Osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus sekä yrittäjyys

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.

Tasa-arvomateriaali peruskoulun yläluokille

 • Tavoite: Tasa-arvomateriaalin tavoitteena on herätellä nuoria pohtimaan itsetuntemukseen ja koulutusvalintoihin liittyviä asioita myös sukupuolen näkökulmasta sekä auttaa ymmärtämään mitä sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa yleisesti suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä.

 • Mihin tasa-arvon haasteeseen vastataan: Tehtävillä pyritään purkamaan stereotypioita ja rohkaisemaan nuoria tekemään valintoja omista lähtökohdistaan sekä antamaan perustietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta Suomessa. Materiaalilla vaikutetaan näin ollen myös asenteisiin.

 • Kuka voi hyödyntää: Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset.

 • Kenelle suunnattu: Peruskoulujen yläluokkien oppilaille.

 • Kuka toteuttaa: Peruskoulujen tai ammattiopistojen opinto-ohjaajat ja opettajat.

 • Missä toteutetaan: Voidaan toteuttaa opinto-ohjauksen osioissa, joissa käsitellään esimerkiksi itsetuntemusta, koulutusvalintoja ja suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää. Voidaan soveltaa myös muilla tunneilla tai muissa oppiaineissa.

 • Millaiset resurssit vaatii: Vaatii vain opinto-ohjaajan tai opettajan työpanoksen oppitunneilla ja normaalin tunneille valmistautumisen.

 • Millaista osaamista vaatii: Tuntien toteuttaminen materiaalin avulla vaatii opettajalta perustietoa sukupuolten tasa-arvosta, johon hän voi perehtyä tarvittaessa etukäteen kyseisen materiaalin avulla tai etsimällä lisätietoa materiaalissa mainituista lähteistä.

Miten toteutetaan:

1.Tasa-arvomateriaalin avulla käsitellään oppilaanohjaukseen sisältyviä asiakokonaisuuksia hieman erilaisesta näkökulmasta, sukupuolinäkökulmasta. Materiaali sisältää jokaiselle vuosiluokalle tunnin mittaisen, kolmesta eri tehtävästä koostuvan oppituntirungon, opettajan ohjeet sekä opettajan tukimateriaalit.

 • 7. luokka: Itsetuntemus ja sukupuoli
 • 8. luokka: Koulutusvalinnat ja sukupuoli
 • 9. luokka: Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä

Tehtävät ovat luonteeltaan toiminnallisia ja kokemuksellisia. Tarkoitus ei ole niinkään opettaa, vaan enemmänkin herätellä nuoria itse oivaltamaan, mihin kaikkeen sukupuoli ja tasa-arvo elämässä liittyvät.

2. Tasa-arvomateriaalia voi soveltaa myös siten, että poimii tuntirungoista omaan opetukseen parhaiten soveltua osia tai tehtäviä. Lisäksi tehtäviä voi vielä itse kehittää mieleisekseen, jos ne eivät tunnu sopivilta sellaisinaan. Tuntirungot ovat enemmän ohjeellisia ja esimerkinomaisia kuin tiukasti noudatettavia.

Tasa-arvomateriaalia voidaan soveltaa myös muissa oppilaitoksissa tai koulutuksissa. Materiaalista löytyy myös aikuisille soveltuvia tehtäviä, ja oppituntirunkoja voi soveltaa myös muihin teemoihin.

Materiaali löytyy Lapin Letka -hankkeen nettisivuilta ja on tilattavissa ilmaiseksi myös muistikorttiin tallennettuna SubjectAid -palvelusta.

Lisätietoja

Tasa-arvomateriaali Lapin Letka- hankkeen sivuilla
SubjectAid-palvelu

Lapin Letka -hankkeessa on tuotettu sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää materiaalia peruskoulun opojen käyttöön. Materiaali on suunniteltu mahdollisimman kiinnostavaksi ja toiminnalliseksi.