Globaalikasvatus

Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa (Maastrichin julistus 2002). Globaalikasvatus korostaa maailmankansalaisen etiikkaa, maapallon resurssien rajallisuuden tunnustamista ja taitoa toimia viisaasti ja vastuullisesti globalisoituneissa toimintaympäristöissä. Globaalikasvatuksen arvopohjan rakentumiseen on erityisesti vaikuttanut Unescon vuoden 1974 suositus kasvatuksesta kansainväliseen ymmärtämykseen, yhteistyöhön ja rauhaan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen.

Globaalikasvatusasioissa voit ottaa yhteyttä opetusneuvos Satu Eloon puh. 029 533 1544

SDG2030 - Kestävän kehityksen tavoitteetSDG2030 - Kestävän kehityksen tavoitteet

Uusia kestävän kehityksen tavoitteita on 17.

Opetusta koskee erityisesti tavoite 4. Sen mukaan vuoteen 2030 mennessä on tavoitteena, varmistaa, että kaikki oppilaat
hankkivat kestävää kehitystä edistäviä tietoja ja taitoja, sisältäen koulutusta

  • kestävään kehitykseen ja kestävään elämäntapaan
  • ihmisoikeuksiin
  • sukupuolten tasa-arvoon
  • rauhan ja väkivallattomuuden kulttuuriin
  • maailmankansalaisuuteen
  • arvostamaan kulttuurista moninaisuutta ja kulttuurin merkitystä kestävässä elämäntavassa.

Sen lisäksi tavoitteena on rakentaa ja parantaa opetustiloja, jotka ottavat huomioon lapset ja vammaiset, ovat
sukupuolisensitiivisiä sekä tarjoavat turvallisia, väkivallattomia, osallistavia ja tehokkaita oppimisympäristöjä kaikille.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Maailma 2030 -aineisto alakoulun, yläkoulun ja lukion opettajalle

Kohti kehityskumppanuutta - haasteellisinta vuosituhattavoitetta

Opetushallitus toteuttaa 2013–2014 yhdessä ulkoasiainministeriön kehitysviestinnän, 13 oppilaitoksen, GENEN (Global Education Network) ja useiden asiantuntijoiden kanssa Koulut kehityskumppaneina – KOMPPI-hankkeen. Yhteyshenkilö on opetusneuvos Paula Mattila,

Opetushallitus on julkaissut oppaan peruskouluille ja lukioille kehityskumppanuuksien rakentamiseen. Opas on syntynyt Opetushallituksen ja ulkoministeriön Koulut kehityskumppaneina (KOMPPI) -yhteistyöhankkeen kokemuksista ja aineistoista.

KOMPPI-hankkeen verkkosivut

KOMPPI-julkaisu

Koulu kohtaa maailman - Millaista osaamista maailmankansalainen tarvitsee?

Koulu maailmaa muuttamaan
Koulutusmateriaalit sisältävät tietoa globaalikasvatuksen teemoista ja esimerkkejä, miten teemoja voi käsitellä opetuksessa.

Maailmankansalaisuuden ytimessä: Mitä globaaliosaaminen on ja mihin sillä pyritään (pdf)
Elokuussa 2016 käyttöön otettujen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet edellyttävät jokaisen opettajan toimivan globaalikasvatuksen hyväksi. Tässä tutkielmassa vertaillaan neljän eri dokumentin kuvausta globaaliosaamisesta ja maailmankansalaisuudesta. Tutkielmassa tuodaan esille näkökohtia siitä, miten viitekehykset voivat toimia lähtökohtana tai ohjenuorana asetettaessa tavoitteita koulutukselle sekä opetukselle. Tutkielma tukee opettajia heidän pohtiessaan omia globaalikasvatuksen ratkaisujaan.

Maailmankansalaisen kypsyyskoe
Maailmankansalaisen kypsyyskoe Suomen YK-liiton tarjoama haaste ja mahdollisuus toteuttaa kansainvälisyyskasvatusta. Sen suorittaminen on osoitus oppilaiden oman elämän ja yhteiskunnallisen tiedon monipuolisesta hallinnasta. Kypsyyskoe mahdollistaa avoimuuteen, luovuuteen, yrittäjyyteen ja kriittisyyteen kasvamisen. Lisäksi se tukee itsenäistä työskentelyä, oppijakeskeisyyttä sekä aktiivista ja monipuolista toimintaa tiedonhankinnassa ja käytössä. Maailmankansalaisen kypsyyskokeen on voinut suorittaa vuodesta 1994 lähtien.

