Planera - skolstadier och teman

Här finns skolstadie- och läroämnesvis information samt länkar och material. Du hittar också material kring temaområden och andra tvärgående teman och helheter.

Under På gång nedan hittar du aktuella nyheter för samtliga skolstadier. Dessa nyheter kan du även prenumerera på genom att använda vårt Rss-flöde.

Hur står det till med modersmålet i årskurs 9? Två nya rapporter om lärresultaten i modersmål och litteratur från Nationella centret för utbildningsutvärdering

Språk och skrivande i årskurs 9. En utvärdering av lärresultat i modersmål och litteratur våren 2014 (Chris Silverström och Juhani Rautopuro)

Våren 2014 genomfördes en utvärdering av lärresultaten i modersmål och litteratur i årskurs 9. Sammanlagt deltog 1 357 elever i tjugo finlandssvenska skolor i den pappersbaserade utvärderingen. Dessutom deltog 316 elever i ett digitalt försök i tio skolor. I rapporten behandlas de huvudsakliga resultaten i utvärderingen som gällde elevernas kännedom om svenska språket och deras skrivkompetens. Rapporten ger en bild av elevernas kunskaper med utgångspunkt i läroplansgrunderna (2004). Samtidigt ger den en beskrivning av kunskaperna i förhållande till en rad bakgrundsfaktorer, som t.ex. region, språklig bakgrund och kön. Dessutom ingår en jämförelse av elevernas resultat på papper respektive digitalt. Rapporten presenterar också fakta om hur informationsteknik används inom modersmålsundervisningen och om hur lärare och elever ser på IT-användning i undervisningen. Rapporten finns som pdf på NCU:s webbplats.
Språk och skrivande i årskurs 9 (karvi.fi)

Fokus på finlandssvenska elevtexter. Tankar om texter i modersmål och littertur skrivna i årskurs 9 år 2014 (Chris Silverström)

Publikationen innehåller artiklar om hur finlandssvenska elever skriver. Våren 2014 skrev drygt 1 600 niondeklassare texter i olika genrer i samband med en utvärdering av lärresultaten i modersmål och litteratur. Deltagarna utgjorde ungefär hälften av alla finlandssvenska elever i årskurs 9. Artikelförfattarna har analyserat 100−140 elevtexter med fokus på olika forskningsfrågor. Artiklarna tar t.ex. upp hur eleverna går till väga då de skriver brev, insändare och beskrivningar samt vilken roll planeringen av texterna spelar. Förutom att artiklarna kompletterar den mer kvantitativa analysen som gjorts i projektets huvudrapport, ger de också modersmålslärarna och andra läsare en inblick i hur trenderna i de finlandssvenska elevtexterna kan sättas i relation till internationell forskning. Publikationen finns som pdf på NCU:s webbplats.
Fokus på finlandssvenska elevtexter (karvi.fi)

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) är ett fristående ämbetsverk för utbildningsutvärdering. Utvärderingscentret genomför utvärderingar av utbildningen samt av den verksamhet som bedrivs av utbildningsanordnarna, allt från småbarnsfostran till högskoleutbildning. Utvärderingscentret genomför också utvärderingar av lärresultat inom den grundläggande utbildningen och inom utbildningen på andra stadiet. Till utvärderingscentrets uppgifter hör också att stödja utbildningsanordnarna och högskolorna i frågor som gäller utvärdering och kvalitetshantering samt att utveckla utvärdering av utbildning.

Två nya rapporter om lärresultaten i modersmål och litteratur från Nationella centret för utbildningsutvärdering