Religion och livsåskådningskunskap 

I religionsundervisningen granskas livets religiösa och etiska dimensioner utifrån elevens egen tillväxt och som ett samhälleligt fenomen i vidare utsträckning. Religionen behandlas som en av de strömningar som inverkar på den mänskliga kulturen. I religionsundervisningen betonas insikterna i den egna religionen och beredskapen att möta andra religioner och livsåskådningar, i synnerhet åskådningstraditioner i det fi nländska samhället. Religionsundervisningens uppgift är att ge eleven kunskaper, färdigheter och erfarenheter som ger stoff till att bygga upp sin identitet och världsåskådning. Undervisningen skall ge eleven förmåga att möta den religiösa och etiska dimensionen i sitt eget och samfundets liv. Undervisningens mål är en religiös och livsåskådningsmässig allmänbildning. 

Livsåskådningskunskap som läroämne är i grunden en tvärvetenskaplig helhet med utgångspunkt i fi losofi n samt i samhälls- och kulturvetenskaperna. I undervisningen i livsåskådningskunskap uppfattas människorna som skapare och förnyare av sin kultur och som individer som i sitt inbördes umgänge upplever och skapar betydelser. I undervisningen ses livsåskådningar, mänskliga kutymer och deras innebörd som resultatet av en växelverkan mellan individerna, samhället och kulturarvet. I livsåskådningskunskapen betonas människans förmåga att utforska sin värld och aktivt styra sitt liv.

Aktuellt: Religion och livsåskådningskunskap