Teatteritaide – Laajan oppimäärän oppilasarviointi

Syventävät opinnot

Arviointi on osa opetusta. Teatteritaiteen laajan oppimäärän arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Sen tulee tukea itsetunnon ja ilmaisuvalmiuksien kehittymistä sekä oppilaan halukkuutta kehittää itseään teatteritaiteessa. Arvioinnin tulee olla säännöllistä ja oppilaalle annetaan oppimisesta palautetta jatkuvasti oppimistilanteissa. Oppilas opiskelee koko opintojen ajan itsearviointia. Arviointi kohdistuu sekä prosessiin että lopputulokseen.

Teatteritaiteen opetuksessa keskeistä on vuorovaikutus opettajan, oppilaan ja muiden ryhmään kuuluvien oppilaiden välillä. Opettaja antaa oppilaalle tämän kehitystä tukevaa suullista palautetta säännöllisesti. Myös ryhmän sisäisiä palautteenantotilanteita tulee järjestää. Palautetta voidaan antaa tuntitilanteissa, harjoitusten jälkeen ja esitysten jälkeen. Opetuksessa tuetaan oppilaan kykyä arvioida omaa ja muiden työskentelyä.

Oppilaalle annetaan kaikista opinnoista vuosittain kirjallinen arvio opetuksen järjestäjän opetussuunnitelmassaan määräämällä tavalla. Oman opettajan antama esim. oppimispäiväkirjaan merkitsemä kirjallinen arvio antaa oppilaalle tietoa tämän edistymisestä lukuvuoden aikana.

Itsearviointi

Päättötyö ja päättötyön arviointi

  • Päättötyön arvioinnin kohteet
  • Päättötyön sanallinen arvio
  • Päättötyön numeroarviointi

Syventävien opintojen oppilasarviointi (kokonaisarviointi)