Källor

Ausubel, D. 1968. Educational psychology: a cognitive view. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Eloranta, V. 2003a. Influence of spots background on leg muscle coordination in vertical jumps. Electromyography and Clinical Neurophysiology, 43, 141-156.

Eloranta, V. 2003b. Ydinkeskeinen motorinen oppiminen. Teoksessa P. Heikinaro-Johansson, T. Huovinen & L. Kytökorpi (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Porvoo: WS Bookwell Oy, 85-100.

Eloranta, V. 2003c. Perusliikunta- hyvinvoinnin liikuntamuoto. Teoksessa P. Heikinaro-Johansson, T. Huovinen & L. Kytökorpi (toim.) Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Porvoo: WS Bookwell Oy, 282-294.

Eloranta, V. & Jaakkola, T. 2003. Ydinkeskeinen motorinen opettaminen. Liikunta & Tiede, 5-6: 4-9.

Goleman, D. 1995.Tunneäly. Keuruu: Otavan kirjapaino.

Kuikka, P., Pulliainen, V. & Hänninen, R. 1992. Neuropsykologian perusteet. Juva: WSOY.

Linnakylä, P. 1994. Mikä ihmeen portfolio? Arvioinnin ja oppimisen liitto. Teoksessa P. Linnakylä, P. Pollari & S. Takala (toim.) Portfolio arvioinnin ja oppimisen tukena. Jyväskylä: Kasvatustieteen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto, 9-31.

Neisser, U. 1982. Kognitio ja todellisuus. Espoo: Weilin & Göös.

Ojanen, S. 2000. Ohjauksesta oivallukseen. Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy.

Patrikainen, R. 1999. Opettajuuden laatu. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy.

Piaget, J. 1988. Lapsi maailmansa rakentajana. Porvoo:WSOY.

Rauste-von Wright, M. 1997. Opettaja tienhaarassa. Konstruktivismia käytännössä. Juva: WSOY.

Rauste-von Wright, M. & von Wright, J. 1996. Oppiminen ja koulutus. Porvoo: WSOY.

Suonperä, M. 1993. Opettamiskäsitys. Hämeenlinna: Educons Oy.

Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2000. Didaktiikan perusteet. Helsinki: WSOY.