LP 2016 - stödmaterial i slöjd


Utbildningsstyrelsen har fastställt grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen den 22 december 2014. Den lokala läroplanen som görs upp utgående från dessa grunder ska tas i bruk i årskurs 1–6 från och med den 1 augusti 2016. I årskurserna 7–9 tas den nya läroplanen i bruk etappvis under åren 2017, 2018 och 2019. Ibruktagandet fastställs i föreskriften till grunderna.

Stödmaterialet är indelat enligt läroämnets rubrikstruktur:

Undervisningen i slöjd
En hel slöjdprocess i den grundläggande utbildningen
Uttryck, formgivning och teknologi som utgångspunkt för en läruppgift i slöjd
Kollaborativt lärande, att delta, påverka och kommunicera genom slöjd
Dokumentering innebär lagring av bilder och beskrivningar
Slöjdundervisningen i samverkan med det omgivande samhället
Mångsidiga lärmiljöer i slöjdundervisningen
Arbetarskydd och säkerhetsfostran i slöjd

Årskursvisa innehåll i eGrunderna

Årskurs 1-2
Årskurs 3-6
Årskurs 7-9