Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit

”Oppilaalle on tiedotettava seuraavista arvioinnin periaatteista: arvioinnin tehtävät ja kohteet, arvosana-asteikot ja arviointikriteerit, arvosanan korottaminen, opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset, arvioinnin oikaiseminen ja päättötodistuksen sisältö.”
(Taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet)

Opetussuunnitelman perusteet edellyttävät arvioinnin kohteitten ja arviointikriteerien (arviointiperusteiden) sanallista määrittelemistä oppilaitoksen opetussuunnitelmassa. Oppilaalla on oikeus tietää, minkälaisiin seikkoihin arviointi kohdistuu ja millaista osaamista eri arvosanat edellyttävät. Arviointikriteerien kirjallinen määrittely on musiikkioppilaitoksissa uusi ja haasteellinen tehtävä. Tässä luvussa musiikin perustason ja musiikkiopistotason päättöarviointi on instrumenttitaitojen ja yhteismusisoinnin sekä musiikin perusteiden osalta kirjoitettu auki sellaiseen muotoon, jota oppilaitokset voivat käyttää oman arvioinnin kehittämistyönsä tukena. 

Musiikin perustasolla instrumenttitaitojen ja yhteismusisoinnin arvioinnin pääkohteita ovat instrumentin hallinta, musiikillinen ajattelu ja ilmaisu sekä yhteismusisoinnin perustaidot. Tämän lisäksi kokonaisarvioinnissa voidaan ottaa huomioon oppilaan esiintymistaito ja jäljempänä kohdassa 4. (Päättöarviointiin vaikuttavia muita tekijöitä) mainittuja arvioinnin kohteita.

Musiikkiopistotasolla arvioinnin pääkohteet ovat samat kuin musiikin perustasolla, mutta taidoissa ja vaatimustasossa on siirrytty monta askelmaa ylöspäin. Kokonaisarviointi laajenee siten, että arvioinnin kohteiksi otetaan myös oppilaan yleiset valmiudet ja osaamisen erityisalueet. Näin arviointi muodostuu monipuoliseksi, ja siinä voidaan ottaa huomioon oppilaan koko kehityskaari, työskentelytaidot, erityiset vahvuudet ja muut lopputulokseen myönteisesti vaikuttavat seikat.

Arviointikriteerit voivat toimia muistilistana arvioijille sekä pohjana suullisen ja kirjallisen palautteen muotoilulle.