Tunteesta tunteeseen

 

Oppimateriaalin käyttö

 

Oppimateriaalin tavoitteet

Oppimateriaalin käyttö

Oppimateriaalin rakenne

Kouluopetuksessa korostuvat perinteisesti akateemiset, kognitiiviset prosessit ja taidot. Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen oppiminen ja opettaminen on jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka ne itse asiassa ovat kaiken muun oppimisen edellytys. Niitä on vasta viime aikoina otettu tietoisesti mukaan kouluopetukseen. Tämän oppimateriaalin tarkoitus on avata keskustelu ja antaa työväline tunnekasvatukseen.

Haluamme tällä oppimateriaalilla auttaa lapsia, nuoria ja miksei aikuisiakin tulemaan tietoisiksi tunteista ja niiden vaikutuksesta käyttäytymiseen ja kaikkeen ihmisessä ja hänen ympäristössään. Tämä on kuvasanakirja sadastaneljästä suomenkielisestä tunnesanasta.  Kustakin tunteesta esitetään kuvallinen esimerkki, jossa kyseistä tunnetta esiintyy. Kysymys-osion avulla ohjataan miettimään ja käymään keskustelua, miten kyseinen tunne on ilmennyt ja vaikuttanut omassa lähipiirissä. Tieto-osiossa kerrotaan tunteesta yleisesti. Tärkeänä on pidetty, ettei tunteita arvotettaisi hyviksi ja pahoiksi, joskin ihmisarvoa sinänsä ja ihmisten samanarvoisuutta korostetaan.

Kenelle? Kaikki tarvitsevat tunnetaitojen harjoittelua, niin lapset kuin aikuisetkin. Henkilöt, joilla on sosiaalisten ja kielellisten taitojen vaikeuksia, hyötyvät tunnetaitojen systemaattisesta harjoittelusta. Tämä oppimateriaali visualisoi ja konkretisoi tunteiden tunnistamista ja käsittelyä. Materiaali soveltuu käytettäväksi kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa sekä erityisopetuksessa ja asumis- ja toimintayksiköissä. Tunteesta tunteeseen -materiaali soveltuu myös osaksi sellaista terapiatyöskentelyä, jossa keskitytään sosioemotionaaliseen kuntoutukseen.

  

 

 

 • saada lapsi / oppimateriaalin käyttäjä tunnistamaan tunteita itsessään ja muissa
 • kehittää lapsen / oppimateriaalin käyttäjän empatiakykyä
 • oppia nimeämään tunteita ja puhumaan tunnekokemuksista
 • oppia ymmärtämään tunteiden ja käyttäytymisen syitä ja seurauksia
 • kehittää itsehillintää
 • kehittää kommunikointikykyä
 • antaa ohjaajalle materiaalia lasten, nuorten sekä omien tunteiden käsittelyyn
 • vahvistaa nuorten elämäntaitoja ja elämänhallintaa
 • vähentää ahdistusta ja lisätä elämäniloa

    
 •  

  Tunne-teemaa käsitellään

  • kodeissa vanhempien ja lasten välisen vuorovaikutuksen apuna
  • luokkaopetuksessa esimerkiksi terveystiedon, uskonnon tai ET-opetuksen tunneilla
  • puhuttaessa oppilaiden kanssa koulukiusaamisesta tai selvitettäessä jo tapahtuneita kiusaamistilanteita
  • päivittäisen sosioemotionaalisen kasvatuksen yhteydessä luokka-, pienryhmä- ja yksilötyöskentelyssä sekä erityisopetuksessa
  • yläkoulun oppilaiden kanssa murrosikään liittyvien eettisten pohdintojen yhteydessä
  • erityiskasvatusyksiköissä, joissa sosiaalisten taitojen vähäisyys on osa arkea ja ilmenee haastavana käyttäytymisenä
  • päiväkodeissa ja muissa lapsiryhmissä, joissa materiaalin kuvia ja tilanteita voidaan soveltaen käyttää empatiakasvatuksessa
  • leireillä tai vapaa-ajan ryhmissä, joissa koetaan erilaisia sosiaalisia tilanteita
  • kerhoissa, partioissa ja erilaisissa harrasteryhmissä

   

   

  Ohjaajan opas

  • teoriaosuus, jossa puhutaan tunteiden nimeämisestä, ilmenemisestä, tunnistamisesta, ilmaisemisesta ja säätelystä
  • konkreettisia vihjeitä materiaalin käyttäjille (vanhemmat, opettajat, erityisopettajat, avustajat, terapeutit, kuntoutusohjaajat sekä kaikki lasten ja nuorten parissa työskentelevät)
  • kirjallisuutta

  Harjoituskirja

  • jokaisesta nimetystä 104-stä tunteesta yksi sivu, jossa  seuraavat elementit: 
   otsikko, tapahtumakuva, kuvateksti sekä Kysymyksiä  ja Tietoa -osiot.
 • © Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
  13.06.2013