Materiaalia kuluttajakasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen

Kuluttajuus on mukana kotitalousopetuksen jokaisella oppitunnilla

Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Kuluttajakasvatuksen tavoitteena on saada aikaan osaamista, jolla kuluttaja selviytyy muuttuvilla markkinoilla ja eri elämäntilanteissa.

Sisältöalueella ”Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa” sisällöt valitaan siten, että ne

  • ohjaavat oppilaita käytännössä asioimaan
  • harjaannuttavat tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina.
  • johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä
  • kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin.
  • harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan
  • evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia.

kuluttajakasvatus_kuvio1Kotitalouden kuluttajakasvatuksen kokonaisuus muodostuu eheäksi, kun sitä toteutetaan yhdistettynä kahteen muuhun kotitalouden sisältöalueeseen. Katso kuvio1. Kuvio on tarkoitettu avuksi vuosisuunnitteluun. Tarkoituksena on, että kuluttajaosaamisen sisällöt limittyvät ja sulautuvat kahteen muuhun (S1 ja S2) sisältöalueeseen opetusjakson aikana ja jatkumon lopussa voidaan kuluttajaosaaminen (S3) koota muutamalla opetuskerralla tai erilaisten kuluttajana toimimisen -projektien avulla.

Kuvio 1: Kuluttajaosaamiseen syventyminen kotitalousopetusessa (pdf)

Kuviossa 1 esitellään oppimisen eteneminen runkona, johon voidaan yhdistää esimerkiksi kuviossa 2 esiteltävät teemat ja suunnitella kuluttajakasvatuksen toteutuminen aikatauluineen. Kuluttajakasvatuksen suunnittelurunko voidaan yhdistää myös ruokakasvatuksen (S1) vuosisuunnitelmaan, joka on sivulla Materiaalia ruokakasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen.

Kuvio 2: Käytännön ehdotuksia ja esimerkkejä kotitalouden kolmen sisältöalueen integroimiseksi ja osaamisen syventämiseksi (pdf)

Maksutavan valinta -aineisto kuluttajakasvatukseen

Maksutavan valinta verkkokaupassa on animaatio, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kuluttajat. Video käsittelee sitä, miten maksutapa vaikuttaa oikeuksiin kuluttajana. Tavoitteena on, että maksutavat tulevat tutuiksi kaikille, jotka tekevät ostoksia verkossa. Video toimii oppimisaihiona, kun tavoitteena on oppia vertailemaan, hakemaan tietoja ja valitsemaan itselleen sopivimman vaihtoehdon maksutavoista.

Animaation sisällöstä lyhyesti:

Maksutavan valinnalla verkkokaupassa on merkitystä – varsinkin silloin, jos jokin tilauksessa menee pieleen. Osa maksutavoista antaa kuluttajalle lisäturvaa, kun taas toiset voivat olla riskialttiita.
Esimerkiksi luottokorttiyhtiö vastaa rahojen palautuksesta, jos luottokortilla maksettu ostos ei tulekaan perille. Jos puolestaan maksat verkkomaksuna verkkopankkitunnuksillasi, ongelmatilanteessa rahojen saaminen takaisin voi olla vaikeaa.

Lisätietoa

Lisää tietoa maksutavoista, ja niihin liittyvistä kuluttajan oikeuksista

Lisää videoita kuluttajansuojasta KKV:n You tube-kanavalla

Kuluttajaneuvonta.fi Facebookissa

Kuluttajakasvatus eri ikäkausina

kuluttajakasvatus_kuvio3Oppilaan ikäkaudelle luonteenomainen käyttäytyminen otetaan huomioon kuluttajakasvatuksessa. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan kokemusmaailma ja esimerkit perustuvat jokapäiväisiin toimintoihin ja tilanteisiin. Niissä oppilaalle tarjoutuu mahdollisuus harjoitella erilaisia kuluttajan ja kansalaisen rooleja. Lisäksi opetus sisältää tehtäviä, jotka rohkaisevat pohtimaan omaa arvomaailmaa ja valintoja.

Kuviossa 3 esitellään opetuksen jatkumo, joka sisältää kolme tapaa suunnata opetusta ja asettaa sille tavoitteita.

Kuvio 3: Kotitalouden kuluttajaosaamisen kehittyminen ikäkausittain (pdf)

Kuvio perustuu Nordic-Estonian Consumer Education Group -ryhmän ikäkausijaotteluun. Tässä esitetyt tavoitteet ovat esimerkkejä tavoitteiden (T3 ja T13) konkretisoinnista.

Kuviossa 4 kuvattua kehystä voi käyttää kuluttajakasvatuksen oppimisjatkumon suunnitteluun vuosiluokille 1–2, 3–6 sekä 7 – 9.

Kuvio 4: Kuluttajan kotitalouden hallinnan ja osallisuuden osaamista edistävät opetuksen tavoitteet ikäkausittain (pdf)

Kotitalouden kuluttajakasvatuksen integrointi eri oppiaineisiin ja laaja-alaiseen osaamiseen

OPS 2016 tarjoaa mahdollisuuksia kuluttajakasvatukseen monessa yhteydessä. Suunnittelu lähtee tavoitteita tukevasta sisältöjen valinnasta sekä oppilaiden mielekkäiksi kokemista aihepiireistä. Arkielämään liittyviä sisältöjä käytetään oppimisen työkaluina.

Kuluttajakasvatuksen yhtymäkohdat eri oppiaineisiin ja laaja-alaiseen osaamiseen – taulukkoon on koottuna esimerkkejä, teemoja ja vinkkejä monialaisten oppimistehtävien ja kokonaisuuksien suunnitteluun.
Taulukko 1. perustuu kuluttajakasvatuksen kuuden aihe-alueen jaotteluun.

Lisää aiheesta

Nordic-Estonian Consumer Education Group -ryhmän ikäkausijaottelu

OPS2016-logo