Bedömning av valfria ämnen

Förtydligande av skillnaderna mellan valfria ämnen och valfria timmar i konst- och färdighetsämnen

Enligt den timfördelning som ingår i statsrådets förordning (422/2012) ändrades etappmålen för årskurshelheterna, den valfrihet som ingår i den gemensamma lärokursen för konst- och färdighetsämnen samt det timantal som reserverats för valfria ämnen när de nya läroplanerna togs i bruk hösten 2016. Vid utarbetandet av de lokala läroplanerna har det uppstått frågor särskilt om hur de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen ska ordnas och bedömas samt om bedömningen av de valfria ämnena. På basis av de förfrågningar som kommit till Utbildningsstyrelsen är det uppenbart att de benämningar som använts i statsrådets förordning (422/2012), ” valfria konst- och färdighetsämnen” och ”valfria ämnen” och lösningarna i fråga om dem i timfördelningen, har förorsakat missförstånd i det lokala läroplansarbetet. Av denna anledning har Utbildningsstyrelsen 24.4.2017 preciserat riktlinjerna gällande valfrihet i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen.

Utgångspunkten är att de valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen och de valfria ämnena är två skilda saker och besluten om dem fattas lokalt enligt olika principer i enlighet med läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen. Om utbudet på valfria ämnen beslutas i den lokala läroplanen. Varje valfritt ämne som erbjuds bildar en egen lärokurs, som planeras, genomförs och bedöms som en självständig helhet.

De valfria timmarna i konst- och färdighetsämnen ingår alltid i konst- och färdighetsämnenas gemensamma lärokurs oberoende av hur de fördelats i undervisningen i dessa läroämnen. I läroplanen utgör minimiantalet timmar som ingår i lärokursen i konst- och färdighetsämnen och den eventuella undervisningstid som består av valfria timmar i konst- och färdighetsämnen ett kontinuum, som baserar sig på de mål och det centrala innehåll som angetts för den gemensamma lärokursen i detta läroämne Som en helhet i läroplanen främjar användningen av valfria timmar i konst- och färdighetsämnen målinriktade studier i dessa läroämnen.

Valfria ämnen i timfördelningen och grunderna

I den timfördelning som bestäms i statsrådets förordning (422/2012) har för årskurserna 1-9 reserverats nio årsveckotimmar undervisningstid för valfria ämnen. Principerna för användningen av de timmar som fördelats på valfria ämnen samt bedömningen förblev oförändrade. Som valfria ämnen kan erbjudas fördjupade och tillämpade studier i de gemensamma ämnen i den grundläggande utbildningen eller läroämneshelheter som bildas av flera ämnen. Utbildningsanordnaren beslutar vilka valfria ämnen som erbjuds och det valfria ämnets namn och omfattning samt de årskurser på vilka det valfria ämnet erbjuds. Dessutom beslutar utbildningsanordnaren om målen för och innehållet i det valfria ämnet årskursvis samt eventuella särdrag som gäller inlärningsmiljöer, arbetssätt, stöd och handledning.
Bedömning av de valfria ämnena i den lokala läroplanen

Utbildningsanordnaren beslutar i den lokala läroplanen också om bedömningen av de valfria ämnena. Varje valfritt ämne utgör en självständig lärokurs, som således också bedöms som ett eget läroämne. Enligt grunderna för läroplanen bedöms de valfria ämnen som utgör en enhetlig lärokurs på minst två årsveckotimmar med siffervitsord på årskurserna 7-9. När det gäller valfria ämnen som eventuellt erbjuds på årskurs 1-6 med en omfattning på 2 årsveckotimmar beslutar utbildningsanordnaren om de ska bedömas verbalt eller med siffervitsord. För de valfria ämnen som bedöms med siffervitsord och studeras på årskurs 7-9 antecknas i betyget namn, antalet årsveckotimmar och det givna vitsordet. Alla de valfria ämnen som en elev slutfört och som ansluter sig till gemensamma läroämnen antecknas i avgångsbetyget genast under ifrågavarande läroämne.
Enligt läroplansgrunderna ska valfria ämnen vilkas lärokurs omfattar färre än två årsveckotimmar och helheter som består av sådana lärokurser bedömas verbalt. Om ett valfritt ämne som bedömts verbalt anses vara fördjupade studier i något gemensamt ämne kan prestationen i ämnet höja vitsordet i ämnet i fråga. För valfria ämnen vilkas lärokurs omfattar färre än två årsveckotimmar och helheter som består av sådana lärokurser antecknas i betygen en verbal bedömning. Vid namnet på ett valfritt ämne som bedöms verbalt görs anteckningen ”valfria studier”, därefter antecknas det sammanlagda antalet årsveckotimmar för alla ämnen som bedöms verbalt och som ansluter sig till ett gemensamt ämne samt anteckningen ”godkänd”.

De främmande språk som studeras som valfria ämnen och andra valfria ämnen som inte ansluter sig till något gemensamt läroämne antecknas i avgångsbetyget under rubriken ”övriga valfria ämnen”. För ämnet antecknas namnet, antalet årsveckotimmar, eventuell lärokurs samt en bedömning antingen i form av ett siffervitsord eller anteckningen ”godkänd”.

De årsveckotimmar som fördelats på valfria ämnen kan vid behov användas för att ordna betonad undervisning.
Utbildningsanordnaren ska vid besluten om vilka valfria ämnen som erbjuds och om bedömningen beakta grunderna för antagningen av studerande till andra stadiet. (Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning 4/2013 (finlex.fi))

Undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen 856/2006 (finlex.fi)