Tanssi

Tanssin taiteen perusopetus antaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja kehittää taidollisia ja tiedollisia valmiuksiaan. Tavoitteena on tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä kehitystä ja hyvinvointia ja kannustaa oppilasta terveelliseen liikkumiseen ja elämäntapaan. Taiteen perusopetuksessa tanssia voi opiskella joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan.

Tanssin yleinen oppimäärä

Tanssin yleisen oppimäärän tavoitteena on, että oppilas kokee tanssin ja liikunnan iloa. Kokemusperäinen suhde tanssiin luo pohjaa kulttuurimyönteisyydelle ja elinikäiselle tanssinharrastukselle. Itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen tukevat sekä oppilaan luovuuden ja taiteellisen ilmaisun heräämistä että terveen itsetunnon kehittymistä. Tanssin yleisen oppimäärän opinnot rakentuvat kymmenestä opintokokonaisuudesta, jotka oppilas valitsee oppilaitoksen tarjoamista opintokokonaisuuksista.

Tanssin laaja oppimäärä

Taiteen perusopetuksen tanssin laaja oppimäärä tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja kehittää valmiuksia, joita tarvitaan ammattiopinnoissa. Tavoitteena on, että oppilas syventää tanssi-ilmaisuaan elämyksellisen ja tutkivan oppimisen avulla. Tanssin laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Oppilaitos voi antaa perustasoa edeltävää, pääasiassa alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua varhaisiän tanssikasvatusta sekä opetusta aikuisille.

Oppilasarvioinnin oheismateriaali

Tanssin taiteen perusopetuksen oppilasarvioinnin oheismateriaali on apuväline tai työkalu, joka on tehty tanssin laajaa perusopetuksen opetussuunnitelmaa toteuttavien oppilaitosten tueksi, kun ne suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat omaa oppilasarviointiaan. Materiaalia voi soveltaa myös tanssi taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetuksessa. Yleisessä oppimäärässä ei kuitenkaan ole numeroarviointia.

Arvioinnin oheismateriaali ei ole siis normi, jota tulee toteuttaa samalla tavalla kaikissa tanssin laajaa perusopetusta antavissa yksiköissä. Kukin oppilaitos suunnittelee, kehittää ja toteuttaa oppilasarviointiaan oppilaitoksen oman opetussuunnitelman arvojen ja tavoitteiden pohjalta.