OPS 2016 kotitalouden tukimateriaalit

Kotitalousopetuksessa kehitetään oppilaiden kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-, organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja. Näin luodaan perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluttajuuteen. Kotitalousopetus kasvattaa oppilaita kanssaihmisistä huolta pitäviksi lähimmäisiksi ja kannustaa heitä perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. (POPS 2014)

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1–6 osalta 1.8.2016 alkaen. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöön otto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-12 mukaisesti laadittu opetussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa kaikilla vuosiluokilla käyttöön 1.8.2016 alkaen lukuun ottamatta tiettyjä luvun 6 päättöarviointiin ja todistuksiin sekä luvun 12 valinnaisuuteen liittyviä määräyksiä.

Tukimateriaalit on jaettu oppiainerakenteen otsikoiden mukaisesti alempien vuosiluokkien osioilla täydennettynä ja aineisto karttuu opetussuunnitelmatyön edetessä.

Kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 ja 3-6

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

S1 Ruokaosaaminen ja kulttuuri


Opetushallitus on tuottanut yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa tukimateriaalia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kotitalous-oppiaineen opetuksen ja sisältöalueen Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri käyttöönoton tueksi.

Ruokataju -aineisto on ruokakasvatuksen tukimateriaalia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön sisältäen ideoita ja aihioita monialaiseen opetukseen.

Paikallinen opetussuunnitelmaprosessi -materiaali

Materiaalia opetuksen toteuttamiseen

 • S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

  Asumisen ABC – työkaluja itsenäiseen asumiseen ja taloudenhallintaan

  Nuorisoasuntoliiton Asumisen ABC -koulutusmateriaalin avulla voi käsitellä nuorten kanssa asumisen ja taloudenhallinnan kysymyksiä. Aineiston avulla voi pohtia itsenäistymiseen ja omaan kotiin muuttamiseen liittyviä asioita. Materiaalissa kerrotaan, miten voi hakea asuntoa, mikä on vuokrasopimus tai miten voi suunnitella omaa taloutta. Materiaali koostuu kouluttajan oppaasta, asumiseen ja taloudenhallintaan liittyvistä tehtävistä sekä materiaaleista, PowerPoint-esityksistä ja opetusvideoista. Kouluttajan oppaassa on myös tuntisuunnitelmia. Asumisen ABC:n löydät täältä

  Asumisen ABC:n tueksi nuorelle voi antaa Nuorisoasuntoliiton Omaan kotiin -oppaan. Opas on saatavissa myös englanniksi: Home of Your Own.

  Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistyksistä voi tiedustella myös Asumisen ABC -kouluttajaa.

  Oppiainerajat ylittävä materiaali soveltuu paitsi peruskouluissa myös toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorten työpajoissa käytettäväksi.Asumisen ABC on tuotettu Opetushallituksen tuella.

  Voit myös katsoa Youtubessa Post it on Carlos Marroquin:n suomenkielisen lyhytelokuvan, jossa käsitellään erossa yleistä kysymystä “Mitä haluat pitää itselläsi?” (A basic question in a divorce, "What would you like to keep for yourself?") Lyhytelokuva soveltuu oppimisaihioksi ja keskustelun virittäjäksi kotitalousopetuksessa mm. sisältöalueella S2 Asuminen ja yhdessä eläminen.
 • S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

  Opetushallitus on tuottanut yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa tukimateriaalia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kotitalous-oppiaineen opetuksen ja sisältöalueen Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa käyttöönoton tueksi.

  Aineisto on kuluttajakasvatuksen tukimateriaalia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön sisältäen ideoita ja aihioita monialaiseen opetukseen.

Kotitalouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Ohjaus, eriytyminen ja tuki kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9

Tarkemmat kuvaukset ruokakasvatukseen, kotitalouteen ja kouluruokailuun liittyvistä käsitteistä löytyvät uuden perusopetuksen opetussuunnitelman ePerusteista.

ePerusteet etusivu
Kotitalous-oppiaineesta
Kouluruokailusta - Oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön järjestämisen alta

OPS 2016

eGrunder