Timfördelning

I det beslut om timfördelning som statsrådet gjort angående den grundläggande utbildningen i klasserna 5 och 6 undervisas minst tre årsveckotimmar i historia. För klasserna 7–9 har man i sin tur reserverat sju timmar för undervisning i historia och samhällslära.

Den tilläggstimme som anvisats årskurserna 7–9 är avsedd att användas till undervisning i ekonomi. Grunderna för läroplanen kan inte avgränsa undervisningen i historia till klasserna 7 och 8 och samhällsläran till klass 9. Beslutet om hur timmarna fördelas fattas av kommun och/eller skola. I grunderna för undervisningen i samhällslära har målen och innehållen i fråga om ekonomi utökats, vilket innebär att det inte är vettigt att överföra den extra lektionen till undervisningen i historia.

Samhällslärans ställning stärks också av beslutet att göra åtskillnad mellan historia och samhällslära i grunderna för läroplanen. Båda ämnena får var sitt kapitel och de bedöms skilt separat. Utvecklingen är på väg åt samma håll som i gymnasierna, där de två ämnena har sin egen karaktär och timfördelning. Kanske det kommer att bli så även inom den grundläggande utbildningen efter nästa läroplansreform.