STING I STUDIERNA

Inlärning

Inlärningen är ett resultat av inlärarens egen verksamhet. Enligt den konstruktiva inlärningssynen överförs kunskap inte som sådan från en person till en annan utan inläraren skapar egna konstruktioner av kunskapen. I början av studierna är det på sin plats med övningar som berör sådant som de studerande känner till. Det går sedan att så småningom gå vidare till nya, mera krävande utmaningar. Ämnen som är bekanta för de studerande är motiverande och leder via kunnande och framgång också till insikt om den egna inlärningsfärdigheten. 

Med kooperativ inlärning avses inlärning där gruppen arbetar tillsammans och utnyttjar all den kunskap och de erfarenheter som gruppmedlemmarna har. När kooperativ inlärning är som bäst aktiverar den effektivt inlärarens tankeprocesser. På så sätt strävar man efter att också främja den enskilda inlärarens kognitiva processer.

Social växelverkan är en viktig faktor vid inlärningen. Därför är det viktigt att gruppmedlemmarna värdesätter och respekterar varandra. Alla vågar då föra fram sin kunskap, sina erfarenheter och också sin okunnighet. Det här kan ta tid – det krävs åtminstone att alla lär känna varandra och att grupphandledaren stöder, uppmuntrar och uppskattar de studerande. Det faktum att uppgifterna görs på dator får inte hämma diskussionen som också kan föras på olika diskussionsforum eller -listor på Internet. 

Alla blir effektivare och skickligare inlärare om de får använda sig av de metoder som passar dem bäst och använda sina sinnen. Det är därför viktigt att lära sig att bli medveten om det egna inlärningssättet. Den egna inlärningen kan också effektiviseras med hjälp av olika metoder. De studerande bör i samband med undervisningen också ges möjlighet att använda alla sina sinnen.

I de övningar som förekommer i de olika avsnitten har syftet varit att beakta användningen av flera sinnen och att skapa en positiv inställning till både gruppen och inlärningen.

Övning: Inlärning - Att lära sig är roligt (pdf)

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 040 348 7555 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
13.06.2013