Bedömning av läropliktiga som studerar hemma

Med hemstudier avses här en situation, där ett läropliktigt barn enligt vårdnadshavarens beslut slutar skolan och fullgör sin läroplikt genom att studera hemma eller på annan motsvarande plats. Ett sådant förfarande är möjligt enligt lagen, eftersom Finland inte har skolplikt utan läroplikt som kan fullgöras genom att den läropliktiga inhämtar de kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs på annat sätt än genom att gå i skola.

Den här artikeln behandlar eller berör alltså inte bedömning i en situation där utbildningsanordnaren (kommunen/skolan) beslutar att en elev som är inskriven i en skola på grund av exempelvis sjukdom eller motsvarande ska studera hemma. I sådana fall handlar det i allmänhet om ett tillfälligt och kortvarigt arrangemang. En elev som kommunen eller skolan har beslutat att ska studera hemma ingår fortfarande i kommunens elevregister, och kommunen är skyldig att se till att eleven får undervisning och bedöms enligt samma principer som övriga elever.

Ett läropliktigt barn som studerar hemma enligt vårdnadshavarens beslut är däremot inte inskrivet i någon skola och det är vårdnadshavaren som ansvarar för hans eller hennes studier och undervisning. En läropliktig som studerar hemma på dessa villkor har inte heller subjektiv rätt till de avgiftsfria tjänster och förmåner som skolelever har, såsom läroböcker och andra läromedel samt elevvårdstjänster. Ingenting hindrar naturligtvis kommunen från att erbjuda eleven dessa förmåner.

Det är ytterst viktigt att observera att de möjligheter till flexibla studiearrangemang som lagstiftningen erbjuder endast berör elever som är inskrivna i en skola. Därför kan elever som enligt vårdnadshavarens beslut studerar hemma inte till exempel befrias från studier i något gemensamt ämne som hör till den grundläggande utbildningens lärokurs. Det är inte heller möjligt att individualisera ämneslärokurserna, eftersom beslut om specialundervisning kan fattas endast för elever som är inskrivna i en skola. Det här innebär att om vårdnadshavaren beslutar att ett läropliktigt barn ska studera hemma, är hans eller hennes studier och bedömningen av dem strängare bundna till författningarna än i vanligt fall.

Övervakning av studierna

Om en läropliktig (enligt vårdnadshavarens beslut) fullgör sin läroplikt på annat sätt än genom att gå i skola, ska enligt 26 § 3 mom. i lagen om grundläggande utbildning den kommun där den läropliktiga är bosatt övervaka hans eller hennes framsteg i studierna. Lagstiftningen innehåller inga bestämmelser om praktiska arrangemang för övervakningen utan kommunerna beslutar om dem. Vanligtvis utser kommunen en s.k. övervakande lärare, vars uppgift är att kartlägga och bedöma den läropliktigas framsteg. Den övervakande läraren diskuterar också med vårdnadshavarna och informerar dem om övervakningsprinciper och praktiska arrangemang.

Eftersom läropliktiga enligt lagen ska tillägna sig de kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs, är studiernas mål och innehåll i den meningen knutna till läroplanen för den grundläggande utbildningen också i det fall att eleven studerar hemma. Framstegen övervakas alltså och bedöms i relation till målen för läroämnena som ingår i den grundläggande utbildningens lärokurs. Elever som studerar hemma följer vanligtvis läroplanen i den kommun där de bor eller i den skola där den övervakande läraren undervisar, varvid också bedömningen baserar sig på samma läroplan.

Lagstiftningen innehåller inga bestämmelser om hur ofta bedömningarna ska utföras. Det vanliga är att de utförs en eller två gånger per år. Det finns inte heller bestämmelser om hur noggrann eller omfattande granskningen eller bedömningen ska vara.

Framstegen kontrolleras bland annat genom samtal, skriftliga och muntliga prov och prestationer samt med hjälp av andra tilläggsprestationer. Andra tilläggsprestationer kommer särskilt i fråga när man utreder den läropliktigas framsteg i konst- och färdighetsämnen. Tilläggsprestationerna kan till exempel innebära att eleven påvisar sina färdigheter genom olika prestationer i samband med granskningen eller med portföljer som beskriver studierna och studieresultaten. Färdigheterna kan också påvisas i autentisk miljö, exempelvis i naturen, ett laboratorium eller på en idrottsplats, så att den övervakande läraren kan utreda och bedöma den läropliktigas framsteg och kunnande inom läroämnets olika delområden.

Efter bedömningen utarbetar den övervakande läraren en skriftlig rapport om den läropliktigas framsteg som skickas till kommunen. Det är också bra om vårdnadshavaren får ett exemplar av
rapporten. Rapporten är inte ett betyg.

Betyg

Om vårdnadshavaren önskar att den läropliktiga får ett betyg som motsvarar ett betyg från den grundläggande utbildningen, måste eleven som studerar hemma delta i en s.k. särskild examen, om vilken föreskrivs i 38 § i lagen och 23 § i förordningen om grundläggande utbildning. Särskild examen kan ordnas av alla som har tillstånd att ge grundläggande utbildning, exempelvis alla kommunala grundskolor.

För att få betyg ska de som deltar i särskild examen visa att deras kunskaper och färdigheter motsvarar kunskaperna och färdigheterna i den grundläggande utbildningens lärokurs. Examensmottagaren bedömer alltså examinandens kunskaper och färdigheter i olika läroämnen i relation till de mål som fastställs i läroplanen. För att fastställa kunskapsnivån används profilerna för goda kunskaper och kriterierna vid slutbedömningen som ingår i läroplansgrunderna från år 2004 och som definierar kravnivån för vitsordet 8.

Det är aktuellt med särskild examen senast i slutet av den grundläggande utbildningen, eftersom det är den enda möjligheten för läropliktiga som enligt vårdnadshavarens beslut studerar hemma att få ett betyg som motsvarar avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen.

För studier som avlagts genom särskild examen kan följande betyg utfärdas:

  • Betyg i en ämneslärokurs i den grundläggande utbildningen (lärokursen i ett visst läroämne)
  • Betyg över delvis fullgjord lärokurs i den grundläggande utbildningen (exempelvis lärokursen i en viss årskurs)
  • Betyg över fullgjord lärokurs i alla ämnen i den grundläggande utbildningen (motsvarar avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen).

Närmare anvisningar om betyg i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004, kap. 8.3 Betyg, underrubrik ”Övriga betyg”.
Mera om hemundervisning finns på Utbildningsstyrelsens webbplats 

Dessa texter kring elevbedömningen gäller för läroplansgrunderna 2004.

Vid frågor kring bedömning av lärande enligt läroplansgrunderna 2014, kontakta undervisningsrådet Maj-Len Engelholm,