yhteistyöhön.