STING I STUDIERNA

Sting i studierna

Innehållet i materialet sträcker sig från det egna jaget, självkännedom och inlärning till samarbetsförmåga. Syftet är att de studerande lär känna varandra, lär sig uttrycka sina åsikter samt lär sig lyssna till och uppskatta varandra genom diskussioner och övningar.

Alla unga bör få uppleva framgång i studierna. Vid valet av övningar har jag därför fäst vikt vid några principer som jag anser vara viktiga:

  • I undervisningssituationen bör de studerande få göra saker och använda sina sinnen på ett mångsidigt sätt.
  • I övningarna har jag strävat efter att använda ett lättförståeligt språk.
  • I materialet behandlas inte känsliga eller personliga angelägenheter.

Som källor har jag använt material från föreläsningar, böcker, tidningar och webbsidor samt mina egna erfarenheter som speciallärare och studiehandledare.

Målet för den yrkesinriktade utbildningen är att hjälpa den studerande att växa och bli en medborgare som är aktiv i arbetslivet och samhället. De studerande bör ges möjligheter att ställa sina egna starka sidor och det som de är intresserade av i relation till de yrken som finns inom det utbildningsområde som de har valt. De studerande kan på så sätt stärkas i sin framtidstro och få stöd för att kunna leva ett gott liv och känna sig trygga.

Materialet: ”Sting i studierna”

För många ungdomar går studierna trögt i början. Ibland avbryter de studierna under den första terminen. Därför är det viktigt att de studerande integreras i skolans rutiner och lär känna sina medstuderande.

Planeringen av materialet ”Sting i studierna - en introduktionskurs i samarbetsförmåga och yrkesmässig tillväxt” inleddes hösten 2003 inom ESF-projektet ”OppiVapriikki” vid utbildningscentret Mäntän seudun koulutuskeskus. Alla grupper som inledde sina studier hösten 2003 deltog i en kurs om två studieveckor. Grupphandledarna fungerade som kurslärare. Inför kursen deltog de i en introducerande utbildning en eftermiddag och fick då en pärm med material till sitt förfogande.

Jag har redogjort för kursen ”Sting i studierna” för lärare på andra stadiet vid ett flertal evenemang i anslutning till projektet God praxis. I samband med dessa evenemang har jag fått mycket uppmuntran och många har tagit kontakt med mig från olika håll i Finland. Detta har i sin tur lett till att materialet vidareutvecklats till ett material som kan användas för nätbaserade studier.

Text: Anneli Turja, Projektet OppiVapriikki, utbildningscentret Mäntän seudun koulutuskeskus.
Bilder: Kirsti Pusa, 2005

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 040 348 7555 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
01.08.2013