Musik

Syftet med musikundervisningen är att vägleda eleven i att finna sitt intresseområde inom musiken och att uppmuntra honom eller henne till musikalisk verksamhet, vägleda eleven i att uttrycka sig musikaliskt och stödja hela hans eller hennes personlighetsutveckling. Undervisningen skall också bringa eleven till insikt om att musiken är tids- och situationsbunden. Den är olika under olika tider, i olika kulturer och samhällen och den har olika betydelse för olika människor. I undervisningen skall beaktas att grunden för en förståelse av musiken ligger i de betydelsefulla upplevelser man får då man musicerar och lyssnar på musik. Musikundervisningen skall vägleda eleven i den process där den musikaliska identiteten utformas och vars mål är att skapa en positiv och nyfi ken inställning till olika slags musik. Läroplansgrunderna 2004

Läroplansgrunder (oph.fi)

Lpg: grundläggande utbildning