Bildkonst

Planeringen av undervisningen och genomförandet av läroämnets inre integration i form av tematisk undervisning samt mångsidiga bedömningsmetoder är utmaningar för en god undervisning. 

I bildkonstundervisningen betonas speciellt temaområdena Att växa som människa, Kulturell identitet och internationalism, Kommunikation och mediekunskap samt Ansvar för miljö, demokrati och en hållbar utveckling, men läroämnet har också beröringspunkter med alla övriga temaområden. Det lönar sig att göra upp årsplanen enligt tema och anteckna kopplingarna till de olika temaområdena. Förfarandet hjälper läraren att följa upp sitt arbete och utveckla det. 

Mediefostran betonas allt kraftigare inom bildkonstundervisningen, vilket förutsätter att man har möjligheter att använda ordentlig datorutrustning och program, digitala kameror, bildskanner och videoprojektor i läroämnet. 

I grunderna för läroplanen bygger bedömningen i bildkonst på de prestationer och prov på kunskaper och utveckling som eleven ger under en längre tid. Det förutsätter att eleverna har möjlighet att samla ihop en portfölj som dokumenterar arbetsprocesserna och de färdiga arbetena. Portföljarbetet gör det möjligt för eleven att följa sina framsteg och utveckla sin självvärderingsförmåga. Läraren stöder också eleven kontinuerligt under lektionerna genom utvärderingssamtal.

Aktuellt: bildkonst, år 1-9