Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet

S1 Ruokaosaaminen ja kulttuuri

Ruokataju-aineistokokonaisuus on ruokakasvatuksen tukimateriaalia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön ja se sisältää ideoita ja kuva-aihioita monialaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Ruokataju viestii ajattelun kehittymisestä siten, että ruokailmiötä opitaan katsomaan monesta eri näkökulmasta. Ruokataju-materiaali tukee kasvatuskumppanuuteen perustuvaa ruokakasvatusta ja ruokaosaamisen oppimisjatkumoa. Ruokakasvatus konkretisoituu osana oppiaineopetusta, koulun oppimista ja hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria sekä laaja-alaista osaamista ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Ruokakasvatus kiinnittyy erityisesti kotitalouden sisältöalueeseen S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, sekä päivittäiseen kouluruokailuun. Ruokataju-materiaali on luotu Opetushallituksen ja maa- ja metsätalousministeriön kumppanuuden ja laajan sidosryhmäyhteistyön tuloksena.

Paikallinen opetussuunnitelmaprosessi -materiaali

Materiaalia opetuksen toteuttamiseen

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

Ruokailu

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen on kotitalousopetuksen keskeisimpiä sisältöjä ja toimii perustana kaikelle kotitalousoppiaineen opetukselle. Se sisältyy kaikkiin kotitalousopetuksen tavoitealueisiin ja laaja-alaisen osaamisen alueisiin, joista se liittyy läheisimmin tavoitteeseen L3, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot.

Opetettavat sisällöt nousevat

  • kotikulttuurista ja oppilaiden arkiympäristöistä
  • kotitalousluokan ja koulun toiminnasta
  • ympäröivän yhteisön tarpeista ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta

Oppilas oppii ymmärtämään tasavertaisen, kohtuullisen ja hyvän elämän periaatteita ja toimimaan niiden mukaan. Sisältöalueen aiheiden näkyväksi tekeminen ja yhdessä pohtiminen lisäävät ymmärrystä arjen rytmistä, erilaisista perheistä sekä eri elämänvaiheista ja niiden välisistä siirtymistä. Sisällöt valmistavat nuoria peruskoulun jälkeiseen elämään, omasta kodista huolehtimiseen ja olemaan muille huolta pitävä lähimmäinen. Oppimishaasteet muodostavat kumuloituvan oppimispolun, jossa uutta osaamista rakennetaan jo opitun päälle.

Kotitalouden toiminnan pohjana on sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys ja hyvinvointi. Toiminta tähtää arjessa tarvittavien taitojen ja kestävän elämäntavan mukaisen toiminnan kehittymiseen. Kotitalousopetuksen S2-sisältöalueeseen perustuva toiminta tähtää kestävään elämäntapaan ja hyvinvointiin. Omasta ympäristöstä pidetään huolta ja työnjaossa otetaan huomioon käytettävissä olevat voimavarat.

Materiaalia kotitalousopetuksen sisältöalueen S2 Asuminen ja yhdessä eläminen toteuttamisen tueksi

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa

Kuluttajuus sisältää laaja-alaisesti arjen toimintoja, joihin kuuluvat esimerkiksi asuminen, liikkuminen, sosiaalisten suhteiden hoitaminen sekä tavaroiden ja palveluiden ostaminen ja käyttö. Digitalisoitumisen seurauksena yhä useampi kodin kulutustoiminto ja asiointi on muuttunut itsepalveluksi kodin tiloissa. Toisaalta kuluttajan toimintaympäristö on nyt maailmanlaajuinen.

Kuluttajuus sisältyy kaikkiin kotitalouden opetuksen tavoitteisiin ja sisältöalueisiin. Kotitalouden sisällöt soveltuvat hyvin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, esimerkiksi hyvinvointi ja turvallinen arki, vastuu ympäristöstä sekä tulevaisuuteen suuntautuminen ovat kuluttajaosaamista kokoavia teemoja.

Kuluttajataitojen opetuksessa edistetään ongelmanratkaisukykyä sekä taitoja tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. Kestävyydellä tarkoitetaan sosiaalista, kulttuurista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä.

Opetuksella tuetaan oppilaiden kasvua vastuullisiksi kuluttajiksi. Kuluttajaosaamiseen kuuluvat kuluttajan medialukutaito, ympäristö- ja talousosaaminen sekä kyky tehdä ostoksia ja hankintoja sekä omien oikeuksien ja vastuiden tunteminen.

Tämä aineisto on tarkoitettu tukemaan paikallista opetussuunnitelmatyötä ja opettajien oman opetuksen suunnittelua erityisesti kuluttajataitoihin liittyvien tavoitteiden ja S3-sisältöalueen osalta.

Materiaalia kuluttajakasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen.

OPS 2016