Arbetsmetoder

Exempel på olika metoder i historieundervisningen

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har man för historieundervisningen ställt upp både innehållsliga mål och sådana mål som ansluter till historiens art av kunskap. Om historieundervisningen konstateras att dess uppgift är att lära eleven att växa upp till en ansvarsfull och kritisk aktör som förstår att den egna kulturen och andra kulturer är resultat av en historisk utvecklingsprocess.

I undervisningen av de innehåll som definieras i läroplansgrunderna betonas det dynamiska i historien och elevens förmåga att leva sig in i det förflutna. Med hjälp av varierande undervisningsmetoder och arbetssätt kan läraren genomföra och levandegöra de målsättningar för historieundervisningen som finns i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Genom att använda nedan beskrivna uppgiftstyper kan eleverna behandla olika slag av källor och tolka dem. Då eleven behandlar historiska fenomen med hjälp av olika slags material och uppgiftstyper utvecklas en förmåga att i olika sammanhang tillämpa det man lärt sig och den kunskap man skaffat sig.

Text: Najat Ouakrim-Soivio