Bakgrundsinformation

Inrikesministeriet har regelbundet sedan 2013 publicerat en lägesöversikt över våldsbejakande extremism. Bakgrunden till publiceringen är det nationella åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism, som godkändes 2016. Målet med lägesöversikten är att informera om våldsbejakande extremrörelser och andra ideella rörelser i Finland som utifrån internationella erfarenheter, verksamhetens art eller myndigheternas iakttagelser är förknippade med en risk för användning av våld.

Syftet med översikten är att göra det lättare för den breda allmänheten, experter inom olika branscher och organisationer att identifiera och förebygga våldsbejakande extremism, radikalisering och extremrörelsers verksamhet. Som källor i lägesöversikten används Skyddspolisens, Centralkriminalpolisens och den lokala polisens lägesbild, forskningsrön, information som tagits fram av experter som är centrala med tanke på ämnet, internationella erfarenheter och andra offentliga källor. Våldsbejakande radikalisering, extremism och extremrörelsers verksamhet har blivit allt synligare i vårt land. Det mest sannolika säkerhetshotet med anknytning till våldsbejakande extremism utgörs av dess lindrigare former såsom gatuvåld. En granskning av de allvarligaste och extremaste formerna av våldsbejakande extremism visar att massaker det mest sannolika hotet. Brott med religiösa motiv identifieras nödvändigtvis inte. Exempel på sådana brott kan vara misshandel eller ärekränkning där motivet är att offret har en annan religion eller annorlunda uppfattningar om tolkningen av religionen. Enligt den hotbedömning som Skyddspolisen utarbetat uppskattas det att hotet om terrorism har ökat jämfört med 2014. Det största hotet om terrorism utgörs av enskilda personer eller små grupper som stöder våldsbejakande jihadism. Under de senaste åren har misstankarna om terroristbrott ökat bland annat på grund av fenomenet med utländska krigare som reser från Finland till Syrien och Irak och på grund av de misstankar om terroristbrott som anknyter till enskilda asylsökande som kommit till Finland från konfliktområden. När det gäller brottsmisstankar är det i regel fråga om terrordåd eller stödjande av terroristisk verksamhet utanför Finlands gränser.

Inrikesministeriets lägesrapport 1/2017 (på finska)

Tarja Mankkinens presentation. En presentation om våldsbejakande extremrörelser, hur deras verksamhet kan förebyggas och varför det är viktigt. Tarja Mankkinen, utvecklingschef vid inrikesministeriet.

Det nationella åtgärdsprogrammet

Det nationella åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism har beretts i ett brett samarbete mellan representanter för olika myndigheter, organisationer och samfund. Genomförandet av åtgärdsprogrammet leds och koordineras av inrikesministeriet och en nationell samarbetsgrupp som har tillsatts av ministeriet. Olika myndigheter, organisationer och samfund deltar i arbetet.

Undervisnings- och kulturministeriets handlingsprogram Betydelsefull i Finland

Undervisnings- och kulturministeriet har inlett ett handlingsprogram för förebyggande av hatretorik och rasism samt främjande av samhällelig delaktighet. Handlingsprogrammet innehåller tio åtgärder som riktar sig till bl.a. utbildning av undervisningspersonal, ungdomsarbete, idrott samt dialog mellan religioner. Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde utmanas att delta i det gemensamma arbetet.