Global fostran och målen för hållbar utveckling 2030

Den globala fostrans uppgift är att öppna människors ögon och sinnen för realiteterna i världen och väcka dem till handling för de mänskliga rättigheter som tillkommer alla samt för en rättvisare och mer jämlik värld (Maastrichtdeklarationen 2002). Den globala fostran betonar världsmedborgarens etik, respekt för jordens begränsade resurser och förmåga att handla klokt och ansvarsfullt i en globaliserad omvärld. Den globala fostrans värdegrund bygger särskilt på Unescos rekommendation från 1974 om utbildning för internationell förståelse, samarbete och fred och undervisning om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

Enligt grunderna för läroplanen ska undervisningen i global fostran genomföras i enlighet med FN:s utvecklingsmål. FN har satt upp 17 nya mål för hållbar utveckling. (på finska)

Undervisning behandlas särskilt i mål 4. Enligt mål 4 ska man senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling genom utbildning i

Hållbar utveckling och hållbara livsstilar

Världen 2030

Globaalikasvatus.fi (på finska)

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter - Finlands FN förbund

Ihmisoikeudet.net (på finska)

Jämställdhet

Jämställdhetsarbete är en kunskapsfråga

Jämställdhetsarbete i praktiken

Seta-opettajille (på finska)

Främjande av en kultur av fred och icke-våld

Kiva skola

Ahtisaari-päivät (på finska)

Globalt medborgarskap

Skolor lär sig utvecklingspartnerskap

Finlands FN förbund

Värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till en hållbar livsstil

Skolan möter världen

Till målen hör också att bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.