Osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus sekä yrittäjyys

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.

Mistä alkaisin? Miten kehittäisin? -käsikirja opettajille

Mistä alkaisin -käsikirjan kansiMistä alkaisin? Miten kehittäisin? -käsikirja tarjoaa ideoita ja kokeiltuja menetelmiä opetuksen ja paikallisten opetussuunnitelmien kehittämiseksi sekä yrittäjyyden ja työelämän huomioimiseksi peruskoulun ja lukion opetuksessa.

Käsikirja on syntynyt Lapin yliopiston koordinoimassa YriTy-hankkeessa (Yrittäjyys ja työelämätaidot tutkimusperustaisesti yleissivistävän koulutuksen menetelmiksi).

Hankkeessa mukana olleet peruskoulujen opettajat ja lukioiden opinto-ohjaajat ovat kehittäneet omia oppimisympäristöjään oppijoiden työelämä- ja yrittäjyystaitoja mahdollistaviksi. Käsikirjassa esitellään muun muassa opettajien suunnittelemat ja toteuttamat oppimisympäristökokeilut, mutta myös vinkkejä reflektointiin sekä kokeilujen itsearviointia ja tieteellistä perustaa opettajien määrittelyille.

Hanke on rahoitettu ESR:n vuosien 2007–2013 ohjelmasta. Paikallisena rahoittajana on toiminut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Mistä alkaisin? Miten kehittäisin? -käsikirja (pdf)

YriTy-hanke

MIstä alkaisin -käsikirjaMistä alkaisin? Miten kehittäisin? -käsikirja tarjoaa ideoita ja kokeiltuja menetelmiä opetuksen ja paikallisten opetussuunnitelmien kehittämiseksi sekä yrittäjyyden ja työelämän huomioimiseksi peruskoulun ja lukion opetuksessa.