LP2016 - stödmaterial i Svenska som andraspråk och litteratur

Utbildningsstyrelsen fastställde de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 22.12.2014. Den lokala läroplan som görs upp utgående från dem ska tas i bruk fr.o.m. 1.8.2016.

För att stödja undervisningen och ibruktagandet av de nya läroplansgrunderna har ämnesgruppen för finska och svenska som andraspråk (Eija Aalto, Jan Hellgren, Pirjo Immonen-Oikkonen, Johanna Järvinen, Kirsi Kaarisola, Jyrki Kalliokoski, Hanna Kotilainen, Leena Nissilä, Katriina Rapatti, Kaisa Tukia) utarbetat stödmaterial om följande teman:

Flerspråkighet i skolan

Undervisningsarrangemangen

Att utveckla förmågan att förstå

Nivåskalan för beskrivning av växande språkkunskap

Textgenrens roll i språkundervisningen

Från text till språkliga strukturer och fenomen

Litteraturundervisningen

Det lönar sig också att läsa stödmaterialet till lärokursen svenska och litteratur och de övriga lärokurserna i modersmål och litteratur.