Maailmankansalaisena Suomessa (Oph.fi)
Opetushallitus toteutti vuonna 2011 yhdessä ulkoasiainministeriön kehitysviestinnän, 15 oppilaitoksen ja useiden asiantuntijoiden kanssa Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen. Hanke kokosi ja kehitti esimerkkejä hyvistä opetuskäytännöistä, pohti maailmankansalaisen osaamistarpeita sekä järjesti kansainvälisen symposiumin globaalikasvatuksesta. Keskeiset tulokset on koottu myös Koulu kohtaa maailman -julkaisuun (Oph.fi).

YK:n vuosituhattavoitteet – kohti vuotta 2015
Peruskouluille ja lukioille suunnattu verkkomateriaali tarkastelee viime vuosien kehitystä kahdeksassa Suomen kehitysyhteistyön pääkumppanimaassa. Nämä maat ovat Etiopia, Kenia, Mosambik, Nepal, Nicaragua, Sambia, Tansania ja Vietnam.

Globaali-ikkuna – viisi näkymää globalisaatioon
Globalisaatiota tarkastellaan materiaalissa kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden ja politiikan kautta. Jokaisessa osiossa on kolme näkökulmaa ja niihin liittyviä tehtäviä. Perustehtävien lisäksi asioita kannustetaan pohdiskelemaan erityisesti ihmisoikeuksien ja mediakasvatuksen kannalta. Minä ja globalisaatio -osuudessa eri aloilla työskentelevät ihmiset kertovat videolla omasta suhteestaan globalisaatioon ja sen vaikutuksista elämäänsä. Globaali-ikkuna sopii esimerkiksi kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden opiskelun tueksi.

Aasia – kohti vuotta 2015
Verkkomateriaali pohtii kehityksen ja Kiina-ilmiön taustoja. Siinä tarkastellaan kuuden maan esimerkkien kautta, mitä kehitys tarkoittaa, mitä on Aasian nopean nousun taustalla ja saavutetaanko YK:n vuosituhattavoitteet. Tuotanto: Opetushallitus, UNDP ja ulkoasiainministeriö

Maailmankansalainen ja media
Globaalikasvatuksen toimintamalleja peruskouluille
Tarja Repo (toim.)

Muiden tuottamia verkkoaineistoja

Open ilmasto-opas tarjoaa perustiedot ilmastonmuutoksesta sekä tukea Asian käsittelyyn opetuksessa.

Rauhankasvatusinstituutti tarjoaa monenlaista materiaalia globaalikastatukseen liittyviin teemoihin.

Maailmankoulu on globaalikasvatuksen resurssikeskus opettajille ja kasvattajille

YK ja maailmantila
Tietoa ja tehtäviä YK:sta, ihmisoikeuksista ja kestävästä kehityksestä

Globalis.fi – tietoa maailman tilasta
Vuorovaikutteinen tietokanta YK:n sopimuksista, tilastoista, konflikteista ja eri maista

Kepa
Kepa on yli 300 kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestö.

Kylässä koulussa - Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen (pdf)
Opas on luotu työkaluksi edistämään kansainvälisyyskasvatusta tekevien kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Tuotanto: Kepa, Plan ja YK-liitto

Maailmankoulun aineistovinkit
Materiaaleja yli 60 järjestöltä

Suomen Pakolaisapu
Tietoa ja materiaalia pakolaisuudesta sekä Learning by Experience -projektin sivut

YK:n kehitysohjelma UNDP

Ihmisoikeudet.net
Kaikki ihmisoikeuksista

maailma.net
Ajankohtaista kehitysmaa-asiaa

Kovat kertoimet
Nettipohjainen tieto- ja elämyspeli lisää oppilaiden tietoa pakolaisista ja ymmärrystä heitä kohtaan. Pelissä seurataan nuoren ihmisen pakoa kotimaansa sorrosta uuteen elämään toisessa maassa. Tietosivustosta oppilaat voivat lukea mm. ihmisoikeuksista ja kansainvälisistä sopimuksista sekä pakolaisten kohtaloista ja kokemuksista. Oppilaat voivat myös katsoa lyhyitä filmipätkiä, joissa pakolaiset itse kertovat erilaisista kokemuksistaan: miten he pakenivat kotimaastaan, miltä tuntui tulla uuteen maahan, millaista oli aloittaa koulu tai hakea työpaikkaa. Jokaista pelin eri jaksoa varten on olemassa opettajan opas, joka auttaa oppitunnin suunnittelussa.

Hankkeita

Global Education Week
The Global Education Week encourages pupils and teachers as well as youth groups to explore educational activities for global citizenship. It is a matter of addressing issues of diversity and inequality at the local as well as at the global level with an understanding of the core issues of global citizenship.
Council of Europe