Slutprovet i muntlig kommunikation

Utbildningsstyrelsen utarbetar årligen ett slutprov i muntlig kommunikation för att mäta och bedöma färdigheter i muntlig kommunikation bland studerande i gymnasiet och inom andra stadiets yrkesutbildning. Eftersom provet är ett slutprov i muntlig kommunikation avläggs det i första hand under det sista studieåret, men enligt grunderna för gymnasiets läroplan (GLP 2015) kan slutprovet i muntlig kommunikation även arrangeras som en del av kurs MO7 Fördjupad muntlig kommunikation. Arrangemangen kring slutprovet bestäms lokalt.

Från och med läsåret 2017–18 förutsätts bedömarna av slutprovet vara lärare i modersmål och litteratur som är insatta i provet och bedömningskriterierna.

Som stöd för bedömningen finns bedömningsblanketterna för slutprovet i muntlig kommunikation även publicerade på edu.fi. Provet kan alltså i fortsättningen bedömas av lärare som inte har deltagit i specifik utbildning, men bedömningsutbildningar där man lär känna bedömningskriterierna samt övar sig i att tillämpa dem är fortfarande möjliga och rekommenderas. T.ex. arrangerar Utbildningsstyrelsen fortsättningsvis avgiftsbelagda bedömningsutbildningar.

För att trygga att bedömningen är tillförlitlig ska det finnas två bedömare som är insatta i bedömningen. Det vore bra om den andra bedömaren är en för de studerande obekant lärare, t.ex. en lärare från en annan skola eller t.om. utbildningsform. Samarbete mellan lärare i gymnasiet och inom yrkesutbildningen rekommenderas.

Beställning av slutprovet i muntlig kommunikation

Provet kan hållas efter att provmaterialet har utgivits till läsårets slut. Slutprovet i muntlig kommunikation 2017–2018 kan beställas via e-postadressen .

Bedömningsblanketter, betygsformulär och responsblankett

Bedömning av gruppdiskussion (pdf)
Bedömning av individuellt anförande (pdf)
Betyg (pdf)
Responsblankett (pdf)

I responsblanketten ingår följande frågor:

  • skolans namn och adress
  • rapportörens namn och kontaktuppgifter
  • den andra bedömarens namn och skolans namn
  • antal deltagare i provet
  • deltagarnas vitsordsfördelning
  • valda gruppdiskussionsuppgifter
  • respons om det individuella anförandet
  • respons om gruppdiskussionsuppgifterna
  • idéer och utvecklingsförslag för provet.

Slutprovet i muntlig kommunikation 2017–2018

Slutprovet i muntlig kommunikation 2017-2018 har utkommit. Provet distribueras som en pdf-fil. Provet kostar 19,50 € och kan beställas via e-postadressen .

Muntlig kommunikation