Materiaalia ruokakasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen

Koko vuosi ruokakasvatusta

Koko vuosi ruokakasvatusta -julisteessa on kuvattu ruokakasvatuksen kokonaisuus kalenterivuoden kuvina ja avainsanoina. Kuvajuliste toimii esimerkiksi lukuvuosisuunnittelun työkaluna tukien ruokateemojen sovittamista lukuvuoteen. Vuosikello toimii runkona, johon suunnitellaan ruokakasvatuksen toteutus aikatauluineen. Vuosikellon tueksi on kehitetty sekä ala- että yläkoululle suunnattua materiaalia, josta löytyy sisältöjä, menetelmiä ja muuta kättä pidempää ruokakasvatukseen.

Juliste tulostettavassa muodossa (pdf)
Juliste painokelpoisessa muodossa (pdf)

Ruokakasvatus eri ikäkausina

Moniste antaa ideoita ja tukea ruokakasvatuksen oppimisjatkumon suunnitteluun vuosiluokille 1–2, 3–6 sekä 7–9. Suunnittelutyössä on lähdetty eri ikäryhmien valmiuksista ja syömisen, ruokavalintojen ja taitojen tarpeista. Eri ikäkausien osalta on kartoitettu mielekkäitä työtapoja ja teemoja oppilaiden ja opettajien kannalta. Tarkoituksena on luoda edellytyksiä ruoka-aiheiden käsittelylle niin, että oppilaiden motivaatio oppimiseen säilyy ja osaaminen karttuu vähitellen. Teemoja kuljettavat pedagogiset kysymykset mitä? (aihealueeseen tutustuminen), miten? (toimintojen harjoittelu) ja miksi? (toiminta ja soveltaminen, asiayhteyksien ymmärtäminen).

Ruokakasvatus eri ikäkausina -moniste (pdf)
Kotitalous alemmilla vuosiluokilla -tukimateriaali

Koulupäivän arkirytmi -kellot

Koulupäivän arkirytmi-kellot tarjoavat konkreettisia vinkkejä ruokakasvatuksen sovittamiseen koulupäivien kokonaisuudessa, eri oppiaineissa ja monialaisesti myös vapaa-aika huomioon ottaen. Arkirytmi -kello auttaa rytmittämään ruokakasvatusaiheet ajankohtaisesti eri toimintojen osaksi koulupäivään. Koulupäivän arkirytmi – kelloissa on kuvattu ruokakasvatuksen kokonaisuus koulupäivän kuvina ja avainsanoina ala- ja yläkouluissa. Kuvajuliste toimii esimerkiksi lukuvuosi- ja tiiviimmän työ- ja tuntisuunnittelun työkaluna tukien ruokateemojen sovittamista koulupäivään. Arkirytmi -kello toimii runkona, johon suunnitellaan ruokakasvatuksen toteutus aikatauluineen. Arkirytmi -kellon tueksi on kehitetty sekä ala- että yläkoululle suunnattua materiaalia, josta löytyy sisältöjä, menetelmiä ja muuta kättä pidempää ruokakasvatukseen.

Moniste tulostettavassa muodossa (pdf)
Moniste painokelpoisessa muodossa (pdf)

Ideoita integrointiin: ruokakasvatus perusopetuksessa

Ideoita integrointiin -esite tarjoaa konkreettisia vinkkejä monialaisten oppimistehtävien ja kokonaisuuksien muodostamiseksi. Ruokakasvatus on perusopetuksen opetussuunnitelmissa sisällytetty moneen oppiaineeseen. Mahdollisuus ruokakasvatuksen merkitykselliseen ja vaikuttavaan toteuttamiseen on olemassa. Haasteena on monien muidenkin tärkeiden aiheiden vastaava asema ja oppiaineiden sisältöjen runsaus. Keskeistä on tavoitteita tukeva sisältöjen valinta, kokonaisuuksien rakentuminen oppilaille mielekkäiden ja arkihavaintoihin liittyvät sisällöt oppimisen työkaluina.

Esite tulostettavassa muodossa (pdf)
Esite painokelpoisessa muodossa (pdf)

Tuntijakoon kuuluvien oppiaineiden ja niiden opetussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin mallinnettu kokonaisuus toimii haitaritaitettuna integroinnin esittelyviuhkana.

Katso myös

Hyvän olon eväät – iloa alakoulun ruokakasvatukseen -opettajan opas (pdf)
Hyvän olon eväät -opettajan opas tarjoaa toimintatapoja koulujen ruokakasvatukseen. Osana Aija Laitisen pro gradu -työtä syntynyt ruokakasvatusaineisto sisältää tuntisuunnitelmia eri oppiaineiden käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää erityisesti alempien vuosiluokkien kotitalous-opetuksessa.

OPS 2016