Mediekunskap, kommunikation och informationskunskap

Syftet med temaområdet Kommunikation och mediekunskap i år 1-9 är att utveckla uttrycksförmågan och interaktionsfärdigheterna, främja förståelsen för mediernas ställning och betydelse och att utveckla förmågan att använda media. De kommunikativa färdigheter som betonas är delaktighet, växelverkan och gemenskap. Eleven skall öva sig i mediekunskap både som användare och producent.

I gymnasiet skall de studerande erbjudas undervisning och verksamhetsformer som hjälper dem till djupare insikt om mediernas centrala roll och betydelse i vår kultur. Gymnasiet skall främja de studerandes attityder till medierna och deras förmåga till växelverkan samt stärka deras samarbete med de lokala eller regionala medierna. De studerande vägleds att förstå mediernas inflytande, deras roll som underhållare, informationsförmedlare och samhälleliga opinionsbildare, som källor till beteendemodeller.

Aktuellt: mediekunskap