LP2016 - stödmaterial för gymnastiken

I gymnastiken lär sig eleverna att röra på sig och utvecklas genom att röra på sig. I den grundläggande utbildningen har gymnastiken som uppdrag att påverka elevernas välbefinnande genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning till den egna kroppen. Det är viktigt att de enskilda lektionerna i gymnastik ger eleverna positiva upplevelser och stödjer en motionsinriktad och aktiv livsstil. Materialet på EDU.fi har utarbetats för att stödja lärare som undervisar i gymnastik genom att presentera arbetsredskap och bakgrundsmaterial till en kvalitativ, elevcentrerad, elevaktiverande och trygg gymnastikpedagogik.

Utbildningsstyrelsen fastställde 22.12.2014 nya grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen. En lokal läroplan som baserar sig på dessa grunder ska tas i bruk fr.o.m. 1.8.2016.

Läroplansgrunderna

Stödmaterialet är indelat enligt rubrikerna i läroplansgrunderna

Gymnastikens uppdrag
Mål för undervisningen i gymnastik i årskurs 1–2, 3–6 och 7–9
Centralt innehåll som anknyter till målen för gymnastik i årskurs 1–2, 3–6 och 7–9
Mål för lärmiljöer och arbetssätt i gymnastik i årskurs 1–2, 3–6 och 7–9
Handledning, differentiering och stöd i gymnastik i årskurs 1–2, 3–6 och 7–9

Gymnastikens stödmaterial i sin helhet (pdf-format)

LP2016-arbetsgruppen för gymnastik har utarbetat ett stödmaterial för att stödja undervisningen och ibruktagandet av läroplansgrunderna i gymnastik. Arbetsgruppens medlemmar är Anders Back, Liisa Hakala, Sami Kalaja, Jouni Koponen, Matti Pietilä, Heli Soosalu och Arja Sääkslahti samt distansmedlemmarna Terhi Huovinen och Timo Jaakkola.