Gymnasiediplomet i konst- och färdighetsämnen

Utbildningsstyrelsen har utvecklat gymnasiediplomen för att ge gymnasiestuderande möjlighet att visa sitt intresse och sin förmåga i konst- och färdighetsämnena i ett särskilt prov. Gymnasiediplomen kompletterar på samma sätt som de övriga fristående proven i anslutning till gymnasiestudierna det kunnande som framgår av avgångsbetyget från gymnasiet och studentexamensbetyget.

Avläggandet av gymnasiediplomet överensstämmer med gymnasiets allmänbildande uppgift. Att införa möjlighet att avlägga diplomet är frivilligt för gymnasierna. Gymnasiediplomen kan räknas till de tillämpade kurserna i gymnasiets läroplan.

Utbildningsstyrelsen har fastställt de riksomfattande villkoren för avläggandet av gymnasiediplomet, bedömningskriterierna och betygsformulären. I en del av diplomen varierar uppgifterna årligen. Uppgifterna publiceras på dessa sidor i slutet av våren.

Gymnasiet ansvarar för att de riksomfattande anvisningarna följs. Gymnasiet ska definiera i sin läroplan vilka gymnasiediplom som kan avläggas i skolan. Diplomkursen, som avläggs som tillämpad gymnasiekurs, antecknas i avgångsbetyget från gymnasiet såsom anges i skolans läroplan.

Betyget över avlagt gymnasiediplom utfärdas av gymnasiet. Betyget är en bilaga till avgångsbetyget. Det betyder att den studerande kan få ett betyg över de gymnasiediplom han eller hon har avlagt efter att ha slutfört gymnasiets hela lärokurs.

Allmänna anvisningar för gymnasiediplomet för studerande som inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016 (pdf)

Gymnasiediplombetyget

För gymnasiediplomen i gymnasiets konst- och färdighetsämnen används ett enhetligt betygsformulär. Gymnasiediplombetyget är ett betygsformulär som fylls i och skrivs ut elektroniskt. Diplombetyget i pdf-format finns till förfogande för gymnasierna i Provbanken för utvärdering av muntlig färdighet och gymnasiediplomtjänst. Gymnasiets rektor får av Utbildningsstyrelsen lösenord för att logga in i systemet och kunna ta det i bruk, och rektorn registrerar därefter enskilda lärare som programanvändare. Läroanstalternas uppgifter uppdateras via Studieinfo.fi-systemet. Det elektroniska diplombetyget är avgiftsfritt för gymnasierna. Provbanken innehåller diplombetyg för gymnasiediplomet i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, media, musik, dans och teater.

Information om ibruktagandet av ett elektroniskt betygsformulär för gymnasiediplomen har skickats till gymnasierna 26.4.2012 (Utbildningsstyrelsens meddelande 47/2012 (pdf)).

Provbanken för utvärdering av muntlig färdighet och gymnasiediplomtjänst

Verktyg för rapportering av gymnasiediplom

I Provbank för utvärdering av muntlig färdighet och gymnasiediplomtjänst kan avlagda gymnasiediplom rapporteras läsårsvis. Med det nya rapporteringsverktyget samlas nationell uppföljningsinformation om avläggandet av gymnasiediplom.

De uppgifter som rapporteras är kvantitativa, så det tar inte lång tid att ge uppgifterna när diplomprestationerna är kända. Gymnasierna ombeds att diplomvis rapportera antalen avlagda, underkända och avbrutna gymnasiediplom, antalen olika diplomvitsord som getts och antalen avlagda diplom enligt kön. I tjänsten kan också ges respons till Utbildningsstyrelsen

Provbankstjänsten skickar alla användare som laddat ner gymnasiediplombetyg i tjänsten e-post som innehåller en länk till rapporteringsverktyget. Rapporteringsbegäran skickades för första gången 31.8.2015 och då är det möjligt att rapportera avlagda gymnasiediplom från läsåren 2014-2015, 2013-2014 och 2012-2013. Den enda möjligheten att rapportera är genom den individuella länken som skickats per e-post.

I fortsättningen skickas rapporteringsbegäran till tjänstens användare alltid i början av maj, då skolorna ombeds att rapportera diplomprestationerna för det läsår som avslutas. Utbildningsstyrelsen hoppas att gymnasierna rapporterar avlagda diplom läsårsvis före vårterminens slut.

Också tjänstens användare kan bekanta sig med rapporteringsinformationen med olika sökavgränsningar. Att granska uppgifter som getts av enskilda gymnasier är dock inte möjligt. Den uppföljningsinformation som samlas betjänar Utbildningsstyrelsen vid utvecklandet av gymnasiediplomen.

Mer information om rapporteringen finns i meddelandet till gymnasieutbildningsanordnarna och gymnasierna:Utbildningsstyrelsens meddelande 42/2015 (31.8.2015)
Rapportering av avlagda gymnasiediplom i provbanken för utvärdering av muntlig färdighet (pdf)

Aktuellt: gymnasiediplomet

Anvisningarna för gymnasiediplomen år 2016-2017 är publicerade

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningarna för gymnasiediplomen i konst- och färdighetsämnen för läsår 2016-2017. Anvisningarna för diplomet i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, media, musik, dans och teaterkonst finns tillgängliga på Edu.fi.

Den gemensamma uppgiften för gymnasiediplomen läsåret 2018–2019

Utbildningsstyrelsen har publicerat en gemensam uppgift som de studerande kan välja då de avlägger gymnasiediplom i olika ämnen. Den gemensamma uppgiften är i första hand tänkt för de gymnasiediplom som har årsvisa uppgifter, men det är också möjligt att i mån av möjlighet utnyttja temat för den gemensamma uppgiften då man avlägger andra gymnasiediplom.

Den gemensamma uppgiften för gymnasiediplomen läsåret 2018–2019 (pdf)

Arkiv

Gymnasiediplomtjänsten

Gymnasiediplomtjänsten innehåller elektroniska betyg för gymnasiediplomen i gymnasiets konst- och färdighetsämnen. Materialet är avgiftsfritt för gymnasierna.

Provbank