Lärarens roll

Under lektionerna i filosofi för barn bör läraren vara tillräckligt bevandrad i filosofi. Läraren bör kunna förmedla grundidéerna i tillräckligt okomplicerad och koncentrerad form, dock utan att idéernas väsentliga innehåll går förlorat. Efter överrumplande tankeutflykter bör läraren kunna styra in diskussionen på ”de vuxnas filosofi” igen.

Lektionerna i filosofi för barn skall vara en gemensam erfarenhet där eleverna utvecklar sin egen tankeförmåga under en samarbetsfokuserad inlärningssituation. Grunden för de undersökande diskussionerna är att gruppen skall få gemensamma erfarenheter genom att bekanta sig med händelserna i någon text.

 

 

  1. Elevernas uppgift är att på basis av den lästa texten lyfta fram intressanta och tankeväckande frågor och problem. Intressanta frågor skrivs upp, gärna i frågeform, men de kommenteras ännu inte i det här skedet.
  2. Gruppen väljer ut det mest intressanta problemet och börjar fundera över det. Att få gruppen att undersöka problemen är både mål och metod på samma gång. Man försöker förstå och dra nytta av varje gruppmedlems perspektiv. Frågor uppmuntras, och man försöker hitta svar till varje fråga.
  3. Gruppen bedömer gemensamt sin egen verksamhet samt lösningarnas betydelse och värde. Har gruppen ”tänkt bra”?
  4. Läraren är en jämbördig medlem av gruppen och stöder gruppen genom att t.ex. framföra en vuxens synsätt och erfarenhet. Han/hon bör ha tillräckligt med sakkunskap för att kunna handleda och hjälpa diskussionsdeltagarna.

 

Till den lärare som fungerar som handledare för diskussionen

  • Undervisning är som att dirigera en orkester eller träna ett fotbollslag: det finns inget recept för det.
  • Diskussionen utgår från de teman som eleverna anser vara viktigast. Avsikten är att diskutera det som eleverna vill diskutera.      Det som är intressantast för dem är inte nödvändigtvis det som är intressantast för läraren.
  • Läraren försöker styra diskussionen från konkreta till mer teoretiska frågor.
  • Syftet är att tankeförmågan skall utvecklas. Läraren skall hjälpa barnen att föra fram nya tankar,  att vara kritiska och att reda ut begrepp och betydelser.
  • Läraren skall hjälpa diskussionsdeltagarna att övergå från enskilda till mer allmänna frågor och från verkliga till möjliga händelser
Text: Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen. Översättning : Jessica Vikfors.