OPS 2016 kotitalouden tukimateriaalit

Kotitalousopetuksessa kehitetään oppilaiden kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-, organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja. Näin luodaan perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluttajuuteen. Kotitalousopetus kasvattaa oppilaita kanssaihmisistä huolta pitäviksi lähimmäisiksi ja kannustaa heitä perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. (POPS 2014)

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016 alkaen. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti laadittu opetussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa kaikilla vuosiluokilla käyttöön 1.8.2016 alkaen lukuun ottamatta tiettyjä luvun 6 päättöarviointiin ja todistuksiin sekä luvun 12 valinnaisuuteen liittyviä määräyksiä.

Tukimateriaalit on jaettu oppiainerakenteen otsikoiden mukaisesti alempien vuosiluokkien osioilla täydennettynä ja aineisto karttuu opetussuunnitelmatyön edetessä.

Kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 ja 3-6

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

S1 Ruokaosaaminen ja kulttuuri
Opetushallitus on tuottanut yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa tukimateriaalia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kotitalous-oppiaineen opetuksen ja sisältöalueen Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri käyttöönoton tueksi.

Ruokataju -aineisto on ruokakasvatuksen tukimateriaalia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön sisältäen ideoita ja aihioita monialaiseen opetukseen.

Paikallinen opetussuunnitelmaprosessi -materiaali

Materiaalia opetuksen toteuttamiseen

  • S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

Asuminen ja yhdessä eläminen ovat kotitalousopetuksen perusta ja päämäärä.
Opetushallitus on tuottanut yhteistyössä kotitalousopetuksen foorumin kanssa tukimateriaalia sisältöalueen S2, Asuminen ja yhdessä eläminen, käyttöönottoon.

Materiaalia opetuksen toteuttamiseen

Verkkomateriaaleja opetukseen

  • S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

    Opetushallitus on tuottanut yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa tukimateriaalia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kotitalous-oppiaineen opetuksen ja sisältöalueen Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa käyttöönoton tueksi.

    Aineisto on kuluttajakasvatuksen tukimateriaalia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön sisältäen ideoita ja aihioita monialaiseen opetukseen.

Kotitalouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Ohjaus, eriytyminen ja tuki kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9

Tarkemmat kuvaukset ruokakasvatukseen, kotitalouteen ja kouluruokailuun liittyvistä käsitteistä löytyvät uuden perusopetuksen opetussuunnitelman ePerusteista.

ePerusteet etusivu
Kotitalous-oppiaineesta
Kouluruokailusta - Oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön järjestämisen alta

OPS 2016

eGrunder