Soveltava liikuntakasvatus

Arvioiden mukaan nykyisin joka viidennellä kouluikäisellä lapsella tai nuorella katsotaan olevan tarvetta jonkinlaiseen erityiseen tukeen. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin jokaisessa yleisopetuksen liikuntaryhmässä on noin kolme erityisen tuen tarpeessa olevaa lasta. Yleisimmin tuen tarvetta aiheuttavat erilaiset tarkkaavaisuuden häiriöt, vaikeudet tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen alueella sekä kielelliset häiriöt. Myös motoriikan alueen ongelmat ovat yleisiä. Liikunnanopetusta on sovellettava myös oppilaitten erilaisten vammojen, pitkäaikaissairauksien tai muun toimintakyvyn heikkenemisen johdosta. Tuen tarpeen on todettu kasaantuvan. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan noin 70 %:lla kaikista erityistä tukea tarvitsevista lapsista on vaikeuksia useammalla kuin yhdellä oppimisen osa-alueella.

Laadukkaaseen liikunnanopetukseen osallistuminen on jokaisen oppilaan oikeus. Soveltavan liikuntakasvatuksen tavoitteena on mahdollistaa kaikkien lasten ja nuorten osallistuminen liikuntaan.

Terhi Huovinen | Jyväskylän yliopisto |

Aineistoa soveltavan liikunnan opetukseen ja opiskeluun

Liikuntatieteellisen seuran (LTS) verkkosivuille on vuonna 2013 tuotettu Euroopan Unionin tuella valmistettu, liikuntakasvattajien käyttöön sopiva, soveltavan liikunnan opetus- ja opiskeluaineisto EIPET (European Inclusive Physical Education Teaching). Kalvoaineisto on luonteeltaan avoin, eli kuka tahansa voi ladata tiedostoja ja sen jälkeen muokata vapaasti esimerkiksi omaan opetus- tai koulutuskäyttöönsä. LTS suosittelee EIPET-logon säilyttämistä kalvoissa.

Kalvomateriaaleja löytyy seuraavista aihealueista:

 • Määritelmiä
 • Malleja
 • Lainsäädäntö
 • Osallistuminen
 • Soveltava liikunta
 • Soveltava liikuntakasvatus
 • Yksilölliset opetussuunnitelmat
 • Soveltamisen teoria ja käytäntö
 • Opetusmenetelmät
 • Vertaistuutorointi
 • Arviointi
 • Keskushermoston sairaudet
 • Liikuntavammat
 • Muut vammat
 • Aistivammat
 • Vammaisurheilun mahdollisuudet
 • Erityisliikunnan mahdollisuudet

Soveltavan liikunnan opetus-/opiskeluaineisto (LTS)